background preloader

Barn av sitt språk : På väg mot ett andra språk

Barn av sitt språk : På väg mot ett andra språk

Vad är genrepedagogik? Genrepedagogik - en modell ”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” skriver Johansson och Sandell Ring (2012) i sin bok Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken. Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. Man brukar säga att genrepedagogiken vilar på tre ben: (Johansson & Sandell Ring, 2012, s 28) Den genrepedagogiska modellen har visat sig leda till att eleverna utvecklar sitt skolspråk i allt högre grad vilket leder till att eleverna lättare tillägnar sig kunskaper, med hjälp av språket, i skolans alla ämnen. Lär dig mer om genrepedagogik Man kan även titta på URs serie Språket bär kunskapen där man får följa hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder NO-läraren Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt.

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Uttrycksformer för upptäckare - fördjupningÄmnesövergripandeSpråk- och kunskapsutvecklande arbetssättUttrycksformer för upptäckare - inspirationUttrycksformer för upptäckare - fördjupningVad innebär en språkutvecklande undervisning? Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Syftet med det här materialet är att ge förslag på genrer som tar vara på elevernas lust att undersöka omvärlden och förmedla egna innehåll och budskap till andra. I arbetet med att stödja elevernas lärande har du som lärare nytta av fördjupad kunskap om den specifika presentationsform som ni har valt att arbeta med. Materialet innehåller fördjupningar kring 14 olika presentationsformer, både muntliga och skriftliga. Beskrivning av presentationsformerna Fördjupningsmaterialet spänner över 4 muntliga presentationsformer och 10 skriftliga. Beskrivningen av varje typ av presentationsform följer nedanstående struktur: Allmänt om presentationsformen: Hur ser den ut? Muntliga presentationer Samtal och diskussioner Rapporter

9. Gemensamt skrivande Efter ett par veckors arbete anser läraren att klassen har tillräckligt god kunskap om textens genresteg och språkliga drag. Klassen påbörjar det gemensamma skrivandet. Sexfältarens rubriker blir utgångspunkten när man ska söka argument för att ge stöd till sin åsikt. Titta på klippet genom att klicka på bilden till höger. Gemensamt skrivande I det gemensamma skrivandet är det läraren som styr samtalet. Frågor att diskutera med eleverna i det gemensamma skrivandet: Hur ska åsikterna formuleras? Gemensamt skrivande är ett av fyra steg i genrepedagogikens undervisningscykel.

Språk i alla ämnen Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop och därför är frågor om språk frågor för alla lärare. Elevers språkkunskaper kan utvecklas i alla ämnen. Här finns resurser som kan vara användbara för att utveckla undervisningen. Språk i alla ämnen Med utvecklingspaketet kan du arbeta med språkfrågor tillsammans med dina kollegor i andra ämnen. Det handlar om att utveckla hur språket används i undervisningen och hur språket bidrar till elevernas kunskapsutveckling. Läs mer om utvecklingspaketet Språkutvecklande arbetssätt Det här utvecklingspaketet syftar till att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Ta del av språkutvecklande arbetssätt Få syn på språket Det språkliga perspektivet har stor betydelse i alla skolformer och ämnen. Hämta Få syn på språket Greppa språket! Hämta Greppa språket! Studiehandledning på modersmål Studiehandledning på elevernas modersmål Skolspråk och lärande

3. Gemensamt skrivande Hur ska instruktionen börja? Och ska klassen välja att skriva "du" eller "man"? Är det någon skillnad om de skriver för tvåorna eller om instruktionen ska sitta på lärarnas toalett? Titta på klippet genom att klicka på bilden till höger. Tips I det gemensamma skrivandet är det läraren som styr samtalet. Frågor att diskutera med eleverna i det gemensamma skrivandet: Hur ska texten inledas? Gemensamt skrivande är ett av fyra steg i genrepedagogikens kunskapsmodell. Hela grundskolekursen på en halv termin och hur stödja nyanlända? | Navets språkklass Det är sista lektionen för dagen. Vi ska tillsammans samla ihop alla våra kunskaper. Det handlar om konsekvenser av imperialismen, för de koloniserade, för kolonisatörerna – fördelar och nackdelar. Nu är vi alla samlade. ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Lycka – första gången som elev X vill delta i klassrumssamtalet Jag frågar efter konsekvenser för de koloniserade. Vi fortsätter redovisningen. Jag vet faktiskt inte, men det kan vara så enkelt att några elever denna gång fick möjlighet att lära och förbereda klassrumssamtalet i en mindre grupp tillsammans med vår studiehandledare Mahdi. ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Hur hinna hela grundskolekursen på drygt en halv termin? Så står det, men hur ska jag göra i praktiken. ”Den gemensamma historiska referensramen bärs upp av samtidens människor som lever i ett föränderligt samhälle och är därigenom stadd i ständig förändring. Vilket stoff? Arbetsgång /Suzanne

Cirkelmodellen - ett konkret exempel Jag hör lite då och då att lärare är nyfikna på cirkelmodellen och hur man kan arbeta utifrån den. Cirkelmodellen, eller cykeln, för undervisning och lärande är en pedagogisk modell som vuxit fram inom genrepedagogiken. Genrepedagogiken handlar i grund och botten om explicit undervisning, att synliggöra och tydliggöra sådant som eleverna annars förväntas klara på egen hand. Det kan handla om att synliggöra olika texttypers syfte, struktur och språkliga drag men det kan även handla om att synliggöra hur man använder sitt språk i olika sammanhang. Explicit undervisning handlar även om vikten av att modella språkanvändandet (oavsett om det handlar om muntligt eller skriftligt språk) och se till att undervisningen, med hjälp av stöttning och återkoppling, anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov. Vill du läsa mer har Nationellt centrum för svenska som andraspråk en bra sida med information om vad genrepedagogik är för något. Referenser

Ämneslärare startade språkutvecklande arbetssätt– resultaten höjdes Att arbeta med språket i alla ämnen är en viktig faktor för att alla elever ska nå framgång i alla ämnen i skolan och därför blev jag så glad när jag läste ett reportage från Centralskolan i Tierp, Kommunen som gjorde en språkresa. Reportaget går att läsa i sin helhet i boken Se språket i ämnet av Lena Vestin (red). Bakgrunden till språksatsningen var låga meritvärden under många år och kommunen hade haft stora svårigheter att lyfta elevernas resultat. När de kartlade meritvärden och resultat på nationella prov framstod det ganska tydligt att kommunen hade en stor grupp elever som hade presterat dåligt på läsförståelseuppgifter. Centralskolan hade haft ett antal föreläsningar i språk- och kunskapsutveckling men eftersom de hade varit frivilliga hade endast ett fåtal deltagit. Vid en sådan omfattande språksatsning i kommunen är det av största vikt att det är långsiktigt och systematiskt. / Ingegerd Norder

Related: