background preloader

Att undervisa nyanlända

Facebook Twitter

Log into Facebook. Våga vara pluggis: Det där är ju ingen labbrapport! Olika slags texter skrivs på olika sätt.

Våga vara pluggis: Det där är ju ingen labbrapport!

Ett sms till kompisen ser långt ifrån likadant ut som det mitt-i-terminen-brev som rektor skriver till alla föräldrar exempelvis. I kursplanen i svenska pratar man om olika texttyper. Med ett finare begrepp kan man också säga att man anpassar en text efter dess genretypiska drag. Det betyder att texter anpassas beroende på syfte med texten och att sedan innehåll, uppbyggnad och språk förändras beroende på sammanhanget. Dagens uppgift handlar om detta. Hur vet du att detta inte är en labbrapport? Resonera genom att lyfta fram konkreta exempel och skillnader. Stödfrågor Vilken struktur/uppbyggnad har elevexempel 1, 2 och 3?

Syfte och innehåll Anledningen till att du som elev skriver en labbrapport är att redovisa dina kunskaper, strukturera det du lärt dig och tolka resultaten av din laboration. Struktur En labbrapport är mycket tydlig strukturerad med olika underrubriker. Mottagare. Lararpodden 53 Hulya basaran 27 april 2016. Studiehandledning på elevernas modersmål. Studiehandledning på modersmålet. Vad innebär studiehandledning på modersmålet och krävs det åtgärdsprogram? Om det finns risk att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov utreds. Visar utredningen att eleven har behov av studiehandledning på modersmålet ska studiehandledningen ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Föräldrar och skola bör samtala om elevens behov av studiehandledning. Krävs det åtgärdsprogram för studiehandledning på modersmålet? Enligt Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram finns det två former av stödinsatser. Läs mer om extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Den nyanlända i skolan eller e... - Medfarm Play - Uppsala universitet. Skolgång för nyanlända elever - exempel och inspiration från kommuner. Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Med annat modersmål. Med annat modersmål - elever i grundskolanoch skolans verksamhet.

Med annat modersmål

Rapporten handlar om grundskolans verksamhet för elever med annat modersmål. Närmare en femtedel av eleverna i grundskolan idag har utländsk bakgrund, antingen födda utomlands eller födda i Sverige av föräldrar med annat ursprung. "Dags att agera och göra bättre i praktiken" De socioekonomiska klyftorna, boendesegregationen och tendensen att se alla nyanlända som en homogen grupp diskuterades intensivt på seminariet.

"Dags att agera och göra bättre i praktiken"

Lärarnas Riksförbund och Skolledarförbundet är överens om att en nationell strategi för finansiering av skolan är en viktig del för att komma tillrätta med bristerna i undervisningen av nyanlända elever. – Vi måste se alla elever som en tillgång, elever får inte hindras eller hämmas genom att vi ser dem som en grupp, det handlar också om lärares förutsättningar, att vi har rätt utbildade lärare. Alla de här sakerna gäller för skolan överhuvudtaget, det blir bara extra tydligt när vi pratar om nyanlända, sa Bo Jansson. Roger Mörtvik, statssekreterare på utbildningsdepartementet, pekade på att den statliga styrningen har brister, och att politikerna inte når ut i klassrummen med sina ambitioner. – Vi kan vitesförelägga kommuner nu, och gör det.

Anna Kaya, du är sva-lärare, vad känner du efter den här debatten? – Ja, det har jag. Matematik på svenska – en utmaning. Det är en språklig utmaning för elever som har svenska som andraspråk att lära sig matematik på svenska.

Matematik på svenska – en utmaning

En utmaning som både lärare och elev måste göras uppmärksam på. Madeleine Löwing, filosofie doktor i matematikämnets didaktik, har skrivit ett flertal böcker om matematikens språkliga dilemman. Madeleine Löwing menar att lärare som undervisar i matematiken kan vara omedveten om att matematiken innehåller ett flertal olika språkliga dimensioner. Lärare måste vara medveten om de språkliga nivåer - fackspråk, vardagsspråk och symbolspråk som utgör matematiken för att förstå de språkliga utmaningar som det innebär att undervisa språk- och kunskapsutvecklande. Fackspråket i matematiken är oftast helt avgörande för att lära sig matematik, allt filtreras genom fackspråket. Att använda ett språk som både är korrekt matematiskt samtidigt som eleverna förstår är en stor utmaning för läraren och det är inte tillräckligt för andraspråkseleverna. // Ingegerd Norder.

Flerspråkighet i skolan - med fokus på elever med språkliga problem. Måndagen den 11 maj var vi två representanter från Råby/Släbro på en kurs i Stockholm.

Flerspråkighet i skolan - med fokus på elever med språkliga problem.

Efter att ha letat oss fram till Danderyd och ett litet patienthotell med en liten konferenssal bjöds vi på en mycket spännande dag med intressant och bra innehåll. Föreläsare var var leg.logoped och med.dr Eva-Krisina Salameh.Läs mer om henne och hennes arbete här: Många barn lever i en mycket komplex språklig situation med brist på "kompetenta" andraspråkstalare utanför skolan. Förskola och skola har stor betydelse för utvecklingen av barnens båda språk. Vässa språket - om ämnesspråk i matematik och no. Vässa språket är namnet på Origos tema om vikten av att undervisa om språket i ämnesundervisningen.

Vässa språket - om ämnesspråk i matematik och no

Här nedan finns en kort beskrivning av, och länkar till, de olika artiklarna: I Susanne Jönssons klassrum har matematik och språk alltid varit en självklar mix. En kurs i genrepedagogik tog arbetet vidare och Susanne menar att det har blivit tydligare hur språket bär matematikkunskaperna. På skolan arbetar även Vlatka Glumac som är certifierad genrepedagog. I hennes tjänst ingår, förutom att utbilda kollegorna i genrepedagogik, också att handleda dem. De talar om trianglarna. NC kommenterar lagändringsförslag för nyanlända elever. Kommentarer i korthet NC välkomnar regeringens proposition.

NC kommenterar lagändringsförslag för nyanlända elever

Vi ställer oss positiva till förslagen om införandet av definitionen av begreppet "nyanländ", om en obligatorisk bedömning/kartläggning, om krav på årskursplacering samt till möjligheten till förberedelseklass och möjlighet till stöd utan åtgärdsprogram.