background preloader

Människan och språket

Facebook Twitter

%20Spr%C3%A5khistoria fakta. Från runor till kod - ett arbete i språkhistoria del 1. Nyfiken på programmering har jag varit ett bra tag, men för att ta tag i saker behöver jag ha ett vettigt motiv till varför jag ska lägga tid på just det.

Från runor till kod - ett arbete i språkhistoria del 1

Så när jag lyssnade på Christine Johnson som är utbildningsdirektör på IT-gymnasierna, då hon pratade om programmering som Framtidens språk föll bitarna på plats. Ett arbete om språkhistoria ska få spilla över i framtidens kommunikation och mitt mål är att alla elever ska få en förståelse för vad kod är och prova på programmering utifrån sin egen nivå.

Själv har jag inga andra förkunskaper förutom att jag är hyfsat digitalt kompetent, intresserad av språk och kommunikation i allmänhet och ganska så orädd och envis. Har redan hunnit fastna i diverse program som Kojo, Komodo och Codeacademy så att jag har drömt programmering på natten! Förhoppningsvis räcker det en bit på vägen eftersom jag vet att jag har en hel del elever som är mer kompetenta än så och förhoppningsvis kan och vill bidra. Kunskapskrav kopplade till Lgr11: E-nivå: C-nivå. ⚡Presentation "Hur språket blev som det blev… Språkhistoria för åk 9." Språkhistoria/källhänvisning - Fröken Ekmans klassrum. Relevans_och_trovrdighet.docx. __sprakhistoria_exempel2.pdf. Hftet_det_svenska_sprkets_historia.pdf. Sprakhistoria_textuppgift_och_instud.fragor.docx.

Kunskapskrav_sprkhistoria.pdf. Språkligt grupparbete. Språkhistoria – Fröken Wastesons svenska. Om svensk språkhistoria « Anna-Klara Swahn. Presentation "Språkhistoria Del 1: Språkets uppkomst. Vad är språk? Ingen har än så länge kunnat definiera exakt vad ett språk är. Se t ex nedan för alla olika användningar." Språkhistoria bas. Sprkfrdjupning_pp.pdf. Spr%C3%A5khistoria.ppt. Språkhistoria. Spr khist. Upload\svenskaSprkhistoria. -%20Spr%C3%A5khistoria-fakta.pdf. Svensk författningssamling 2009:600 Språklag (2009:600) Lagens innehåll och syfte1 § I denna lag finns bestämmelser om svenska språket, denationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket.

Svensk författningssamling 2009:600 Språklag (2009:600)

Lagen innehåller även bestämmelser om det allmännas ansvarför att den enskilde ges tillgång till språk samt omspråkanvändning i offentlig verksamhet och i internationellasammanhang.2 § Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språksställning och användning i det svenska samhället. Lagensyftar också till att värna svenskan och den språkligamångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk.3 § Om en annan lag eller en förordning innehåller någonbestämmelse som avviker från denna lag, gäller denbestämmelsen. Svenska språket 4 § Svenska är huvudspråk i Sverige.5 § Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk,som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till ochsom ska kunna användas inom alla samhällsområden.6 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskananvänds och utvecklas. De nationella minoritetsspråken. Språksituationen i Sverige. Sverige betraktas numer som ett mångspråkigt samhälle.

Språksituationen i Sverige

Vi har förutom svenskan många andra modersmål, och engelskans roll i det svenska samhället växer. Språk blir också ett allt viktigare inslag i människors liv. Allt fler skriver och läser stora textmängder i sitt yrke. Sveriges språklag I juli 2009 fick Sverige en språklag. Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige.Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk.Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk. Språklagen bygger på dessa mål. Svenska är också Sveriges officiella språk i internationella sammanhang.

Syftet med språklagen är att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige. Fem minoritetsspråk. Sammanfattning-spr%C3%A5khistoria-NP09.pdf. ARVET FRÅN ANTIKEN - SAMMANFATTNING. Jesus, så många språk vi talar! Det fängelsestraff som Oscar Wilde avtjänade 1895–97 var en plågans tid för en man som dittills levt ett bekymmersfritt playboyliv.

Jesus, så många språk vi talar!

Så småningom fick han dock tillgång till böcker att läsa, och det gav en viss lindring. En av böckerna var Nya testamentet på grekiska. Det språket hade Oscar Wilde lärt sig i skolan, och evangeliernas grekiska är, som han påpekar, ”rätt lätt”, så han kunde systematiskt arbeta sig igenom deras texter. I De Profundis skildrar Oscar Wilde sina erfarenheter från fängelsetiden och sin kamp för att ta sig igenom den. Där talar han om den glädje som studiet av evangelierna och av Kristusbilden beredde honom. På 1890‑talet hade filologer och teologer kommit till insikt om att Jesus och hans följeslagare var tvåspråkiga, och kunde uttrycka sig både på grekiska och arameiska. Men talade verkligen Jesus grekiska? Det är också helt klart att grekiskan spelade stor roll som kommunikationsmedel för Jesus tidigaste anhängare. Sprakhistoria__kompendium_lang. Myter om språk. Myter om text har jag skrivit om i ett tidigare språkbrev.

Myter om språk

Men det finns mycket mer att säga i ämnet myter om språk. Lingvisten och självutnämnde besserwissern Mikael Parkvall har ägnat en hel bok åt det. I boken, som heter Lagom finns bara i Sverige, punkterar han bland annat följande myter: Myt: Svenska är ett mycket litet språk. -%20Spr%C3%A5khistoria-fakta.pdf. Svensk språkhistoria; från runstenar till Värsta språket. (förklara här vad ni ska arbeta med, hur ni ska genomföra det och med hjälp av vilket material) Tillsammans *går igenom ett bildspel om svensk språkhistoria, *tittar på ett avsnitt ur Värsta språket www.youtube.com/watch?

Svensk språkhistoria; från runstenar till Värsta språket