background preloader

Källkritik

Källkritik
Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Källkritik, Mediekunskap Journalistens uppgift är att granska och informera. För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på internet, i tidningar och i läroböcker som absoluta sanningar från någon högre, oidentifierbar källa. Lika viktigt som det är för journalister att förhålla sig kritisk inför källor, är det för läsaren att förhålla sig ifrågasättande inför information i medier. Vem är avsändaren? Här kommer en kort övning i källkritik Du kan låta eleverna läsa denna korta text. ”Enligt en ny undersökning är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm. Räkna: Jag borde vara källkritisk på 3 ställen i textenJag borde vara källkritisk på 4 ställen i textenJag borde vara källkritisk på 6 ställen i texten Rätt svar: På sex ställen! Internet kallas ibland det demokratiska mediet. Oklara platser. Vem? Varför? Related:  källkritikKällkritik

Vems är webbplatsen? Skolans uppdrag Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6) Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra olika medier, med ett källkritiskt förhållningssätt. Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6) Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

”Skydda barn och unga mot riskerna med e-cigaretterna” Allt fler unga röker e-cigaretter som än så länge är helt oreglerade och får marknadsföras och säljas fritt till barn och ungdomar. Utöver det faktum att de innehåller både nikotin och andra gifter så utgör de med största sannolikhet en inkörsport till både vanliga cigaretter och andra droger. Tobaksrökningen minskar bland barn och unga i Sverige. Det visar den nyligen publicerade årsrapporten om skolelevers drogvanor från CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. Det är glädjande. Oroande är däremot uppgifterna om att allt fler unga röker e-cigaretter. Vissa menar att e-cigaretter är ett viktigt hjälpmedel för de som vill sluta röka. Är nikotinnivåerna så ofarliga som industrin påstår? Hur farligt är det? För att göra e-cigaretterna mindre lockande måste också de nya reglerna om förbud för karakteristiska smaktillsatser, som gäller vanliga cigaretter och rulltobak, även omfatta e-cigaretterna. E-rökare i Malaysia. Det här är de åtgärder som måste genomföras snarast:

Internet då och nu Det som startade som ett nät för forskare är i dag ett nät med närmare två miljarder användare. Internet då och nu skiljer sig en del åt. Minst sagt. Hur började det? Föregångaren till internet hette Arpanet och skapades 1969. Under mitten av 1980-talet tog universiteten i USA över och skapade ett datanät mellan sig. Några år senare skapades det som vi i dag känner som world wide web – webben. Varför blev det så stort? Redan på 1970-talet var det många som drömde om att alla människor skulle kunna kommunicera via datorer. Det som gjorde webben till en framgång var att det styrdes underifrån – vem som helst kunde sätta upp nya tjänster. 1994 kom de första sökmotorerna för webben, vilket förstås gjorde det enklare att hitta tjänster och innehåll. Vanliga användare tar över I mitten av 1990-talet fick webben sitt stora genombrott när många människor utanför den akademiska världen började använda internet. Användningen mångdubblades på bara några år. Vad skulle hända när ”alla” använde internet?

Granska kändisar på nätet Lektionens syfte Syftet med lektionen är att få eleverna att reflektera kring den bild vi ger av oss själva och får av andra på nätet utifrån vad vi väljer att visa och dela. Förberedelser Du bör som lärare ha gjort den första delen av lektionen själv innan du gör den med dina elever. I två av övningarna ska eleverna göra en mindmap. Genomförande Lektionen består av följande delar: En individuell kartläggning och reflektion kring den bild eleverna ger av sig själva på sociala plattformar.En gemensam kartläggning av den bild en kändis ger av sig själv på nätet.En avslutande reflektion om hur vi styr bilden av oss själva och hur vi vill att andra ska uppfatta oss, genom att välja vad vi delar och gör på sociala plattformar.

”Reglera e-cigaretter på rätt sätt” I Sverige har förvaltningsrätten slagit fast att e-cigaretter med nikotin ska klassas som läkemedel, men domen har överklagats och än säljs produkterna öppet i vanliga butiker. I avvaktan på förtydligande finns nästan inga regleringar alls kring försäljning och reklam. Det är ohållbart. Självklart ska försäljningen av e-cigaretter regleras, liksom tillverkningen och villkoren för reklam och marknadsföring. Skribenterna framför att ”forskning tyder på att e-cigaretter riskerar hälsan". Skribenterna påstår också lite svepande att e-cigaretter ”utgör med största sannolikhet en inkörsport till vanliga cigaretter och andra droger. Men på andra områden håller jag med skribenterna om att marknaden måste regleras. Parallellt bör man införa tydliga krav på reglering av innehåll och kvalitet i de produkter som saluförs. Den här typen av regleringar skulle medföra flera fördelar. Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter.

FJÄRRSAMTAL FRÅN FÖRR Två kvinnor slår på trummor av ålderdomligt slag. Den här typen av trummor var en gång i tiden kommunikationsmedel – numera används de vid ceremonier. Dunk, dunk, dunk, dunk... Djungeln verkar nästan ogenomtränglig. Det tar lång tid att forcera snåren. När slav­jägarna slutligen når fram till den lilla byn är alla dess invånare borta. Byborna har hunnit sätta sig i säkerhet­ – varnade av de ”talande trummorna”. Djungeltrumman är ett mycket speciellt kommunikationsmedel. Från sitt ursprungsområde spred sig djungeltrumman sedan vidare ut över hela västra Afrika, även till sådana områden där det kanske inte fanns någon djungel. Den talande trumman spred budskap­. Ett budskap kom inte fortare fram än vad budbäraren kunde springa, rida eller segla. Förhållandena var desamma i sekel­ efter sekel – från Nebukadnessar­, via Alexander den store, Caesar, Richard Lejonhjärta, Karl XII och ända fram till tiden för den franska revolutionen­. Talande trummor Trumspråk Röksignaler Visselspråk Vingad budbärare

Granska YouTube Lektionens syfte Syftet med den här lektionen är att öka elevernas medvetenhet om källor och källkritik genom att de får öva på källkritisk granskning på YouTube. Förberedelser Börja med att titta igenom materialet om YouTube och titta på filmen som eleverna ska granska i lektionsavsnitt 2. En mer utförlig presentation kan du hitta i dokumentet (pdf) om YouTube en massa TV-kanaler. Genomförande Låt eleverna arbeta i grupper med att ta reda på mer om hur YouTube är uppbyggd och fungerar utifrån de frågor som finns i lektionsavsnitt 1. Fördjupning Ni kan fortsätta arbeta med källkritisk analys genom att göra den fristående fortsättningen av lektionen och granska vilken typ av källa som webbplatsen är. Samtalsgoogla med dina elever | Skrivateljén Jobba kollektivt, kommunikativt för att utveckla elevernas sökstrategier För några år sedan kom vår tonåring hem med en uppgift. Han skulle skriva ett ”eget arbete” om konsumtionsvanor. Instruktionerna från lärarna löd: ”Välj ett ämne och en problemformulering. När jag kom in i sonens rum satt han ensam vid sin dator med ett öppnat word-dokument framför sig. Sökord: potatis De källor han fått upp var: Wikipedia, Odla.nu – din trädgård på nätet och Svensk potatis webbplats. Han är bekymrad, det kan jag se. Jag sätter mig bredvid honom. – Du, det står här att du ska hitta på en problemformulering. Sonen tittar besvärat på mig. – Nä, men jag fattade inte riktigt vad dom menade med problemformulering…? Nej, hur skulle han kunna förstå det, helt på egen hand? Vi börja där! Vilda sökningar ger källor med olika perspektivSagt och gjort: vi googlar ihop. Forskning om potatis Är potatis nyttigt Potatisens historia Vi hamnar på Livsmedelsverket och det vet inte min son vad det är. Nej, så gör vi inte.

Undersök Google Lektionens syfte Syftet med lektionen är att ge eleverna kunskap om hur internet, söktjänster och sökmotorer fungerar. Med hjälp av sök- och källkritiska övningar får eleverna förståelse för hur information sprids och presenteras på nätet. Förberedelser Gå igenom lektionens alla delar och påståendena om Google (som kan fungera som en presentation av hur Google fungerar) innan du sätter igång lektionen med dina elever. Genomförande Lektionens innehåll handlar om att låta eleverna ta ställning till ett antal påstående om Googles söktjänst. Sedan arbetar eleverna med att undersöka och jämföra två sökningar på Google, för att titta på vilka likheter och skillnader det finns mellan de två sökningarna. Avslutningsvis får de sammanfatta sina kunskaper om Google för att hjälpa dem att reflektera kring vad de lärt sig under lektionen.

Undersök Wikipedia som källa | 1 av 2 – Digitala lektioner Skolans uppdrag Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9) Information och kommunikation Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9) Informationssökning och källkritik

Vi är alla källor Lektionens syfte Syftet med lektionen är att eleverna ska förstå att vi fungerar som källor och är bärare av information i sociala medier. Förberedelser Titta på filmen Social Media Experiment i lektionsdel 2 och fundera igenom de frågor filmen väcker om den information vi sprider om oss själva. Genomförande Börja med att låta eleverna reflektera kring vad de sprider för information om sig själva i sociala medier. Om nätmobbning Lektionens syfte Syftet med den här lektionen är att prata om mobbning på nätet samt att synliggöra de regler och normer som finns på nätet. Förberedelser I arbetet med nätmobbning är det viktigt att utgå från den likabehandlingsplan som finns i skolan. Inför den här lektionen är det viktigt att du som lärare har förberett dig så att du är säker på hur er skola arbetar med att förebygga mobbning. Du bör kunna ge exempel på skolans arbete med att förebygga mobbning utifrån er likabehandlingsplan. Genomförande Lektionen innehåller en film om facerape och en om nätmobbning som ni tittar på gemensamt och som eleverna sedan bearbetar genom några tillhörande frågor. Lektionsavsnitt 3 handlar om ett hatkonto på Instagram och är hämtad från Hans Kullins blogg Sociala medier Mobbningen av unga fortsätter på Instagram.

Related: