background preloader

Miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se

Miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se

http://www.miljomal.se/

Related:  TeknikKlimatet

Start - Stockholm Vatten Välkommen till Stockholm Vattens skolsajt I Stockholm har vi ett av världens bästa vatten. Få städer har ett så gott och rent dricksvatten som vi, och få renar sitt avloppsvatten så bra som vi. Men det finns fortfarande mycket att göra för miljön. Så hjälp oss och bli vår vattenvän! Hållbara städer blir skönare ställen – Många av de åtgärder som behöver göras för att leva upp till mål 11 kommer att kräva uppoffringar. Men sammantaget kommer det att göra att vi blir hälsosammare, får en trevligare miljö och lever längre. Miljöforskaren Thomas Elmqvist ser stora möjligheter i FN:s elfte hållbarhetsmål och menar dessutom att det finns möjlighet att uppnå det. I alla fall i Sverige. Thomas Elmqvist är professor i naturresurshushållning och verksam vid Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet.

Astronomi & Teknik i skolan De tre bockarna Bruse. Det var en gång tre bockar som skulle gå ut för att beta. För att komma till ängen med det goda gräset var de tvungna att gå över en bro. Under bron bodde ett troll. ”Hållbarheten hör framtiden till.” Något att ta fasta på! Följande inlägg är skrivet av FLS styrelseledamot Carina Lundin med anledning av klimatmötet i Paris. Med utgångspunkt i diskussionerna inför mötet beskriver hon också ett undervisningsupplägg som hon och hennes kollegor arbetat med. Carina undervisar i samhällskunskap på Sundsvalls gymnasium. Min upplevelse som pedagog är att hållbarhet är ett ämne som engagerar och där reflektion, analys och eftertanke blir något som mer eller mindre automatiskt kopplas på hos eleverna. Nu har vi lärare ett guldläge då ämnet berör och är högaktuellt.

Klimatförändringar drabbar fattiga värst Regeringen motiverar förslaget med den rådande flyktingsituationen. Asylsystemet är under stor press, men också andra samhällsfunktioner som skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Regeringen bedömer, enligt lagrådsremissen, att "den aktuella situationen innebär ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet". – Förhoppningsvis inte alls, vi har hittills inte varit i en sådan situation att vi har bedömt att det skulle behövas, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S), som ansvarar för lagrådsremissen om ett beslut att stänga Öresundsbron.

Polhem i skolan, Christopher Polhem Detta är en sajt för lärare och annan personal i förskola, särskola och grundskola som vill utveckla sin teknikundervisning. Christopher Polhem föddes 1661. Han dog 90 år senare. År 2011 firade vi alltså hans 350:de födelsedag! Han brukar kallas ”den svenska mekanikens fader”, eller Nordens Arkimedes – han är alltså en av våra allra främsta tekniker. Klimatet är största fattigdomshotet Publicerad 2011-11-02 19:55 Klimatet är det största hotet mot minskad fattigdom slår FN fast i sin årliga rapport över utvecklingen i världen. FN:s Human development index, HDI, mäter inte fattigdom enbart i ekonomiska termer utan tar även in utbildningsnivå och medellivslängd.

Utmaningarna - Mot nya höjder En efter en kommer utmaningarna att dyka upp här! De är i första hand tänkta för elever i årskurs 4-9, men självklart är både yngre och äldre elever välkomna att anta utmaningarna. Här kan du t ex se när en förskola tog sig an den första utmaningen! Fossila energikällor Olja, kol och naturgas kallas fossila bränslen och består av organiskt material innehållande kol-, och väteföreningar, som lagrats in i bergrunden. De fossila bränslena olja och gas har sitt ursprung i små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på bottnen av hav och insjöar. Så småningom har dessa organiska rester täckts av allt tjockare sedimentlager och därmed utsatts för ökande tryck och temperatur. Tillslut ombildas det organiska materialet till flytande och gasformiga kolväten, råolja och gas. Den olja vi använder idag bildades för mellan 50 och 500 miljoner år sedan. Kol bildas också i processer av omvandling av organiskt material under lång tid.

Det här är klimatmötet i Paris Vad är målet med mötet i Paris? Världens nära 200 FN-länder ska tillsammans komma överens om ett nytt globalt klimatavtal. Det ska vara det viktigaste steget för att stoppa mänskliga klimatförändringar. Det ska också tackla frågorna om anpassning till ett nytt klimat och vara en hjälp till de länder som behöver.

Related: