background preloader

Svenska som andraspråk

Facebook Twitter

Hur ska man organisera undervisning i förberedelseklass? När det gäller ämnet svenska som andraspråk samt organisation och genomförande av undervisning för nyanlända elever får jag ofta många frågor. De flesta frågor finns besvarade på NCs webbplats under Vanliga frågor men ibland kräver frågorna att jag tycker till och ger min åsikt. De svaren väljer jag att publicera här på min blogg och jag kommer nu i ett antal inlägg svara på några frågor som jag ofta får ställda till mig. Hur tycker du att den bästa undervisningen i förberedelseklass ser ut? Detta är en väldigt stor fråga som inte alls är lätt att svara på. Hur tycker du att man organiserar undervisning för nyanlända elever på bästa sätt? För att göra det lite enkelt för mig så tänker jag börja med att besvara frågan med tre olika filmer (från Skolverket) som belyser detta med mottagande, organisation och undervisning när det gäller nyanlända elever: Kartläggning av kunskaper Organisera utifrån kartläggningen Så.

Flexibilitet Flexibilitet ett nyckelbegrepp. Förhållningssätt Kompetens Så. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Språk- och kunskapsutveckling Resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, 2010, visar att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i tillräckligt hög grad och att bristerna i många förskolor och skolor gäller generella svagheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling. Många lärare saknar kunskap om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och många lärare saknar nödvändig kunskap om elevernas bakgrund och kunskapsnivå. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever, men vad innebär det?

Vad gynnar elevers lärande? Skolverkets kunskapsöversikt Greppa språket hänvisar till en sammanfattning av forskarna Meltzer och Hamann där följande åtta punkter gynnar elevers lärande i olika skolämnen: Stödmaterial TV-serie Övriga lästips. Att bana väg för nyanländas lärande - mottagande och skolgång. Utbildning för nyanlända – vem ansvarar för vad.pdf. Att bygga broar mellan tal och skrift.

Jag har under denna termin haft en grupp där elevernas läsförmåga varierat stort. En del elever har precis påbörjat sin läsresa, på svenska ska tilläggas, och att lära sig läsa på ett, för eleven, nytt språk är oerhört krävande. För de elever som redan kan läsa på sitt modersmål är det oftast inga som helst problem att "överföra" läsförmågan på ett nytt språk, även om det är ett nytt alfabet, men för de elever som inte fått chansen att lära sig läsa på sitt modersmål kan det vara svårt att lära sig läsa på ett språk man inte behärskar.

Andra elever i min grupp kan läsa mycket bra på sitt modersmål, och på svenska, och denna variation ställer höga krav på mig som lärare och på min undervisning. Jag har fokuserat mycket på att bygga broar mellan tal och skrift i min undervisning och jag har arbetat mycket med olika läsrelaterade aktiviteter som jag bloggat om tidigare. Vi har medvetet arbetat med att gå från det muntliga till det skriftliga. Att bana väg för nyanländas lärande - mottagande och skolgång. Hur ska man organisera undervisning i förberedelseklass? Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Checklista sprakutvecklande undervisning. När ska en elev sluta läsa svenska som andraspråk? I vårt svar utgår vi från regleringen (skolförordningen) som när det gäller svenska som andraspråk slår fast att undervisning i svenska som andraspråk om det behövs ska anordnas för en elev som har ett annat språk än svenska som sitt modersmål.

(Det finns ett par andra grupper också men detta är den vanligaste. Fetningen är vår egen.) Där slås också fast att det är rektor som beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev. (Vår fetning igen.) Undervisningen i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska så det är därmed ett likvärdigt ämne där eleverna ska ha lika mycket undervisningstid som elever som läser svenska får.

Vad innebär "om det behövs"? Regleringen säger därmed ingenting om hur länge en elev ska följa kursplanen i svenska som andraspråk eller på vilka grunder man kan avgöra om en elev ska byta ämne. Det finns inget svar i regleringen på hur man tar reda på det, det måste bygga på en kvalitativ bedömning av elevens hela språk. Språket på väg - ett bedömningsstöd i svenska. Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling.

Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna. Materialet laddas ned via länkarna nedan. Matriserna i Språket på väg finns också i wordformat för dig som vill använda dem digitalt. Ladda ner materialet Språket på väg, del 1 (1,0 MB) Språket på väg, del 2 (1,0 MB) Hämta matriserna i word-format Matriserna i Språket på väg (389 kB) Multikultiskola. Ny i svenska skolan. Hülya | – om nyanlända, inkludering, flerspråkighet & utbildning. Skillnader sv sva Lgr11. Start - Bedömningsportalen. För att undervisningen ska kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov behöver skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper.

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet är avsett att användas för elever i de obligatoriska skolformerna, men kan även användas i gymnasieskolans språkintroduktion. Kartläggningen sker i tre steg och ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige.

Det är endast de två första stegen i kartläggningsmaterialet som är obligatoriska för skolor att använda från den 15 april. I vilken omfattning kartläggningsmaterialet steg 1 och 2 ska användas bestäms utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov. Läs mer om materialet genom att välja Handledning i vänstermenyn. Information - Bedömningsportalen. Som stöd för bedömning i svenska och svenska som andraspråk för lärare i årskurs 1–6 i grundsärskolan finns materialet Gilla Läsa Skriva. Materialet beskriver vägar till läsande och skrivande samt forskning om desamma.

I bedömningsstödet ges också exempel på elevers läsande och skrivande som motsvarar kvaliteter på olika betygsnivåer. Hitta direkt till Gilla Läsa Skriva genom att gå till fliken Enskilda uppgifter. Hur ser språklig progression egentligen ut för elever i grundsärskolan? Hur får du som lärare eleverna att bli allt mer självständiga i sitt läsande och skrivande? Gilla Läsa Skriva ger exempel på hur du kan bedöma de delar i kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 som berör läsa- avkodning, läsa- förståelse av innehållet och resonemang om budskap och handling, jämföra texter, hämta information, skriva berättande text, skriva faktatext, samt skriva för hand och på dator.

Materialets innehåll och upplägg Beställ eller ladda ner materialet Ljudfiler. Nya språket lyfter! - följ elevens språkutveckling. Nya Språket lyfter! Är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1–6 i grundskolan och sameskolan samt för motsvarande årskurser i specialskolan och kan användas i samarbetet med modersmålslärare. Det bygger på löpande observationer i den ordinarie undervisningen. Till sin hjälp har läraren en handledning med en forskningsöversikt och observations och avstämningspunkter som fokuserar både elevens språkutveckling och lärarens undervisning.

Till varje elev finns ett observationsschema som synliggör den egna språkutvecklingen. Bedömningsstödet har uppdaterats och reviderats utifrån att kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 gäller från den 1 juli 2016. Lärarhandledning Materialet består av en vetenskaplig bakgrund och ett underlag för observationer. Nya språket lyfter! Studiehandledning (ej reviderad 2016) Till materialet finns också en studiehandledning som kan användas i lärargrupper av olika slag. Studiehandledning till Nya språket lyfter! Lärarhandledningen. Kunskapsprofil sva.

Bedömarträning i svenska och svenska som andraspråk. Det här materialet vänder sig till dig som undervisar i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6. Materialet består av flera delar som på olika sätt hjälper dig att utveckla din bedömarkompetens när det gäller elevers muntliga förmåga, läsförståelse och skrivförmåga.

Elevuppgifterna liknar dem som ges i det nationella provet. Ett av huvudsyftena med nationella prov är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Det här materialet försöker hitta olika vägar att nå det syftet. Ett sätt som i studier visat sig leda till mer likvärdiga bedömningar är sambedömning. Därför är det en rekommendation att använda det här materialet tillsammans kollegor emellan. Träna på att bedöma elevers förmåga att läsa, tala och skriva I materialet kan du läsa elevtexter, lyssna på elevers muntliga redogörelser och samtal samt träna på att bedöma elevers förmåga att läsa, tala och skriva.

Teori bakom elevers läs- och skrivutveckling Handledning till materialet. Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan. Bedömningsstöd i de obligatoriska skolformerna Läs- och skrivutveckling & taluppfattning inom matematik i årskurs 1–3 Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Du kan med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. Grundskolan Sedan 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän i grundskolan att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 1.

Gå direkt till bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i bedömningsportalen Specialskolan I specialskolan är det obligatoriskt att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 1 sedan den 1 september 2016. Läs mer om obligatoriska bedömningsstöd och kunskapskrav Kunskapskrav i årskurs 1.