background preloader

Svenska som andraspråk

Facebook Twitter

Övningar för ordföljd, huvudsats & bisats - www.plugga24.se. Aso Asingers SFI-sida. Vilka digitala verktyg kan användas i litteracitetsundervisningen? I "Digitala verktyg för litteracitetsundervisning" kan du få konkreta tips på appar, program och andra digitala resurser som lämpar sig för grundläggande läs- och skrivundervisning inom sfi, svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt språkintroduktion.

Vilka digitala verktyg kan användas i litteracitetsundervisningen?

Digitala verktyg för litteracitetsundervisning innehåller en lista över digitala och webbaserade verktyg som lämpar sig för grundläggande alfabetisering och läs- och skrivundervisning. Den riktar sig till lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) respektive i svenska som andraspråk på grundläggande nivå men passar även för lärare som undervisar inom språkintroduktionsprogrammet. Du får konkreta exempel på digitala verktyg som kan användas för att skapa bloggar i undervisningen, dela och lagra av digitalt innehåll, skapa interaktiva övningar för formativ bedömning, skriva med talsyntes med mycket mer.

Digitala verktyg för litteracitetsundervisning www.skolverket.se/alfabetisering. Studiematerial på lätt svenska om Sveriges Radio och public service - Radio Sweden på lätt svenska. Ett häfte om Sveriges Radio och public service Vi har gjort ett häfte som handlar om Sveriges Radio och om public service-medier.

Studiematerial på lätt svenska om Sveriges Radio och public service - Radio Sweden på lätt svenska

Texten är på lätt svenska. Häftet har fem kapitel. Häftet heter "Så funkar Sveriges Radio och public service. Ett studiematerial på lätt svenska om medier och journalistik". → Här kan du ladda ner studiematerialet som en PDF Lyssna på ljud för att öva hörförståelse I häftet finns en intervju med en av Sveriges Radios journalister. . → Lyssna på en intervju: Så jobbar en journalist på Sveriges Radio Vi har också skrivit två särskilda hörövningar. . → Övningar för att träna på hörförståelse lattsvenska@sverigesradio.se. Komparera adjektiv! Skolord – ämnesord på olika språk. Hem- och konsumentkunskap De viktigaste orden inom ämnet Hem- och konsumentkunskap, på olika språk.

Skolord – ämnesord på olika språk

Även med bildstöd. Listan är uppdelad i fyra avdelningar: Mat och måltider, hälsa, konsumtion och ekonomi, miljö och livsstil. Lektioner och handledningar. Vi gör lektioner till de flesta av LL-förlagets böcker och till 8 Sidor.

Lektioner och handledningar

Här hittar du en lista på alla lektioner. Först ett kortare stycke där de senaste lektionerna presenteras, sedan en lista med alla lektioner. De nyaste lektionerna kommer överst i listan. Alla lektioner. Sökresultat: 205372:205373. Skolverket nyanlända. Våga snacka. På arabiska: Förstå kunskapskraven – Nyanserade resonemang och komplexa samband i samhällskunskap. Att resonera innebär att du utvecklar dina tankar eller åsikter om någonting.

På arabiska: Förstå kunskapskraven – Nyanserade resonemang och komplexa samband i samhällskunskap

Att beskriva komplexa samband gör du genom att förklara hur olika faktorer hänger ihop. Så hur kan en göra det här rent praktiskt? Jo, så här: – Ta reda på relevanta begrepp – Hitta faktorer som på olika sätt påverkar ämnet du ska prata om – Ge konkreta exempel – Problematisera genom att ta in olika perspektiv – Beskriv samband genom att visa hur dina argument och exempel hänger ihop I filmen kan du följa några elever som utgår från den här listan när de ska diskutera opinionsbildning.

Metoden hjälper dig att ”uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv”, som det står i kursplanen att du ska lära dig. Att föra nyanserade resonemang och beskriva komplexa samband är ett av flera kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 9, men det finns även i ämnena: – Geografi, historia, religion – Biologi, fysik, kemi – Bild. Start för nyanlända Kursläromedel Sva Språkintroduktion Gy/Vux SVA/SFI Liber.

Läs mer Start-serien riktar sig i första hand till nyanlända elever i åk 5-9 och elever på språkintroduktion på gymnasiet men då mycket fokus lagts vid att innehållet ska framställas på ett mindre åldersspecifikt sätt så fungerar serien även för vuxna. Lärarguide och FacitTill serien finns lärarguider som bl.a ger läraren ytterligare uppgifter att arbeta med, förslag på hur man kan arbeta med olika uppgifter och arbetsområden, tips på hur man ytterligare kan förstärka elevernas språkförståelse t.ex. med hjälp av bilder. Här finns också prov för att stämma av att eleverna tagit till sig det ni har arbetat med.

Lärarguiden fylls på vartefter fler delar i serien är klar. Facit till böckernas uppgifter finns att ladda hem gratis. Sanoma Utbildning : Övningsmästaren. Alla möjliga ord och uttryck Allez hop!

Sanoma Utbildning : Övningsmästaren

6 Allez hop! 7 Allez hop! Allez hop! Begreppslistor på arabiska i SO, NO och teknik Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Den gemensamma europeiska referensramen för språk. Kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning, som anger sex gemensamma språkliga referensnivåer, från A1 till C2.

Den gemensamma europeiska referensramen för språk

Sex referensnivåer Kurserna inom sfi förhåller sig till referensramen på följande sätt: Referensnivå i relation till kursplanen Kurserna inom sfi är inte jämförbara med någon språklig nivå inom grund- eller gymnasieskolans kurser i svenska som andraspråk då kursplanen är utformad utifrån en annan grund och ett annat perspektiv för att möta den vuxna eleven. Kursplanen kan istället jämföras med referensramens nivåer. Samt modersmål @VindelAlvan. Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Bygga svenska - bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling 2017-09-06.

Barnkonventionen på olika språk - Barnombudsmannen. Aktivera dubbelklick Läs upp webbplatsen.

Barnkonventionen på olika språk - Barnombudsmannen

Sfi nationellt slutprov

Engelska för nyanlända. Sånger. Läromedel. Nyanlända. Sva eller sv? Tv-program och filmer. Lyssna. Andra skolämnen. Apptips. Övningar, test, kurser. Grammatik. Ord och uttryck. Kultur och traditioner. Länkar. Läsa. Nyheter. Skola skolverket. Kartläggning o bedömning. Lararhandledning. Svenska och arbetsliv för invandrare.