background preloader

Learning studies och lesson studies

Learning studies och lesson studies
Learning studies kan kortfattat beskrivas att lärarna (förslagsvis i ett lärarlag) inledningsvis kommer överens om ett lärandeobjekt. Det vill säga något eleverna ska kunna eller som lärargruppen vill att eleverna ska kunna relaterat till kursplanemålen. Ett sådant lärandeobjekt kan vara att behärska procent eller att förstå =tecknets betydelse. Därefter görs förtester på elever för att bedöma kunskapsnivån. Efter detta sätter sig lärarna tillsammans och diskuterar hur de kan angripa detta undervisningsinnehåll. Vilka är de kritiska aspekterna? Lesson studies Detta är en form av gemensam professionell utveckling. Lesson study har sitt ursprung i Japan där det lyfts fram som en av de starkaste framgångsfaktorerna för elevernas höga prestationer i matematik. Learning studies What is lesson study Resultatdialog 2010 under rubriken Det andra steget: lärares forskningsresultat som gemensam resurs.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/matematik/undervisning/learning-studies-1.117044

Related:  kollegialt o språkutvecklande arbetssättLearning Study, Lesson Study och ÄDKTimperley/Hattie

Språkutvecklande undervisning på gymnasiet “Att tillägna sig ämneskunskaper förutsätter tillgång till ett specifikt fackspråk och varje nytt ämne har ett karakteristiskt språk. Lärarna ska ställa språkutveckling lika mycket som ämneskunskaper i centrum eftersom en språkinriktad undervisning gynnar alla och inte bara vissa elever menar forskare. Varje skola bör därför hitta sätt att följa upp elevernas språkutveckling, skapa strategier för språkstöd samt presentera en plan för lärarnas kompetensutveckling inom språk- och begreppsutveckling.” Ja, ovanstående kan vi läsa i Skolverkets text “Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling” (2013-05-17). Det är med andra ord tydligt att alla lärare har ett ansvar att stötta elevernas språkutveckling, även i de högre årskurserna.

Learning Study - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet Learning study gruppen på GU Forskare och lärare som är intresserade av att utveckla undervisningen med hjälp av learning study i skolan Hur kan man på bästa sätt undervisa om något som är svårt?Vad är det i undervisningen som gör skillnad om elever lär sig eller inte? Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling Vad händer egentligen i klassrummet? Hur går undervisningen till? Vad fungerar och vad fungerar inte? Dörren till klassrummet är stängd och det är ovanligt att lärare talar med varandra om sin undervisning, påpekar den nyzeeländske forskaren John Hattie i ”Visible learning”. När lärare tillsammans med kolleger analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos eleverna. Det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna och det vetenskapliga stödet för effekterna är starkt.

Lektionsobservationer Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare. Skolinspektionen har utarbetat ett observationsschema för denna typ av bedömning. Schemat används i första hand i samband med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Men det kan också med fördel användas av en kollega eller någon annan som sitter med under lektionen. Schemat utgår från forskning om vad som är bra undervisning. PDF-formatObservationsschema (PDF-fil, nytt fönster) Lärmodul - "Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans" Kollegialt lärande och formativ bedömning, Skolverket Titta på filmen och diskutera sedan frågorna. Diskussion Vilka erfarenheter har du av effektiv kompetensutveckling? Vad är utmärkande för den?

Pedagogiskt forum, träff 4 Efter att ha startat upp mitt arbete ”Lärares förhållningssätt och ledarskap i klassrummet” med fokus på vår barnsyn har vi nu tagit en avstickare och fördjupar oss i kollegiala observationer. I och med att mina kollegor skulle ge varandra var sitt uppdrag kunde jag styra in på denna del av det kollegiala lärandet. Kollegialt lärande Learning study gör eleverna till vinnare Lärarens förmåga att undervisa i sitt ämne så att eleverna förstår är central. Det räcker inte att ha hög ämneskompetens om kunskapen inte kan omvandlas så att den passar elevernas olika förutsättningar och referensramar. En learning study innebär att lärarna lär sig förstå hur deras undervisning fungerar, vad eleverna faktiskt förstår – och vad de inte förstår. Med hjälp av videofilmade lektioner och analys av den egna och kollegernas undervisning får läraren hjälp att identifiera var och när problemen uppstår. Lektioner videofilmades och analyserades

Hoppet sätts till kollegiala lyft I Helen Timperleys vetenskapliga modell (se nedan) är lärarnas delaktighet i att analysera problemen en förutsättning för att de ska bli engagerade både som individer och grupp.Läraryrket har en tradition av ensamhet och stolt individualism, sägs det ofta. Det är ingen självklarhet att lärare ska dela med sig av de erfarenheter och så kallade ”tysta kunskap” som under lång tid utvecklats bakom stängda klassrumsdörrar. Men just nu pågår det en långsiktig förändring av hela fortbildningskulturen. Lärare ska tränas i att ge och få handledning, reflektera i grupp och utveckla nya samarbetsformer. Satsningar som Matematiklyftet och Läslyftet är exempel på det.

Kollegialt lärande Kollegialt lärande för utveckling av undervisning Under flikarna på den här sidan beskriver jag hur vi har lagt upp det kollegiala lärandet på vår skola, Täby Enskilda gymnasium. Jag berättar också lite om hur vi har förändrat och utvecklat detta arbete under årens gång, och vilka fördelar och förbättringsområden som jag ser med de olika formerna för kollegialt lärande. Klicka dig fram via flikarna ovan eller använd länkarna nedan:

Inspiration till kollegialt lärande med UR:s programserie Språkforskningsinstitutet har i samarbete med Karin Rehman som medverkar i UR:s programserie Språket bär kunskapen (Länk till annan webbplats, tagit fram ett handledningsmaterial med diskussionsfrågor, språkövningar och fördjupning. Materialet ska ses som ett underlag för diskussion i det kollegiala lärandet och utger sig inte för att vara ett heltäckande läromedel. Förhoppningen är att det ska väcka nyfikenhet, intresse och inspiration till att vilja fördjupa sig i de undervisningsmodeller som berörs i programmet. Diskussionsfrågor och förslag till övningar

För mycket variation blir svårt för elever Pernilla Nilsson vid högskolan i Halmstad har stor erfarenhet av att forska om lärares ämnesdidaktiska kompetenser. Bland dessa ingår kunskap om bra sätt att undervisa i ett ämne och kunskap om hur elever förstår ämnet och centrala begrepp som används i ämnet. I den här studien ville hon undersöka vad lärare lärde sig av att vara med i en learning study. Projektet gav ny kunskap om vad som kan hjälpa elever att lära sig om joner, men också om lärares professionella lärande. – Det är viktigt att vi med forskningen försöker identifiera och sätta ord på den där ibland tysta kunskap som lärare besitter, menar Pernilla Nilsson. Lärare och forskare planerar tillsammans

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Vad är kollegialt lärande? På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Ämnesdidaktiskt kollegium ÄDK I ett Ämnesdidaktiskt Kollegium utvecklar lärare kontinuerligt sin pågående undervisning tillsammans. Learning study, Variationsteorin och Teachers Research Groups har visat sig ha goda effekter på kvalitativ skolutveckling och elevers lärande. Dessa tre faktorer ligger till grund för det vi kallar Ämnesdidaktiskt Kollegium. Arbetssättet är utvecklat tillsammans med forskare på Göteborgs Universitet och centrala utgångspunkter är: Utrymme i form av tid för lärare att kontinuerligt mötas och gemensamt diskutera planering, undervisning, utvärdering och utveckling av undervisningI mötena fokusera undervisningens innehåll och elevers lärande utifrån en vetenskaplig teori om lärande (Variationsteorin)En lärare i kollegiet med kunskap i Variationsteorin, som leder och följer upp innehållet som diskuteras i mötena

Related: