background preloader

Läraren är ingen trollkarl

Läraren är ingen trollkarl
I samhället finns en tilltagande anda att personer med någon form av makt finns till för åtgärda livets friktion. Journalistiken, politiken och den offentliga diskursen opererar helt utifrån denna föreställning. Det har lett till många humana reformer, men i skoldebatten blir en sådan instinkt närmast vilseledande, eftersom det inte går att ställa någon till svars för hur hjärnans kognitiva funktioner är beskaffade. Jag gick in på OECD:s hemsida och gjorde matematikövningarna från Pisatestet. De var fullt relevanta och vettiga och ingen av dem svårare än att alla femtonåringar inom normalfördelningen skulle klara dem om de varje skoldag satt ner i ett tyst rum i fyrtio koncentrerade minuter och enskilt löste tal av liknande slag. Var och en inser att snickaren blir skickligare endast av att snickra med sina egna händer, att mästaren förevisar och instruerar gesällen, men han snickrar inte åt honom. Så komplicerat kan det inte vara. All kunskap och inlärning är praktisk. Related:  Motivation

Inre motivation positiv för elevers utveckling och lärande: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet Tomas Jungert, Linköpings universitet Har yttre belöningar (exempelvis guldstjärnor i kanten av skrivboken) en negativ inverkan på elevers inre motivation? Minskar intresset för människor att engagera sig i eller prestera väl i en uppgift när yttre belöningar erbjuds? Flera meta-analyser har visat att så är fallet. Self-Determination Theory (SDT) är en teori som såväl teoretiskt som praktiskt belyser hur lärare kan stödja elever för att öka deras inre motivation. n av de mest utmanande och kritiska uppgifterna i undervisningssituationer är att motivera elever. Yttre motivation är instrumentell till sin natur och refererar till att elever engagerar sig i en skoluppgift på grund av yttre krav eller för att nå ett yttre resultat, såsom ett högt betyg eller att undvika hot om att bli bestraffad, exempelvis att få underkänt. Inre motivation Olika grader av motivation Internalisering och grundläggande behov Att tillgodose de grundläggande behoven Avslutningsvis Referenser Bandura, A. (1997).

”Ta in en coach – och släpp kontrollbehovet” De är båda lärare i botten, men för ett antal år sedan upplevde de att de kört fast i sin lärarroll. Grundskoleläraren Anna-Karin Arenius kände sig ensam i klassrummet och hade svårt att sätta upp egna mål för sin undervisning. Gymnasieläraren Helena Isakson ville bli bättre på att stötta sina elever att nå målen. – Många ekonomiska ämnen handlar om entreprenörskap och här kände jag att jag saknade något som lärare. Nu driver de tillsammans Skolcoacherna, som ansvarar för individuell coachning i Skolverkets treårsprojekt ”Handledning för lärande”. – Det övergripande målet för coachning är alltid högre elevresultat, men det går att använda till så mycket i skolan. Alla tio skolor i projektet måste ha regelbunden grupphandledning, men därutöver kan de välja insatser från Skolverkets smörgåsbord. – Handledning är något som skolorna känner till, medan coachning är ganska nytt. Skolverkets Anna Österlund ser en rad fördelar med coachning, men också nackdelar. Så kan lärare använda coachning

Skolcoacherna Student Engagement: Resource Roundup Facebook Edutopia on Facebook Twitter Edutopia on Twitter Google+ Pinterest Edutopia on Pinterest WHAT WORKS IN EDUCATION The George Lucas Educational Foundation Tips and Strategies for Keeping Students Engaged Igniting Student Engagement: A Roadmap for Learning, by John McCarthy (2015) McCarthy discusses key strategies to ensure student engagement including being authentic, introducing units with meaningful launch events, and letting students know what outcomes to expect. Back to Top Engagement Through Projects Integrated Learning: One Project, Several Disciplines, by Edutopia Staff (2015) For any project within a vocational major, High Tech High encourages teachers and students to include relevant content from other subject areas to enhance real-world connections. Engagement Through Technology Engagement Through Social and Emotional Learning Getting (and Keeping) Students Engaged Create experiences so students invest in their learning.

Strategies for Helping Students Motivate Themselves Editor's Note: This piece was adapted from Building a Community of Self-Motivated Learners: Strategies to Help Students Thrive in School and Beyond by Larry Ferlazzo, available March 21, 2015 from Routledge. My previous post reviewed research on extrinsic and intrinsic motivation, and described the four qualities that have been identified as critical to helping students motivate themselves: autonomy, competence, relatedness, and relevance. In this post, I'll discuss practical classroom strategies to reinforce each of these four qualities. Autonomy Providing students with freedom of choice is one strategy for promoting learner autonomy. Some researchers, however, believe that a third option, cognitive choice, is a more effective way to promote longer-lasting student autonomy. Competence Feedback, done well, is ranked by education researcher John Hattie as number 10 out of 150 influences on student achievement. But how do you handle providing critical feedback to students when it's necessary?

7 Ways to Increase Student Engagement in the Classroom Infographic K12 Infographics Why do we want learners of all ages to be engaged during instruction? Because involved students learn more efficiently and are more successful at remembering what they learned. In addition, students who are engaged in learning are more likely to become passionate about learning in general. Student engagement is one byproduct of effective instruction that has major pay offs. Now that you know how to measure your students’ level of engagement, how can you increase the amount of time that students in your class are engaged in your instruction? Do you have any other suggestions? Via: www.readinghorizons.com Embed This Education Infographic on your Site or Blog!

Elevernas förhållningssätt påverkar Pisa-resultatet ”Vad säger Pisa-resultaten?” Det var frågan för dagen när resultaten efter den senaste Pisa-mätningen analyserades under ett seminarium vid Stockholms universitet. Både Magnus Oskarsson och Skolverkets generaldirektör, Anna Ekström, drog slutsatsen att de problem som Pisa påvisar inte är kopplade till enskilda ämnen. Snarare rör det sig om ett övergripande systemfel då elevernas kunskaper sjunkit rejält i både läsförståelse, matematik och naturkunskap. – Skolan har ett brett uppdrag och ska fostra eleverna till aktiva samhällsmedborgare, sådant mäter inte Pisa. Pisa 2012 har haft matematik som huvudområde och eleverna har fått frågor om sitt förhållningssätt till skolan och ämnet. Paradoxallt nog, med tanke på det svaga matematikresultatet, har svenska elever fått ett ökat självförtroende i matematik och de tycker själva att de är ganska duktiga jämfört med 2003. I undersökning ställs också frågor om hur uthålliga eleverna är och om de lätt ger upp inför svåra uppgifter.

Related: