background preloader

SIOP Matrix...suggested instructional activities... 2012 2013.pdf

SIOP Matrix...suggested instructional activities... 2012 2013.pdf
Related:  språkutvecklande arbetssättStödstruktur/genrepedagogikmariaschwartz

Vi läser Brott och straff i kursen SVA 1 I höstas genomförde jag ett tema med min grupp i SVA 1 som vi kom att kalla Med mord i sinnet. Temat gick ut på att undersöka det mänskliga psyket samt diskutera och reflektera över det där med människors moral. Vad är moral? Har alla människor det? Är det något vi föds med? Eller är det något vi lär oss? Detta inlägg kommer att handla om hur jag arbetade med Dostojveskijs roman Brott och straff men tänker att jag först vill ge er en bakgrund av upplägget av temat. Vi började temat med ett sokratiskt samtal utifrån den berömde bilden av Joseph Schultz. Därefter brainstormade vi kring begreppet moral. Syftet med dessa inledande aktiviteter var att skapa en förförståelse för hur vi ser på moral både som samhällsmedborgare utifrån våra olika kulturella referensramar men också hur vi ser på moral som individer. Men detta i ryggen började vi läsa ett par skönlitterära verk där dilemmat eller konflikten mellan individens och samhällets moral kommer till uttryck. Se filmen här: 1. 2. 3. 4. 5.

Story Sequence Language Arts Story maps provide one way to help students organize the events from a story. Helping students learn transition or signal words that indicate a sequence (first, second, last) will also help them learn about sequence. Sequence sticks, story chains, story retelling ropes, and story sequence crafts all help students practice ordering events within a story. Math Most math curricula include worksheets on ordinal numbers (first, second, third, etc). Science Helping children sequence also develops their scientific inquiry skills. Social Studies Timelines are a great way to teach sequence in social studies. This simple example of an explorers timeline illustrates how the spacing between dates indicates the passage of time. Other ideas for sequencing Arts & crafts activities. Download blank templates

40 Maps That Will Help You Make Sense of the World If you’re a visual learner like myself, then you know maps, charts and infographics can really help bring data and information to life. Maps can make a point resonate with readers and this collection aims to do just that. Hopefully some of these maps will surprise you and you’ll learn something new. A few are important to know, some interpret and display data in a beautiful or creative way, and a few may even make you chuckle or shake your head. If you enjoy this collection of maps, the Sifter highly recommends the r/MapPorn sub reddit. You should also check out ChartsBin.com. 1. 2. 3. 4. Pangea was a supercontinent that existed during the late Paleozoic and early Mesozoic eras, forming about 300 million years ago. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 37. 38. 39. 40. *Bonus* World Map Tattoo with Countries Visited Coloured

En läsande klass En guide till SIOP- Sheltered Instruction Observation Protocol Att tänka på när du planerar och genomför din undervisning ...Språk: Att förmågorna i Lgr/Gy 11 kräver stor språklig kompetens. Språk och kunskap är två sidor av samma mynt. Svårt att inhämta kunskap utan ett fungerande språk och svårt att tillägna sig ett språk utan ett ämnesinnehåll! Begrepp: Att ge explicit undervisning i ämnets språk, uppmärksamma allmänspråkliga uttryck (med anledning av, hög grad av) och nominaliseringar ( ex. Material: Att skapa medvetenhet kring de typiska texttyperna i ämnet och visa på hur kunskapen struktureras på olika sätt beroende på ämne. Ex. Kontextbundenhet: Att eleverna har riktligt med kontexuellt stöd när de ska utveckla sin språkliga förmåga samt när du väljer material. Att förförståelsen ska löpa som en röd tråd : Vad tänker mina elever på när jag säger ...? Interaktionen och dialogens betydelse - Att lärandet av språk/kunskap sker i ett socialt samspel och att ge det är viktigt att eleverna ökat talutrymme. 1. Hur ska jag bedöma mina elever? Ex.

Cirkelmodellen - ett konkret exempel Jag hör lite då och då att lärare är nyfikna på cirkelmodellen och hur man kan arbeta utifrån den. Cirkelmodellen, eller cykeln, för undervisning och lärande är en pedagogisk modell som vuxit fram inom genrepedagogiken. Genrepedagogiken handlar i grund och botten om explicit undervisning, att synliggöra och tydliggöra sådant som eleverna annars förväntas klara på egen hand. Det kan handla om att synliggöra olika texttypers syfte, struktur och språkliga drag men det kan även handla om att synliggöra hur man använder sitt språk i olika sammanhang. Explicit undervisning handlar även om vikten av att modella språkanvändandet (oavsett om det handlar om muntligt eller skriftligt språk) och se till att undervisningen, med hjälp av stöttning och återkoppling, anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov. Vill du läsa mer har Nationellt centrum för svenska som andraspråk en bra sida med information om vad genrepedagogik är för något. Referenser

Quick fix till språkutvecklande undervisning Nä, någon quick fix finns tyvärr inte men för oss som gillar checklistor så har Pauline Gibbons skrivit några bra checklistor som jag tänkte visa er. Checklistorna kommer från hennes böcker Stärk språket stärk lärandet och Lyft språket lyft tänkandet. Jag fick en fråga från Sara Bruun om hur man kan arbeta mer språkutvecklande inom engelskundervisningen och då kom jag och tänka på Pauline Gibbons checklistor. Dessa checklistor är bra att utgå ifrån när man vill planera sin undervisning att bli mer språkutvecklande men vi kan aldrig komma ifrån att språkutvecklande undervisning är en komplex process med många viktiga beståndsdelar som behöver samspela när det gäller språkutvecklande undervisning. Vill ni ta del av några konkreta exempel på språkutvecklande undervisning finns en hel del inlägg i min blogg men ni kan även ta del av de filmer som finns kring det arbetssätt och de aktiviteter och övningar som nämns i Pauline Gibbons böcker:

Welcome to ReadWorks! • See below to explore some of our favorite K-8 reading comprehension passages. Or search the entire collection by grade, lexile, domain or skill/strategy and find 1,800 more! • Each passage is paired with a text-dependent question set that is based in the highest quality research and can help you meet Common Core and state standards • Content areas include science, social studies, original fiction and original reporting • Perfect for independent work, small-group work, whole-class lessons, or teacher read-aloud lessons • Check back often—we're always adding new passages! Kindergarten "Bright as the Sun" Lexile: 310 "The Liberty Bell" Lexile: 190 "Me and My Shadow" Lexile: 140 1st Grade "What is the Solar System?" "A Great Statue" Lexile: 450 "Kerry Kangaroo Hops" Lexile: 330 2nd Grade Lexile: 640 Lexile: 520

Läsa och anteckna i paddan | Gränslöst digitalt lärande En anledning till att det verkar vara svårare att minnas texter man har läst digitalt, kan vara att vi använder fel teknik. När vi läser i böcker är vi vana att anteckna i marginalen eller på anteckningsblock, att stryka under eller att helt enkelt vika ett litet hundöra vid en viktig sida. Med låneböcker har jag använt post-it lappar av olika storlekar för att kunna anteckna och markera. Vad gäller studieteknik tror jag ändå att jag är ganska bra på att läsa och kunna använda det jag läst. Jag kan markera med både överstrykningspenna och stryka under med olika färger. Vi har inte alltid möjlighet att låta eleverna ta med sig läroböckerna i skolan hem. Jag hittade tipset på Pinterest, att använda Skitch med eleverna vid ”Close reading”, men tyvärr funkar inte länken, bara bilden.

Språkpolicyn vinner i längden – Det tar tid att arbeta med språkpolicyn. Vinsterna kommer – men senare. Men jag har redan märkt att kunskapsnivåerna hos eleverna ligger högre än vad de gjorde innan vi började med ett språkutvecklande arbetssätt, säger Peter Sjödin lärare i matte/No på Bäckahagens skola. Syftet med en språkpolicy är att öka medvetenheten om språkets betydelse och språkanvändning. En språkpolicy i skolan kan ha som syfte att språkligt inkludera andraspråkselever för att nå kunskapsmålen. Skolans språkpolicy gäller för alla lärare och förutsätter att all personal är delaktiga i att formulera den och se till att den efterlevs. Alla ska vara med På Bäckahagens skola har flera lärare arbetat på ett språkutvecklande arbetssätt i varierande utsträckning under ett flertal år. Startskottet kom efter att Språkforskningsinstitutet på utbildningsförvaltnings FoU-enhet varit inbjudna till en fortbildningdag och kunde slå fast att här behövdes det göras en gemensam kraftsamling. Konkreta och matnyttiga övningar

Related: