background preloader

Geographic Information Systems in the Cloud

Geographic Information Systems in the Cloud

Βιβλιοθήκη γεωδαιτικών μετατροπών συντεταγμενων Μετατροπές φ, λ <-> X,Y ΕΓΣΑ87 (GR87), WGS84, κλπ. Έκδοση 0.4.0 - 3 Οκτωβρίου 2006 Την βιβλιοθήκη αυτή την ανέπτυξα με ιδίους πόρους στον ελεύθερό μου χρόνο για να χρησιμοποιηθεί σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα της ΙΤΙΑς, ωστόσο πιστεύω πως είναι γενικότερα χρήσιμη και έτσι την βάζω εδώ για να την κατεβάσει όποιος θέλει. Επιπλέον δίνω τον κώδικα της βιβλιοθήκης, ώστε όποιος θέλει να την βελτιώσει, χρησιμοποιήσει σε άλλα προγράμματα κλπ. Αν και θα ασχοληθώ με την συντήρηση και βελτίωση του κώδικα, θα ήταν πολύ ευχάριστο αν κάποιος που έχει εντοπίσει τυχόν λάθη ή έχει κάνει βελτιώσεις, συντάσσει Makefiles και installation scripts, κλπ μου τις έστελνε για τις εντάξω. Επιπλέον η σελίδα αυτή πρέπει να μεταφραστεί στα αγγλικά (ζητούνται εθελοντές!). Η βιβλιοθήκη σε μορφή DLL itranscoords.dll (έκδοση 0.4.0) Κατεβάστε οπωσδήποτε το παραπάνω DLL αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα προγράμματα ή Excel που δίνω στην συνέχεια. Αυτόνομο πρόγραμμα μετατροπής συντεταγμένων Excel gr87transformsHatt.xls

Explorer for ArcGIS Access your maps, search and visualize your data, and brief stakeholders. Create a map Create a map in your ArcGIS organization to use in Explorer. Show me how Guided tour Find maps relevant to you, search and visualize your data, find your assets and view their details, and share maps with others. Show me how Communicate with maps Use your device to share presentations authored with your map. Show me how Need help? See the FAQs to get answers to common questions, use the Quick reference to learn where tools are in the app, or visit our forum. Features Access your maps, search and visualize your data, and display presentations. Experience a personalized app with your favorite maps, places, and contacts. System requirements There are certain device requirements to run Explorer, as well as requirements on the data that is used within the app. Data requirements To use your maps in Explorer, you must have an ArcGIS organizational account. Device requirements Supported languages What's new Sneak peek

National Geodetic Survey - Home Gis gör kartan konkret – Här ska det ligga en båtkrog. Folk ska kunna komma hit med båt och äta. Felix Wigström, Jonas Wachster och Sara Düsing pekar ut den vackra platsen på udden där deras restaurang ska ligga. Krogen ska vara öppen sommartid och leveranserna ska ske med båt. De undersöker väderstrecken, var kommer solen att vara? Det är ett liv och ett kiv i Vinterviken, denna soliga dag i början av maj. En flock paddor har också spritt ut sig över parken. – Anteckna hur det ser ut och hur ni känner, att ha som stöd. Den här eftermiddagen är han och kollegan Åsa Colliander Celik ute tillsammans med 7C och 7E. Platsen är känslig för översvämningar och ligger vid Mälaren, en vattentäkt med oviss framtid. – Det är dricksvatten, man vill inte ha in saltvatten, svarar en pojke. Hemma i klassrummet har eleverna tittat på digitala kartor och försökt se var det kan passa att bygga. Eleverna undersöker förutsättningarna för exempelvis transporter, miljöpåverkan, befolkning och annat. Vinsterna är stora. Samarbetar.

Land Surveying and Geomatics: On-Line Resources GIS i geografiundervisningen – en möjlighet och utmaning Geografididaktisk forskning från Norge visar att högstadieelever med rätt stöd kan hantera relativt avancerade kartanalysprogram. Ett projektorienterat arbetssätt fungerar också väl när man tillämpar geografiska informationssystem, GIS, i geografiundervisningen. Utvecklingen av geografiska informationssystem (GIS) har sedan länge inneburit nya möjligheter och utmaningar för olika tillämpningar i geografiundervisningen. Teknik eller innehåll i fokus? Den tekniska utvecklingen har också under senare tid inneburit ökad tillgång på allt mer användarvänliga applikationer. Den särskilda programkurs i GIS som finns i gymnasieskolan har t.ex. bara genomförts på ett 15-tal skolor i Sverige. GIS som ett verktyg i en aktiv lärandeprocess Under 2011 publicerade den norske geografididaktikern Svein Andersland en doktorsavhandling (Geografisk institutt, NTNU, Trondheim) som närmare behandlar detta tema. Andersland utgår från den amerikanske geografen Daniel Suis indelning i att lära om och med GIS.

Making Maps: DIY Cartography | Resources and Ideas for Making Maps Geoskolan – kartor, geodata och GIS för skolan – Omvärldsbloggen Geoskolan är en lärresurs som skapats av Lantmäteriet för att hjälpa lärare och elever att arbeta med kartor, geodata och GIS i undervisningen. Den här tjänsten är en sammansmältning av ett antal olika initiativ inom området, som genomförts i omgångar under flera år. Just nu pågår uppbyggnaden av en nationell infrastruktur för geodata, och Geoskolan är en del av detta. 2014-15 drevs Geoskolan som en innovativ testmiljö inom ramen för Vinnovas satsning Digitalisering för framtidens skola. Än så länge är Geoskolan i ett uppbyggnadsskede, men tjänsten ingår sedan förra hösten i Lantmäteriets ordinarie verksamhet, och man räknar med att vara i skarpt läge inom kort. I arbetet med att utforma tjänsten har Lantmäteriet inspirerats av Digimap for Schools, som vänder sig till skolor i England, samt Kart i skolen i Norge, som numera drivs och utvecklas av Naturfagsenteret. Analys och hantering av geografisk information nämns både i grundskolans kursplan för geografi och i gymnasiets ämnesplan.

Related: