background preloader

Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter

Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter
Att alla lärare i skolan arbetar med det svenska skolspråket samtidigt som de arbetar med sitt eget ämne har länge varit påkallat. Vi följer hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Teresia är högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka. Karin presenterar det så kallade cirkeldiagrammet som en modell. Modellen har flera steg och Teresia praktiserar steg efter steg med sin klass efter varje coachning. Det visar sig inte vara helt lätt, men Teresia kämpar på och en medvetenhet om betydelsen av språket växer fram; hur förklarar man egentligen olika begrepp och ord på bästa sätt?

http://www.ur.se/Produkter/182357-Spraket-bar-kunskapen-Att-identifiera-svarigheter

Related:  Språket i alla ämnenSpråkutvecklande undervisning, och arbetssättSvenskasezenmertBfl och annat om lärande1

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse - Vad vet ni om Sverige? Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Min egen språkutvecklande utbildning Så här i slutet på läsåret tänker jag på lärandet som pågått mellan mig och mina elever, men även min egen utveckling som pedagog. Snart avslutas mitt femte läsår, jag tog min lärarexamen 2009. Det har varit ytterligare ett år av lärande. Projekt OVE #visomkännerOVE Introduktion av projekt #visomkännerOve Uppgift 7C om varför man ska läsa boken En man som heter #Ove #7C shout outar, tillropar, utropar, hejjar,

sp10 läser svenska c – Ett exempel på disposition och referenshantering i utredande uppsats Först mina kommentarer till texten: Den sköna formen kan bestå i gula tulpaner med vackert formade kronblad, men också i engagerande och välformulerade texter med en tydlig disposition. Bilden heter ”Golden dream”, är tagen av cwasteson och ligger på Flickr CC (by, nc). Språkdagen - 26 september varje år Språkdagen (European Day of Languages) firas varje år den 26 september. Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. Firandet av språkdagen infördes av Europarådet i samband med Språkåret 2001.

Arbeta språkinriktat med digitala verktyg! Verktyg som kan bidra till ett språkinriktat arbetssätt: googledrive wattpad, pixntell Filminspelningsverktyg: mobilkamera, kamera, lärplatta, dator iMovie Strategier för läsförståelse: Förutspå En strategi för läsförståelse är att förutspå. På Kvarnbyskolan arbetar lärarna Martina Jonsson och Johanna Karlsson med en faktatext om fåglar. Det ger dem en bild av barnens förförståelse. Martina tycker att det är viktigt att man som pedagog "tänker högt" under arbetet. I årskurs 5 på Alviksskolan ska de börja med en ny högläsningsbok. Charlotta Wastesons bollplank: Det flippade klassrummet ger utrymme för mer elevaktiva arbetssätt Sedan några år har det varit populärt att tala om det "flippade" eller "omvända klassrummet" och vad man då menar har ändrats är hur man använder tiden i klassrummet. I det traditionella klassrummet använder läraren en stor del av sin undervisningstid till att föreläsa och förklara viktiga företeelser och begrepp. Eleverna förväntas sedan, ofta själva och i form av läxor, jobba vidare hemma med materialet t ex genom att lösa uppgifter som kan kopplas till föreläsningen. I det "flippade klassrummet" vänder man på när eleverna får läxor. Istället för att få läxa efter genomgången, får de sin läxa före. De ska helt enkelt förbereda sig inför lektionen.

Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekr... Utmanande undervisning i klassrummet är en praktisk handbok att använda vid planering av undervisning, såväl för enskilda lärare som för arbetslag. Boken ger konkreta förslag på hur man kan skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärandemiljö i klassrummet genom att fokusera på följande fem centrala begrepp: Självkänsla Ansträngning Återkoppling Utmaning Reflektion Författaren James Nottingham beskriver hur man kan arbeta för att stärka elevers självkänsla och öka medvetenheten om hur viktig den egna ansträngningen är för lärande.

Forskning om språklig kompetens Bevakningen ligger också mycket nära forskning som rör en av ”EU:s 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande”: "Kommunikation på modersmålet, det vill säga förmågan att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter (lyssna, tala, läsa och skriva) samt språklig interaktion i lämplig och kreativ form i en rad olika samhälleliga och kulturella sammanhang. Dessa nyckelkompetenser är alla beroende av varandra och tonvikten för allihop ligger på kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor." EU:s 8 nyckelkompetenser Nyckelkompetenser ställer krav

Språkutvecklande arbete kring gudar och hjältar Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. - Lgr 11 Vi har visst blivit helt sålda på VÖL-tabeller i vår klass! Det blir så tydligt när man startar upp ett nytt område i till exempel SO. Utifrån en bild har vi förutspått och skrivit ner vad vi redan vet om vikingarnas tro och vad vi önskar veta. Eleverna fick samarbeta i grupper. Läs- och språksatsningen Här har du de 10 mest högfrekventa orden från 28 ämnesområden och omkring totalt 3,5 miljoner ord: Analysis (analys), benefit (fördel), concept (begrepp), derived (härleda), established (faställd), factors (faktorer), indicate (indikera, tyda på), legal (laglig, rättslig), method (metod), and occur (inträffa). Högfrekventa ord är sällan något problem. Det är däremot lågfrekventa ord samt ord och begrepp som tillhör skolspråket.

LPP-mall: Lgr 11 En mall att utgå ifrån om man vill ha stödrubriker och hjälptext på vad avsnitten kan tänkas innehålla. Lokala pedagogiska planeringar kan se ut på många olika sätt. Nedan följer ett exempel på hur man kan bygga upp en LPP. Exemplet ska inte uppfattas som normerande utan som illustrativt exempel. En lokal pedagogisk planering bör vara formulerad på ett sådant sätt att både elever och vårdnadshavare kan se och förstå sambandet mellan de nationella målen och undervisningen. Låt eleverna vara med och ha inflytande vid val av innehåll, arbetsmetoder och redovisningssätt för att öka deras förståelse för vad de ska lära sig och utveckla i skolan.

Related:  mariaschwartz