background preloader

Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?: Del 1 - så fungerar uppmärksamhet

Samtiden - Varför lyssnar inte Kalle?: Del 1 - så fungerar uppmärksamhet
Related:  SPECLärandefilmer

Pedagogiskt Perspektiv Lek väcker kreativitet – Fjärde Uppgiften Eva Hoff. Lektor i psykologi, Lunds Universitet. Kreativitet är ett område som ofta förknippas med organisationer. Ett företag vill bli mer kreativt och innovativt för att bli mer lönsamt. Psykologer, som Eva Hoff, forskar kring individers kreativitet. En utmaning här är själva mätningen av en människas kreativitet. Hon är specialiserad på barns kreativitet, för närvarande i ett projekt som granskar vilken typ av skolmiljö som bäst uppmuntrar elevernas kreativitet. Barn kan lära sig bli mer kreativa men det kan även vuxna.

Spelets innehåll — LukiMat Spel-Ett (2011) består av två delar. I den första delen möter spelaren bokstävernas ljud och korta ord. I den andra delen får spelaren läsa längre ord, öva ord med dubbelteckningar, ng-ljudet och bekanta sig med ord där e-ljudet stavas med ä och å-ljudet med o. Spelets första del börjar med ett bokstav-ljudmotsvarighetstest. För en spelare som kan mycket få bokstavsljud eller inga alls börjar spelet med övningar av bokstavsljud. o l e s a r n i v å m f t p ä u h k j b y ö g d x lo, le, el, al, os, ro, så, ål, is, en, er, ås, år, ni, vi, nå, fe, må, på, tå, få, ta, te, uv, ur, ek, ut, ko, be, bo, ja, bi, nu, du, då, gå, sy, ny, de, du, yr, hö, sal, sol, nos, lås, ris, ros, nål, sår, får, mål, val, pil, bil, mås, gås, apa, lera, hota, bok, duk, fet, fyr, hal, jul, jama, hela, lek, tak, tam, ram, tur, tub, tax, gåta, kula, låda, ruta, saga, dyk, dag, dyr, där, buk, bär, bar, bur, båt, fil, ful, måne, bara, byta, dyna, mura, myra, arm, orm, yla, öga, öra, yxa, ditt, mitt, vill, fått, skall, klass,

"The Big 5" - de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11 Kartläggning och bedömning Grundskola kampanj Kampanjer Liber Ett förslag utifrån Göran Svanelids ”The Big 5” hur du som pedagog kan beskriva de olika förmågorna i möte med föräldrar: Vilka förmågor kan utvecklas och bedömas när det gäller ”seglingskunskap”? Förklara förmågorna (pdf) Vad säger lärare som använder Big 5? - Eleverna blir delaktiga och medvetna tidigare. - Big 5 utgår från ämnenas kursplaner och är generella.

Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd By phaewilk MorgueFile Jag brinner för att alla elever ska få tillgång till litteraturen, att få uppleva bokstävernas underbara värld. Jag är själv en bokmal men läser idag nästan uteslutande med öronen (jag lyssnar på ljudböcker). Inte för att jag har läs- och skrivproblem utan för att jag gillar det:) Jag har ett val. Fördomar finns överallt, och mer än en gång har jag fått höra: äh du har ju inte läst boken, du har ju bara lyssnat på den…. Jag brukar upplysa dem om att man kan läsa med både ögon och öron;) Trots detta är det för en del människor inte helt rumsrent att lyssna på ljudböcker, ”det är inte att läsa på riktigt”. Jag önskar att alla elever på sina egna villkor ska få möjlighet till att ta till sig alla spännande äventyr som gömmer sig bakom alla bokstäver, och inte bara det. By Sgarton MorgueFiles Men om jag har svårt att läsa eller skriva är det inte lika självklart att jag blir uppmanad att använda något redskap för att kunna presetera lika bra som mina klasskamrater.

Entreprenöriellt lärande i fritidshemmet | Christian Jerhov Jag ska inte påstå att fritidshemmet är mitt specialområde. Snarare tvärtom. Det är en del av vårt skolväsende som jag nästan inte haft någon direktkontakt med. Som mest kan jag kanske kalla mig en ”betraktare” av diskussionerna kring ”fritids” innehåll, organisation och av dess framtid. Som verksamhetsutvecklare har jag fått förmånen att arbeta med att hitta formerna för hur ett systematiskt kvalitetsarbete på ett naturligt sätt ska kunna innefatta även fritidshemmet. I skollagen läser vi följande: Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, [...]. Frågan som reser sig kring begreppet ”kompletterar” är intressant. Ett citat ur Lgr11 som gäller både skola och fritids: En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. När jag var barn fanns inte fritids. Vi utvecklade kort och gott våra entreprenöriella kompetenser. Idag ser jag fritidshemmet som en av de bästa arenorna för entreprenöriellt lärande.

Nya krav på snabbare stöd till elever Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samtidigt som lärare får mer tid till undervisning. Därför har Skolverket tagit fram nya allmänna råd som baseras på nya bestämmelser i skollagen som förtydligar vad som avses med stöd och särskilt stöd och dokumentationen kring dessa. – Varje elev som inte får det stöd den har rätt till är ett misslyckande för skolan. I och med den nya lagen kan vi i vårt material vara ännu tydligare med vilket ansvar skolan har, säger Ulrika Lundqvist, chef för förskole- och grundskoleenheten på Skolverket. Viktigt att först se över organisationen runt eleven Skolan ska vara kompensatorisk, vilket innebär att den ska ta hänsyn till alla elevers olika behov och uppväga skillnader i deras förutsättningar. – Innan stödinsatser till elever sätts in är det viktigt att skolan ser över hur befintliga resurser fördelas, vilka pedagogiska metoder som används och hur den aktuella elevgruppen fungerar.

LANDSKRONA VISION WEBBUTIK Vill du ha tillgång till alla e-böcker och alla filmer i ett år? Då ska du köpa det här paketet! Hela 22 stycken filmer och 12 stycken e-böcker ingår! Ordinarie pris för allt detta är en bra bit över 4000:- (har slutat räkna, det kommer ju nya filmer hela tiden!) men om du köper det här paketet betalar du bara 1 500:- inkl moms (1 200:- ex moms)! Allt detta ingår i paketet! Filmer Kika på Ika 1 Kika på Ika 2 Mamma Mu gungar Mamma Mu får ett sår God natt Alfons Åberg Lycklige Alfons Åberg Kalas Alfons Åberg Raska på Alfons Åberg Alla möjliga Alfons Vem chattar du med Sofie? E-böcker Moas jul Moa går på disco Moa åker på läger Moa får en ny vän Moa går på bio TAKK-lexikon: Kroppen och kläder Mat och dryck Små och stora djur Ella goes dancing Ellas new friend Ella goes to camp Ella goes to the movies Missa inte detta erbjudandet!

Logopeden i skolan Normkritisk pedagogik öppnar för nya möjligheter - Pedagog Stockholm En levande likabehandlingsplan och pedagoger som arbetar i en kreativ miljö, där barn och personal lär av och med varandra. Stureby förskolor har tagit ett steg längre. En människas socialisering börjar redan vid födslen. Men vissa normer befäster maktstrukturer som leder till trakasserier och diskriminering, ibland omedvetet. Alla deltar Stureby förskolor är en enhet med sex förskolor och ca 80 anställda. – Vi har under två år arbetat aktivt med ett likabehandlingsarbete som fokuserat på att synliggöra maktordningar med koppling till alla sju diskrimineringsgrunder – inte bara med fokus på genus, säger förskolechefen Anneli Bohman. Det började med att Anneli, som ny förskolechef upptäckte att förskolorna saknade en gemensam värdegrund. – Jag blev oerhört nyfiken på Aishas kompetens och funderade på hur vi bäst kunde ta tillvara den, säger Anneli. Paviljongen blev först ut Det ledde till att normkritisk pedagogik introducerades på den nystartade förskolan Paviljongen.

Related: