background preloader

Nyanländas lärande - startsida

Nyanländas lärande - startsida
Skolverket ebjuder stöd och kompetensutveckling för att skapa bättre förutsättningar för att ge nyanlända barn och ungdomar en skolgång av hög kvalitet och likvärdighet. Vi ger stöd och rådgivning för att organisera verksamhet, kartlägga, undervisa, bedöma och betygsätta nyanlända elever. Stöd för arbete med nyanlända barn och elever Fram till och med 2019 genomför Skolverket ett flertal insatser med fokus på nyanlända elever. Med start under våren 2016 genomförs riktade insatser som vänder sig till de skolhuvudmän, som tagit emot en stor andel nyanlända elever i förhållande till sin folkmängd. Syftet med insatsen är att erbjuda kommunerna stöd i arbetet med att utveckla verksamheterna som rör nyanlända elevers mottagande och utbildning. Läs om våra riktade insatser Arbetar du med nyanlända elever och vill fortbilda dig? Till utbildningar och kurser om nyanlända elevers lärande, Bygg på din kompetens Aktuellt Nytt kunskapskrav och obligatoriska bedömningsstöd NCS höstkonferenser

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande

Related:  SvA och nyanländaförsta tiden med nyanländaNyanlända

Information till nyanlända Nyanlända elever och deras föräldrar behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige. Dessa broschyrer och filmer är framtagna för att skolor, kommuner, gode män och andra som kommer i kontakt med nyanlända ska kunna presentera en grundläggande bild av svenska skolan. I serien ingår: Förskola och förskoleklass Grundskola och fritidshem Gymnasieskola Grundsär- och gymnasiesärskola Broschyrerna finns på arabiska, persiska, polska, somaliska och thailändska. Svenska som andraspråk ur ett digitalt perspektiv - Väsby Lärlabb Den digitala utvecklingen sträcker sig över hela samhället och är relevant för alla ämnen i skolan. Det gäller förstås även för svenska som andraspråk, där it och digitala medier kan fungera som kraftfulla hjälpmedel för lärandet. Men det handlar inte om att tekniken ska ersätta läraren. Den ska användas för att förbättra undervisningen och för att utveckla elevernas förståelse för hur digitaliseringen förändrar samhälle och vardag.

Nyanlända elever och betyg Många lärare i grundskolan upplever att det är problematiskt att sätta betyg när en elev som är nyanländ till Sverige till exempel börjar skolan sent på terminen. En del lärare tycker det känns orättvist att ge nyanlända elever ett F i betyg och väljer hellre att sätta ett streck när det finns ett litet underlag eller inget alls för att bedöma elevens kunskaper. Streck innebär frånvaro Enligt skolförfattningarna ska streck användas i de fall betyg inte kan sättas på grund av att det saknas underlag för bedömning på grund av en elevs frånvaro. En streckmarkering signalerar att eleven inte har deltagit i undervisningen och är även en indikator på hur skolan lyckas i sin uppgift att främja elevers närvaro. En nyanländ elev som kommer till skolan sent under terminen, men som sedan deltar i undervisningen, kan inte anses ha varit frånvarande från skolan.

Nyanlända elever: Frågor för reflektion Nyanlända elever är elever som nyligen flyttat till Sverige, och de har mycket varierande bakgrund. Det är viktigt att skolan tar reda på vilka kunskaper eleverna har, för att kunna anpassa undervisningen efter vars och ens behov. Här finns några extra frågor för reflektion, som kan vara bra att ha med sig då man utvärderar individanpassning av undervisningen för nyanlända elever. Kartläggning Tar skolan reda på de nyanlända elevernas kunskaper och erfarenheter när de börjar? Hur kan vi undervisa elever som ska lära sig läsa och skriva på ett nytt språk? Jag får ofta frågor som handlar om undervisning av nyanlända elever och eftersom jag kan tänka mig att många undrar samma sak kan jag ju lika väl svara i form av ett blogginlägg i stället för i ett mejl. Denna gång handlar frågan om nyanlända elever och den grundläggande läs- och skrivinlärningen. Läraren som skriver till mig är orolig för att deras metoder inte räcker till när det gäller elever som har ett modersmål med ett, från svenska språket, avvikande ljudsystem.

Resultat för "svenska som andraspråk" Ämne - Svenska som andraspråk (Gymnasiesärskola) Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ... Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i ... . Studiehandledning på elevernas modersmål Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska kan få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Genom att stöttas växelvis på svenska och modersmål utvecklar eleven verktyg för sitt eget lärande. Om det finns risk att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov utreds.

Viktigt att tänka på vid skolstarten för nyanlända elever Uppföljningsenhetens har tagit fram ett antal förslag på åtgärder som kan bidra till en bättre skolstart för nyanlända elever. Läs även intervjun med grundskoleutvärderarna Gunnel Eriksson och Viktor Engström. Viktigt att tänka på vid skolstarten för nyanlända elever: • Se till att det finns kompetens i aktuella modersmål på skolan, samt en flexibel organisation som kan anpassas till de språkgrupper eleverna kommer från. • Överväg tvålärarsystem för att tillmötesgå elevers behov av undervisning på såväl svenska som på modersmålet. • Ha beredskap att anordna nybörjarengelska.

”Stort behov av kunskap om nyanlända elever” – Det är jätteroligt och hedrande förstås. Och det är en bekräftelse på att de som nominerat mig, min rektor och utvecklingschefen i kommunen, faktiskt ser mitt arbete och uppskattar det. Det känns bra, säger Sara Persson. Guldäpplet delas ut varje år på Skolforum och går till en lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT, arbetar inkluderande och bidragit till kollegernas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter. Sara Persson, som är lärare i svenska som andraspråk på Skogshagaskolan i Västervik, är en av omkring 80 nominerade. – Inkluderingstanken genomsyrar hela skolans arbete.

Remiss: Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever Från och med den 1 januari 2016 kommer vissa bestämmelser om utbildning för nyanlända elever i skollag och förordningar att ändras, det har riksdagen beslutat. Därför har Skolverket arbetat fram förslag till nya allmänna råd. Vi är medvetna om att många kommuner och skolor idag arbetar hårt med stora utmaningar för att kunna ta emot många nyanlända elever och se till att de får utbildning inom en rimlig tid. Förslag till nya allmänna råd

Lättare att söka mångspråkig litteratur på nydesignad webbplats - Stockholms stadsbibliotek Internationella biblioteket har en ny webbplats. Adressen är densamma som tidigare, interbib.se, men webbplatsen har fått en bättre funktionalitet och ny design. På nya interbib.se går det att söka och reservera titlar ur hela Internationella bibliotekets bestånd, vilket i dagsläget är 200 000 böcker på fler än 100 olika språk. Ny design gör det lättare att navigera och att hitta information om biblioteket. Interbib.se fortsätter att vara en flerspråkig webbplats, i dagsläget på sju språk förutom svenska: arabiska, persiska, kinesiska, ryska, spanska, franska och engelska.

Läsplattor hjälper nyanlända med språket I Gårdstensskolan sitter ett klassrum fullt av elever. Trots att de inte är så många personer så är de sammanlagt från åtta olika nationer. Det är en lektion i "Svenska som andraspråk" och här har läsplattorna förändrat hur läraren arbetar. – Mina elever kan bli mer självgående, de kan arbeta mer självständigt, säger lärare Cia Tiberg.

Related: