background preloader

Skolverket nyanlända

Skolverket nyanlända

http://www.omsvenskaskolan.se/

Related:  imsoderhamnSvA och nyanländasvenska som andraspråkNyanländas lärandenyanlända

Boken – Välkomna Hit! Välkomna Hit – arabiskaVälkomna Hit – dariVälkomna Hit – engelskaVälkomna Hit – svenska Med boken Välkomna Hit kan människor som av olika anledningar tvingats lämna sitt hemland få en möjlighet att lära sig den svenska kulturen och det svenska samhället. I boken, som ges ut på flera språk, kan man läsa om såväl dans runt midsommarstången, luciafirandet och fika, men även hur den svenska skolan fungerar, att poliser är snälla och att man inte får slå barn. Att komma till ett nytt land kan vara tufft och kännas läskigt.

Hur bör sva bedrivas, inom svenskundervisningen eller separat? Hur bör svenska som andraspråksundervisningen bedrivas, inom klassens ram eller som separat undervisning? Vi kan börja med att omformulera frågan till: Hur ska undervisning utformas för att de elever som har behov av undervisning i svenska som andraspråk har störst möjligheter att få stöttning i sin andraspråksutveckling? Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet.

Nyanlända får för lite undervisningstid – Jag känner mig klämd mellan att å ena sidan riskera mitt lärarleg genom att mot min egen övertygelse sätta betyg jag inte har täckning för, och att å andra sidan riskera min ställning hos arbetsgivaren genom att vägra. Då blir det nog ingen vidare löneutveckling, säger en ämneslärare, som av samma skäl vill vara anonym, till Skolvärlden. Det handlar om elever i språkintroduktionsklasser, där nyanlända i gymnasieåldern läser in grundskolans ämnen för att sedan kunna fortsätta på ett gymnasieprogram. Reglerna säger att det är upp till varje huvudman att upprätta en fungerande tidsplan för sådana klasser. Grundskolans vanliga timplan frångås och istället ska varje elev ha en individuell studieplan som anpassas till elevens specifika behov. Dokumentet ska sedan uppdateras löpande av skolledning och lärare i samråd.

Digitala verktyg för språkdidaktik - Wikiversity Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling. Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner. index 01 sep2014 Vad är Bildtema? Bildtema är en flerspråkig interaktiv bildordbok med illustrationer och ljud på svenska och flera andra språk. Vill du återgå till startsidan klickar du på husikonen i det övre högra hörnet på sidan.

För huvudman och rektor Denna text riktar sig direkt till skolhuvudman och rektor. Den är en sammanställning av information, som finns under sidorna i menyn Nyanlända elevers lärande.Lärarnas och annan skolpersonals kompetens är avgörande för ett framgångsrikt mottagande av nyanlända elever. Alla lärare behöver ha kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Ny hjälptelefon för barn som kommer ensamma 24 november 2015 Nu finns det hjälp att få på telefon för barn och unga som kommit ensamma till landet. Vår nya telefonlinje svarar på frågor och ger stöd på tre olika språk. Det kan vara svårt för barn som kommer ensamma till Sverige att veta vart de ska vända sig med olika frågor. Och det är inte alltid lätt att få hjälp med praktiska eller mer personliga saker på sitt eget språk. SVA/SFI Denna sida är tänk som en resurs för att hitta webbmaterial och appar för att arbeta med nyanlända. Sidan uppdateras… Webbresurs Denna serie är gjord för barn med svenska som andraspråk. Vi får intressanta fakta om kroppens viktigaste organ: hjärtat, hjärnan, huden, magen, skelettet och musklerna. Länk till serien:

Related: