background preloader

Nyanlända

Facebook Twitter

Barnets bästa broschyr liten dubbelsidig.

Kartläggning

Nyanlända elever och andra som vill utveckla sitt språk och lärande. ”Stort behov av kunskap om nyanlända elever” – Det är jätteroligt och hedrande förstås.

”Stort behov av kunskap om nyanlända elever”

Och det är en bekräftelse på att de som nominerat mig, min rektor och utvecklingschefen i kommunen, faktiskt ser mitt arbete och uppskattar det. Det känns bra, säger Sara Persson. Guldäpplet delas ut varje år på Skolforum och går till en lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT, arbetar inkluderande och bidragit till kollegernas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter.

Sara Persson, som är lärare i svenska som andraspråk på Skogshagaskolan i Västervik, är en av omkring 80 nominerade. – Inkluderingstanken genomsyrar hela skolans arbete. Efter ett par veckor kan eleven börja gå ut i klass, lite beroende på vad kartläggningen visar. . – Även det är olika beroende på hur behoven ser ut. När det gäller digitala verktyg berättar Sara Persson att hon gjort enorm resa de senaste åren då hon tagit in allt fler verktyg i sin undervisning. – Vi växlar mellan digitala och andra verktyg hela tiden.

Hur kan vi undervisa elever som ska lära sig läsa och skriva på ett nytt språk? Gupea 2077 29666 1. Gupea 2077 33519 1. Hur kan skrivande med digitala resurser bidra till elevers andraspråksinlärning? Digital Svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk ur ett digitalt perspektiv - Väsby Lärlabb. Den digitala utvecklingen sträcker sig över hela samhället och är relevant för alla ämnen i skolan.

Svenska som andraspråk ur ett digitalt perspektiv - Väsby Lärlabb

Det gäller förstås även för svenska som andraspråk, där it och digitala medier kan fungera som kraftfulla hjälpmedel för lärandet. Men det handlar inte om att tekniken ska ersätta läraren. Appar för nyanlända – gratiskurs med Sigtuna kommun på iTunes U. Snabbstart i svenska för nyanlända. Ett lärande Väsby - Upplands Väsby. Nyanlända och lärande. Nyanlända elevers skolgång. Skolverket ebjuder stöd och kompetensutveckling för att skapa bättre förutsättningar för att ge nyanlända barn och ungdomar en skolgång av hög kvalitet och likvärdighet.

Nyanlända elevers skolgång

Vi ger stöd och rådgivning för att organisera verksamhet, kartlägga, undervisa, bedöma och betygsätta nyanlända elever. Stöd för arbete med nyanlända barn och elever Fram till och med 2019 genomför Skolverket ett flertal insatser med fokus på nyanlända elever. Med start under våren 2016 genomförs riktade insatser som vänder sig till de skolhuvudmän, som tagit emot en stor andel nyanlända elever i förhållande till sin folkmängd. Redovisning av plan för genomförande av insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska. Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång.

Nyanlända

Immigrant Students at School. Pressmeddelande: Göteborgs Stad och frivilligsektorn i unikt samarbete för att stödja ensamkommande barn och ungdomar - Göteborgs Stad. Göteborgs Stad och åtta idéburna organisationer går samman för att ge ensamkommande barn och unga ett samlat stöd.

Pressmeddelande: Göteborgs Stad och frivilligsektorn i unikt samarbete för att stödja ensamkommande barn och ungdomar - Göteborgs Stad

Det femåriga avtalet är unikt i sitt slag i Sverige eftersom det kombinerar bland annat fritidsaktiviteter, psykosocialt stöd och arbetsträning med ett tryggt boende. Det kommer allt fler ensamkommande till Göteborg. Under 2015 väntas 500 barn och unga anvisas till Göteborg och behovet av boende, omsorg och stöd kommer vara fortsatt stort under flera år framöver. För att möta utmaningen väljer nu Göteborgs Stad och åtta organisationer inom den idéburna sektorn att gå samman i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). Unikt IOP-avtal IOP-avtalet är unikt i sitt slag i Sverige eftersom det kombinerar exempelvis meningsfulla fritidsaktiviteter, psykosocialt stöd, arbetsträning med tryggt boende. . - Genom den idéburna sektorns unika sociala engagemang och nätverk kan vi erbjuda en helhet för barnen.

Regeringen vill tillåta fjärrundervisning. Undervisning som bedrivs av lärare via länk, så kallad fjärrundervisning, får enligt dagens lagstiftning bara vara ett komplement till ordinarie undervisning.

Regeringen vill tillåta fjärrundervisning

Det innebär ett problem för kommuner som behöver undervisa sina elever men saknar lärare. – De här bestämmelserna är skrivna för storstäder och centralorter, inte för glesbygden, sa Per-Henrik Bodin, verksamhetschef i Kramfors, till Lärarnas tidning i september. Uttalandet kom apropå att Skolinspektionen dömt ut Kramfors samarbete med Uppsala kommun om modersmålsundervisning som olagligt. Kramfors bröt även mot skollagen genom att via länk anlita lärare anställda i en annan kommun, enligt Skolinspektionen.

Men nu är en förändring på gång. . – Vi kommer att ändra lagen för att möjliggöra fjärrundervisning. De följer nyanlända elevers kunskapsutveckling. För att sprida erfarenheter mellan skolor som tar emot nyanlända elever och öka kunskapen om vad som fungerar väl ska två grundskoleutvärderare följa ett antal nyanlända elever i grundskolan under fyra år.

De följer nyanlända elevers kunskapsutveckling

Men redan nu finns mycket kunskap om vad som främjar elevernas lärande. På utbildningsförvaltningens uppföljningsenhet arbetar fem personer med utvärdering av fristående och kommunala grundskolor. De flesta skrivborden står dock tomma och vittnar om att utvärderarnas viktigaste arbetsuppgift är att besöka skolor. Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling. Pdf2746. Nationella forumet - SKL. Nationella forumet för skolans digitalisering inrättades under hösten 2013 och har sitt kansli lokaliserat på SKL.

Nationella forumet - SKL

Det nationella forumet bygger på en överenskommelse mellan SKL och regeringen. Det är en strategisk grupp av beslutsfattare på hög nivå, till vilken även ett leverantörsforum knyts. Forumet är en plattform för dialog kring utmaningar och konstruktiva lösningar gällande skolans digitalisering. Överensskommelse mellan SKL och regeringen om (PDF, nytt fönster) Till det nationella forumets första möte togs det fram en lägesrapport om it i dagens skolsverige. Lägesrapport om it i skolan (PDF, nytt fönster) Strategi för skolans digitalisering Den första fråga forumet tagit sig an är att ta fram en nationell strategi för skolans digitalisering. Arbetsgruppens blogg om framtagandet av strategin. Digitalt lärande kan stödja modersmålet - SKL. Även om mer kan göras för att få fler att delta i modersmålsundervisning, så finns ett antal försvårande faktorer: Bristen på modelsmålslärare är mycket stor, vilket gör att kommuner ofta helt enkelt inte hittar någon att anställa.Modersmålundervisning är frivillig.

Digitalt lärande kan stödja modersmålet - SKL

Enskilda lärare, skolor och kommuner kan bli bättre på att marknadsföra vikten av kunskaper i modersmålet. Men ett nej från elever och föräldrar måste dock respekteras. En intressant – och mer rimlig väg att gå – är att också erbjuda modersmålsundervisning samt studiehandledning genom digital teknik. Sådana projekt pågår idag i bland annat Uppsala kommun och i Stockholms län. Modersmålslärare - Uppsala universitet. Digital kompetens för modersmålslärare - esf.se. Sammanfattning Projektet "Digital kompetens för modersmålslärare" syftar till att utveckla digital kompetens hos modersmålslärare.

Digital kompetens för modersmålslärare - esf.se

Med sin nya kompetens kan modersmålslärarna bidra till att utveckla nya arbetssätt i regionen. Projektet leder till ökad anställningsbarhet för individerna, minskad diskriminering och ökad attraktivitet i regionen. Deltagare är Sundsvalls, Ånge, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Krokoms kommuner. Summary The project Digital comptence for mother tongue teachers will educate teachers in the mid Sweden region with focus on ICT driven netbased teaching. Bakgrund. Utbildningen för nyanlända elever behöver stärkas. Skolinspektionen har följt 35 utvalda elever som bott i Sverige mindre än fyra år under 3-5 skoldagar.

Utbildningen för nyanlända elever behöver stärkas

Eleverna går i årskurs 7-9 i tio skolor i tio kommuner. Den sammantagna bilden är att de tio skolorna i liten utsträckning planerar, genomför och anpassar utbildningen efter nyanlända elevers förutsättningar och behov. Skolorna arbetar också i liten utsträckning för att ge eleverna tillit till sina förmågor genom att till exempel lärarna visar höga förväntningar på eleverna förmågor och möjligheter till lärande. Finns det en vägg mellan våra två svenskämnen? Josefin Nilsson, lärare och utvecklingspedagog i Örebro kommun skriver på Skollyftet om våra två svenskämnen, gränsen mellan dem och hur detta påverkar skolans organisation, lärarnas undervisning och elevernas lärande. I mitt klassrum… eller på min sida väggen Det händer att jag får frågan om hur det ser ut i mitt klassrum, om och hur det fungerar att undervisa elever med svenska som andraspråk i samma klassrum som elever med svenska som modersmål.

I höstas när jag började på en ny skola, med en ny 9:a, började jag terminen med att tillsammans med eleverna gå igenom syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i de ämnen vi skulle ha tillsammans. Det kan tyckas självklart att varje lärare gör detta, oavsett vilket ämne det handlar om, men kanske behöver man inte göra det så här grundligt med en niondeklass. Men, jag kände liksom på mig att vi behövde det. Det allra första jag gjorde var att be mina elever att prata med varandra om vilka skillnader de trodde fanns mellan de två ämnena.”

Resurser

Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Tema Modersmål - Skolverket. Skolverket om studiehandledning på modersmål pdf339. Studiehandledning på modersmål. Ny grupp, och två pedagoger på varje lektion. Nu, efter jullovet, har vi slagit ihop 2 klasser som studerar på Språkintroduktionsprogrammet på vår gymnasieskola, Älvbrinken. Det betyder att vi är minst 2 pedagoger på 17 elever, vid varje lektion. Eleverna är allt från alldeles nyanlända i vårt land till de som studerat drygt 2 terminer. För oss lärare är detta en riktig utmaning! Digitala möjligheter i studiehandledningen på modersmålet - Järfälla kommun. Presentation Studiehandledning på modersmålet med stöd av digitala verktyg.

Presentation av digital utbildning – studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning   - Kommunförbundet Stockholms Län. Göteborgs riktlinjer för nyanlända IV. Nyanlända Vad vet vi. Overenskommelse_om_insatser_for_framjande_av_digitalisering_och_digital_samverkan_SKL.pdf.