background preloader

Nyanlända

Facebook Twitter

Att vara flykting

Att få visa vad man kan: Kartläggning och bedömning av nyanländas språk- och kunskapsutveckling. Denna föreläsning spelades in i del 1 och del 2 som finns inbäddade längst ner på sidan för den som vill ta del av föreläsningen i efterhand.

Att få visa vad man kan: Kartläggning och bedömning av nyanländas språk- och kunskapsutveckling

Med utgångspunkt i våra egna mastersstudier om kartläggning i grundskolan och bedömning i gymnasieskolans språkintroduktion resonerar vi om kartläggning och bedömning i förhållande till nyanlända elever. Även erfarenheter från nationella projekt om kartläggning och bedömning utgör underlag för vår föreläsning. Vi kommer att ge exempel på hur man kan ta tillvara de resurser elever har med sig till den svenska skolan, organisera och planera undervisningen med hjälp av kartläggning och formativ bedömning.

Attityder och förhållningsätt är också aspekter som vi vill beskriva och problematisera i diskussioner om vad som är viktigt för att säkra nyanländas skolframgång. Om presentatörerna Anniqa Sandell Ring och Mikael Olofsson arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Målgrupp Av intresse för: grundskolan, gymnasieskolan Åhörarkopior. Att undervisa nyanlända elever. Många frågor som jag får rör undervisningen av nyanlända elever.

Att undervisa nyanlända elever

Många undrar hur man kan arbeta med läs- och skrivinlärning med nyanlända och många undrar hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med nyanlända elever. Det är inga lätta frågor att besvara och många gånger har jag önskat att det fanns tydliga exempel att dela med sig av. Gärna exempel där man får se lärare undervisa. När jag och min kollega Monica Lindvall fick möjlighet att skriva en text till Skolverkets utprövningsomgång av Läslyftet valde vi att skriva en text som vi hoppas att lärare i de allra flesta ämnen och årskurser kan finna intressant.

Till vår text "Samtal före, under och efter läsning" valde Skolverket sedan att ta fram fyra olika undervisningsfilmer där olika läsrelaterade aktiviteter ur vår text omsätts i praktiken. Sva/ Sfi/ Nyanlända. Anna Kaya sur Twitter : "Intressant läsning om #nyanlända i @Skolverket's lägesbedömning. 4% av alla elever i grundskolan är nyanlända. Anna Kaya sur Twitter : "Läser @Skolverket's lägesbedömning och håller verkligen med. Ang #nyanlända & sva-lärare. Anna Ekström sur Twitter : "Lärarbristen kräver nationell kraftsamling. @Skolverket föreslår åtgärder i #lägesbedömning2015... Sara Persson sur Twitter : "Detta diskuterar jag och #nyanländ elev just nu. Josefin nilsson sur Twitter : "Vi i #språkklassen har besök från #utbildningsutskottet idag. Fokus #nyanländas lärande... Sensomotoriskt Centrum - En sida om att arbeta med läs- och skrivsvårigheter.

Trädet 3 (endast för Windows, ej Mac) passar för barn såväl som vuxna som misslyckats med läsinlärningen och behöver lära om.

Sensomotoriskt Centrum - En sida om att arbeta med läs- och skrivsvårigheter

Det fungerar också bra för alfabetisering av personer med annat modersmål än svenska. Det är också lämpligt för den som kan läsa och skriva på sitt hemspråk, men är osäker på våra bokstavsljud. I de många traditionella arbetssätt och dataprogram är utgångspunkten att om man tränar på det man är dålig blir man bättre. I Trädet 3 gör vi tvärtom. Du börjar istället med det DU KAN och bygger sakta men säkert upp din förmåga. Arbetssättet aktiverar alla sinnen. Du börjar alltid med det du kan och bygger stegvis upp din färdighet. Arbetssättet är anpassat till hur hjärnan arbetar när vi läser och skriver. Du tränar på ett sådant sätt att intuitiva, ”tysta språkregler” byggs upp. Nya Trädet 3 är en del i ett arbetssätt, där levande undervisning blandas med övningar framför datorn. Mödosam läsning är ofta avkodningssvårigheter Färdighetsträningen i Trädet 3 har tydliga steg. Om nyanlända elever i tidningen Chef & Ledarskap. Antalet nyanlända elever ökar och på många håll råder stor osäkerhet.

Om nyanlända elever i tidningen Chef & Ledarskap

Bakom varje siffra i statistiken finns ett barn med kunskaper, erfarenheter och drömmar. Nyanlända - Undervisa nyanlända. "Enligt Skolinspektionens definition räknas elever som nyanlända om de inte har svenska som modersmål eller behärskar svenska språket och anländer nära skolstart eller under sin skoltid och inte gått i svensk skola längre än fyra år" (Pedagog Stockholm) Skolverket Information på svenska, persiska, arabiska, somaliska, polska, thailändska Nyanlända elever och föräldrar eller vårdnadshavare behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige.

Nyanlända - Undervisa nyanlända

Skolverket har tagit fram information för dig som ska kunna ge en grundläggande bild av svenska skolan. Hur ska man organisera undervisning i förberedelseklass? När det gäller ämnet svenska som andraspråk samt organisation och genomförande av undervisning för nyanlända elever får jag ofta många frågor.

Hur ska man organisera undervisning i förberedelseklass?

De flesta frågor finns besvarade på NCs webbplats under Vanliga frågor men ibland kräver frågorna att jag tycker till och ger min åsikt. De svaren väljer jag att publicera här på min blogg och jag kommer nu i ett antal inlägg svara på några frågor som jag ofta får ställda till mig. L%c3%84RA_1_2015_iPad.pdf. Filmer om nyanlända elevers lärande. Har ni nyanlända elever på er skola?

Filmer om nyanlända elevers lärande

Se nya filmer och hitta inspiration för hur ni kan arbeta för elevernas skolframgång. Lyssna på forskare och hör hur olika skolor arbetar. Använd gärna filmerna som utgångspunkt i samtalen om ert systematiska kvalitetsarbete. Filmerna lyfter fram viktiga frågor om uppföljning av elevens resultat, roller, ansvar och organisation. Några frågeställningar är särskilt aktuella och vanliga: Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång. Eslövs kommuns mottagningsskola för nyanlända elever. Note to self – den allra första tiden med nyanlända. Nästa vecka tar jag och min kollega Kerstin emot fem nya elever i Hjärtat.

Note to self – den allra första tiden med nyanlända

För att de ska få en så bra start som möjligt i skolan, så påminner jag mig själv om följande: Prata, prata, prata Jag vill att de nya eleverna ska kunna presentera sig själva redan första dagen. De ska kunna berätta vad de heter, hur gamla de är och gärna något mer, kanske vilka språk de talar. Det är viktigt att de går hem från skolan och känner att de har lärt sig något och att de har lyckats.

Jag vill att eleverna ska prata mycket och jag pratar mycket med dem. Varierad stöttning Eleverna ska få individanpassad, rik och varierad stöttning. Ett formativt förhållningssätt Det är viktigt att eleverna tidigt upplever att de kan fungera som lärresurser för varandra. Glädje Det är viktigt för mig att visa eleverna att jag tycker om dem. Höga förväntningar Jag visar eleverna tydligt att jag tror på dem och deras förmåga att lära.

Skolverket nyanlända. NC%20kommenterar%20propostion%20nyanla%CC%88nda. Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever-mottagande och skolgång - riksdagen.se. Kunskap, inspiration och stöd i arbetet med nyanlända elever. I samband med att Stockholms stads kommunala grundskolor inför nya rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever har Pedagog Stockholm i samarbete med Språkforskningsinstitutet tagit fram stödmaterial för skolledare och lärare.

Kunskap, inspiration och stöd i arbetet med nyanlända elever

Materialet består av artiklar, filmer och dokument och är tänkt att erbjuda inspiration och praktiskt stöd i implementeringen av rutinerna. Allt material finns på Pedagog Stockholm. På den här sidan hittar du länkar till alla delar av materialet. Nyanlända elever är en skatt för skolutvecklingen.

Pedagogbloggar om nyanlända

Att undervisa nyanlända elever. Påminnelse till rektorer och huvudmän. Svenska skolan för nyanlända - svenska. Skolministeriet: De nyanlända och skolan. Navets språkklass. Bloggen gör nyanlända digitalt delaktiga. Hur kan nyanlända elever använda digitala verktyg för att utveckla sitt språk och vara digitalt delaktiga?

Bloggen gör nyanlända digitalt delaktiga

Om det talade Hülya Basaran, förstelärare och lärare i svenska som andraspråk på Kronan i Trollhättan. – Det är en utmaning att arbeta med nyanlända elever. Förutom att arbeta med sitt skol- och ämnesspråk ska de utveckla ett funktionella språk i vardagen och det måste ske parallellt, sa hon och visade hur en blogg bidrog till språkutveckling i hennes förberedelsegrupp. Med hjälp av olika skrivprogram och talsyntes har hennes elever kunnat kommunicera med omvärlden via klassens blogg. Ofta byggs texterna upp gemensamt genom samtal i klassrummet. Hülya Basaran berättade hur hon trevande kom igång med bloggen, medan eleverna från början villa testa nya saker och hade idéer på vad de ville göra.

Eleverna stärktes också i att våga formulerade sig i skrift med verkliga avsändare. . – Vi kan inte vänta på att eleverna ska lära sig språket först. /Annelie. Att samtala om text. Nyanlända elever. Nyanlända elever. Skolinspektionen har följt undervisningen för nyanlända elever i 10 skolor. Granskningen visar att det är viktigt att kartlägga varje elevs kunskaper och att anpassa undervisningen efter resultatet. Det är också viktigt med en gemensam strategi på skolan för att ge de nyanlända en så bra start som möjligt. Svenska skolan för nyanlända - svenska. Skyddsombud lyfter sveket mot nyanlända elever - Tankar om skolan i media. Det har förts en intressant debatt om hur skolan tar emot nyanlända elever de senaste veckorna i Göteborgs-Posten.

Det började den 8 oktober då Lennart Hellsborn, lärare på Lövgärdesskolan och Lärarnas Riksförbunds huvudskyddsombud i Göteborg, i en debattartikel menade att kommunen saknade strategi för att ta emot och slussa in nyanlända elever från andra länder. Han tog bland annat upp situationen i Angered där bland annat mottagningsenheten Välkomsten lagts ner och där många lärare är oroliga över stora grupper och bristande resurser. Hellsborn ställde den enkla frågan i sin artikel: Nyanlända elever och betyg.

Många lärare i grundskolan upplever att det är problematiskt att sätta betyg när en elev som är nyanländ till Sverige t.ex. börjar skolan sent på terminen. En del lärare tycker det känns orättvist att ge nyanlända elever ett F i betyg och väljer hellre att sätta ett streck när det finns ett litet underlag eller inget alls för att bedöma elevens kunskaper. Streck innebär frånvaro Enligt skolförfattningarna ska streck användas i de fall betyg inte kan sättas på grund av att det saknas underlag för bedömning på grund av en elevs frånvaro. Dubbla språk i skolan bra för nyanlända.

Vilka språk som ska användas i undervisningen är en stor fråga i Malmö. Nästan hälften av stadens grundskoleelever, 46 procent, talar ett annat språk än svenska hemma. På Rosengårdsskolan har de allra flesta elever ett annat modersmål. Dc373e82.pdf. Oppetarkiv.se. Röster från ensamkommande barn. Projektet sträcker sig över tiden januari 2012 till juni 2014 och är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen, Migrationsverket och länsstyrelserna samt medfinansieras av Europeiska flyktingfonden.

Projektets övergripande mål är att bidra till ett förbättrat mottagande för ensamkommande barn. Sju unga män och två unga kvinnor som kommit till Sverige från Afghanistan och Somalia som ensamkommande barn har öppet och generöst delat sina upplevelser, erfarenheter och funderingar med oss i projektet. De unga männen har ingått i projektets fokusgrupp som har träffats vid tre heldagar och två konferenser där de berättat om sina upplevelser och erfarenheter av att komma ensamma till Sverige.

Denna skrift försöker fånga några av de ensamkommande barnens röster. De lärde sig svenska och startade företag på två år. Om cookies på våra tjänster Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av SVT:s webb. Om cookies på svt.se Smålandsnytt <div class="svtplayerCB svtPlayer-z-top svtplayerCenter-Outer"><input class="svtVisuallyhidden svtplayerStartButton" type="button" name="spela" value="Spela video" accesskey="p"><div class="svtplayerCBContainer svtplayerCenter-Inner"><span class="svtplayerSprite-Play"></span><span class="svtplayerTime"><time>3 min 1 sek</time></span></div></div> Använd den här videon Kopiera och klistra in koden nedan för att visa videon på din hemsida Visningen stoppad på grund av inaktivitet.

Så kan vi hjälpa nyanlända elever att integreras i skolan. Stor skillnad på hur nyanlända barn tas emot i skolan - P1-morgon. Nyanlända elever i fokus Stockholm 24-25 april 2014 (with images, tweets) · Hulbas. Nyanlända elever är en skatt för skolutvecklingen. Nyanlanda_broschyr_Skolverket.pdf. Göteborgs riktlinjer för nyanlända IV. En elevblogg i Västervik. Page. Witter / ?