background preloader

Språk- och kunskapsutvecklande arbete

Språk- och kunskapsutvecklande arbete
Related:  SolbergaSpråkutvecklande arbete

Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet. Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Instruktioner för samtalsledare och dokumentationsansvarig finns i steg 1 för respektive paket. Total tidsåtgång: cirka sju timmar Rekommenderat för cirka fem till åtta deltagare För att arbeta med materialet krävs att du har Acrobat Reader samt Word 2007 eller senare. Öppna andra webbaserade bilagor och länkar i ny flik i din webbläsare, så du inte tappar bort var du är. Så fungerar Sju timmar om... Ni börjar efter er inledande analys (se ovan) i steg 1 med att utse roller, (se ovan) och ta del av vad styrdokument och forskning har att säga om den fråga ni bestämt er för att arbeta med. I steg 2 tar ni del av material i form av till exempel texter, kortfilmer och ljudfiler. I steg 3 diskuterar ni det material ni har tagit del av.

10 tips som hjälper elever att börja läsa Helena Bross, kanske mest känd för de lättlästa bokserierna Klass 1B och Axel & Omar, har jobbat som lågstadielärare i över 30 år. Magnus Ljunggren ligger bland annat bakom bokserierna Riddarskolan och Bästa klubben, och är ute i skolorna och pratar med lärare och elever om läsning. Gemensamt har de utöver författarskapet att de brinner för att barn ska få upptäcka läsningens värld. 1. – Föräldrar vill att barnen ska lära sig många olika saker och lägger mycket tid på saker som cykling, idrotter och liknande. 2. – Barnen behöver se läsande vuxna, och det är särskilt viktigt med manliga förebilder. 3. – Man behöver avskildhet och ett mentalt och tidsmässigt rum för att koncentrera sig på de där små bokstäverna, säger Helena Bross. – Bokstunder i skolan kan inte vara 10 minuter långa. 4. – En del läser helst på kvällen, en del på morgonen, en del läser hela tiden, en del läser ibland. 5. – Olika barn och vuxna tycker om olika typer av böcker. 6. – I skolan får man ställa krav. 7. 8. 9.

Nyskapande skolteknik hindras av PUL Om skolan ska kunna ta steget in i framtiden krävs en översyn av lagstiftningen kring personuppgifter. Lagen är föråldrad och måste uppdateras för att skolan fullt ut ska kunna utvecklas i takt med samhället, skriver bland andra Karl Alfredsson, utvecklingschef på Lin Education. Enligt internationella mätningar tillgodogör sig inte svenska elever kunskaper i samma takt som elever i andra länder – om nu mätandet av kunskaper ens är möjligt. Samtidigt pågår en kunskapsrevolution i det övriga samhället. En viktig anledning till att skolorna nu halkar efter är den föråldrade personuppgiftslagen, PUL. Molntjänster olagliga Lagen säger exempelvis att kunden (läs skolan) måste kunna ha full kontroll över var all information lagras. Samtidigt har en hel värld av banbrytande interaktiva verktyg i molnet utvecklats för undervisning, som också börjat ta sig in i de svenska skolorna. Datainspektionens ord gäller Lagen måste anpassas Integritet är en viktig fråga. Karl Alfredsson Maria Abrahamsson

”Kreativ design för lärande” – Bloggen i undervisningen – Skola för hållbar utveckling Bloggen i undervisningen – Elever är skribenter för verklig publik Bloggen Kreativ design för lärande har gett elever i behov av stöd en röst både i och utanför klassrummet och synliggjort hur vi, genom att nyttja digitaliseringens möjligheter kombinerat med en genomtänkt pedagogisk idé, arbetat på ett nytt sätt, för att få fart på språk-, läs och skrivutvecklingen samtidigt som digital kompetens och andra viktiga framtidskompetenser stärkts (21st Century Skills). Det unika med vår blogg är dels att elever från olika gymnasieprogram; introduktionsprogram, yrkesprogram och studieförberedande program möts och utforskar ämnet svenska och svenska som andraspråk tillsammans och dels att de samarbetar med andra skolstadier samt med olika aktörer från näringslivet och samhällslivet. Vårt arbetssätt kombinerar modern teknologi och värdeskapande lärande, med språket i fokus, utifrån ett inkluderande perspektiv. Hela världen i klassrummet – Språklig mångfald i fokus Bästa hälsningar Maria

Förstelärare i Svedala - Undervisning och lärande 2014 är året då Svedala kommuns Förstelärare bloggar publicerades på nätet. Sedan dess har det gjorts 110 inlägg av kommunens 10 första förstelärare. Sammantaget har bloggarna genererat mer än 145.000 träffar. Första inlägget, den 20 januari, skrevs av Hanna Claesson och handlade om Förväntan inför BETT och sista inlägget Aktivera eleverna under högläsning publicerades den 18 december av Joakim Nilsson. Sedan slutet av november så finns det möjlighet att via e-post prenumerera på nya inlägg, vilket anammats av läsare från 36 olika kommuner, se kartan. Antalet förstelärare i Svedala kommun har utökats till 26 stycken och under vårterminen kommer ni att få ta del av 18 debuterande inläggsförfattare som alla bloggar om sin undervisning och arbetar för att #allaskalyckas. Under ett par pedagogiska konferenser har vi behandlat högläsning och diskussionerna har då bland annat kretsat kring att det inte är alla elever som hänger med, förstår eller ens lyssnar under högläsning.

Stärk ordförrådet vid språkstörning genom ordning & reda eller: Vad finns det för likheter mellan ditt ordförråd och ditt hem? Vårt ordförråd kan (mycket förenklat) liknas vid ett hus eller en lägenhet, där vi förvarar föremål i olika skåp, lådor och hyllor. När vi får ett nytt föremål, behöver vi sortera in det på rätt ställe. Har vi oordning hemma så kommer vi ha svårare att hitta föremålet när vi behöver det. Vi kanske också har svårare att minnas vad vi ska använda det till. Skapa ordning i ordförrådetHar du bra ordning hemma så kommer du också ha lättare att minnas vilka saker du har, och det blir lättare att plocka fram dem när du behöver dem. Kategorisera för att förstå, minnas och “förvara” ordenGenom att lära sig kategorisering (att sortera ord i olika kategorier, t.ex fordon, kläder, köksredskap, växter.. ), får barnet hjälp att förvara ord och begrepp på rätt ställe, så att det blir lättare att förstå, minnas och hitta orden när de behövs. Lattjolajbanlådan- vilken ska bort?

Bedömer du likvärdigt? Ett självtest! Här är ett självtest för att skatta hur likvärdig din bedömning är inför betygsättningen. Ett diskussionsunderlag med dig själv eller med kollegor! 1. Har du i din planering tagit hänsyn till elevers olikheter vad gäller intresse, förmågor, förutsättningar? a) Ja, det är självklart. b) Javisstja! c) Nej, det är inte mitt jobb. 2. a) Ja, jag har alltid funderat ut flera vägar in i uppgifter och flera sätt att examinera elever. b) Kanske inte så aktivt i planeringen men jag är öppen för flera vägar till målen när jag märker att elever stöter på hinder. c) Nej, det är elevhälsans jobb och har inte med min bedömning och betygsättning att göra. 3. a) Ja, och jag ser till att eleverna får det presenterat på ett sätt som de förstår. b) Ja, jag visar Skolverkets ämnesplan med centralt innehåll och kunskapskraven som jag har kopplat till det centrala innehållet. c) Nej, min åsikt är att eleverna ska göra som jag säger helt enkelt. 4. 5. c) Nej, det skulle vara att curla. 6. 7. 8. 9. 10. Resultat:

Stödmaterialet för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – en stöttning för lärare och skolledare. Begreppet stöttning/scaffolding (Gibbons, 2013) är vedertaget inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det handlar om att hitta en tillfällig, strategisk och framåtsyftande anpassning som eleven använder tills hen klarar av uppgiften på egen hand. Stöttning måste finnas på olika nivåer så att alla kan klara av den kognitivt krävande uppgiften. Även lärare och skolledare behöver stöttning. Materialet innehåller också en text som kortfattat presenterar teorier för språkutveckling och stöd för hur en skola kan utarbeta en handlingsplan för kvalitetsarbetet inom detta område. Filmen, texten och handlingsplanen skapar tillsammans en stöttning som skolledare och språkutvecklare på våra skolor behöver för att skapa sin egen språkpolicy och en handlingsplan för denna. Folder Handlingsplanen Hela materialet finns på vår sida på Komin Att arbeta språkutvecklande är aldrig ett avslutat projekt. Referens: Gibbons, Pauline (2013), Stärk språket, stärk lärandet, Hallgren & Fallgren

Related: