background preloader

Quick fix till språkutvecklande undervisning

Quick fix till språkutvecklande undervisning
Nä, någon quick fix finns tyvärr inte men för oss som gillar checklistor så har Pauline Gibbons skrivit några bra checklistor som jag tänkte visa er. Checklistorna kommer från hennes böcker Stärk språket stärk lärandet och Lyft språket lyft tänkandet. Jag fick en fråga från Sara Bruun om hur man kan arbeta mer språkutvecklande inom engelskundervisningen och då kom jag och tänka på Pauline Gibbons checklistor. Skolverket har också tagit fram en checklista som kan vara användbar: Checklista för språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Dessa checklistor är bra att utgå ifrån när man vill planera sin undervisning att bli mer språkutvecklande men vi kan aldrig komma ifrån att språkutvecklande undervisning är en komplex process med många viktiga beståndsdelar som behöver samspela när det gäller språkutvecklande undervisning. Related:  Språkutvecklande arbetssättSTL Skriva sig till lärande

check Hur kan jag stötta NO-lärare att arbeta mer språkutvecklande? Frågan dök upp på Facebook ikväll, ställd av Malin Runering, och jag ägnade lite tid åt att svara och tipsa om lite lästips och annat. Annika Sjödahl tyckte att svaret skulle passa bra som ett blogginlägg och det har hon självklart helt rätt i så här kommer det: Vilka språkliga krav ställer kunskapskraven? Ja, hur kan man stötta NO-lärare att arbeta språkutvecklande? Först och främst tror jag att man behöver sitta ner tillsammans och titta på vilka språkliga krav kunskapskraven ställer på våra elever. Och hur påverkar det vår undervisning? Skolverkets stödmaterial Skolverket har arbetat fram ett stödmaterial som handlar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och de delar som handlar om språkutvecklande arbetssätt inom naturvetenskapliga ämnen och teknik finns samlat på en och samma sida. Planera språkutvecklande Att diskutera Skolverkets kommentarmaterial Få syn på språket är intressant att ha som "bokcirkel". Och med ett konkret exempel ur kursplanen i biologi: Filmer Lästips Texttyper

Sociokulturellt perspektiv April 2014 Hemsidan för Alla ombord! - det salutogena museet har upphört Alla ombord! Målet var att alla barn och unga med olika funktionsmöjligheter ska kunna tillgodogöra sig, uppleva och aktivt delta i den museipedagogiska verksamheten på jämställda och värdiga villkor. Projektfasen pågick mellan 2007-2010 och bygger på konceptet ”En filosofi för tillgänglighet”. Resultaten är nu en del av Vasamuseets ordinarie pedagogiska verksamhet och i Lekterapin och rehabiliterings verksamheten, vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Eventuella frågor om Projektets resultat, Medverkande, Arbetsprocess och Föreläsningar etc. Kontakta Carina Ostenfeldt, konceptansvarig Producent/Projektledare carina.ostenfeldt@gmail.com Bokning av pedagogiskaprogram på Vasamuseet www.vasamuseet.se/sv/Skola-och-pedagogik PROJEKTETS UTMÄRKELSER! Nästan 9 000 nyfikna och engagerade personer har kommit på föreläsningar och studiebesök. MAGASINET Alla ombord! Magasinet finns att hämta hos: issuu.allaombord.se

Orden ger eleverna en skjuts framåt Skolans läroplan genomsyras idag av flera språkliga förmågor. Eleverna ska kunna analysera, dra slutsatser, reflektera, jämföra, diskutera, motivera, förklara och beskriva. Hur kan vi verka för att stärka förståelsen och uttrycksförmågan hos våra elever? Dagens inlägg handlar om arbete med skolordförråd, en del av ett språkutvecklande arbetssätt. Genom att arbeta aktivt med att stärka och utveckla elevernas ordförråd ökar vi deras förmåga att tillgodogöra sig undervisning och bli mer delaktiga i samhället. Ord som gör störst skillnad För att lättare urskilja de ord som skulle göra störst skillnad för elever att lära sig kan man dela in ord i tre nivåer. Exempel på arbetsgång Att skapa en djup och god ordförståelse är ett viktigt uppdrag i skolan och förhållningssättet till arbetet med ord behöver vara genomtänkt och planerat. Nedan beskrivs kortfattat ett arbetssätt med utgångspunkt i den forskningsbaserade, men även praktiska, boken ”Bringing Words to Life” av Isabel L. Förklara ordet

Nu flippar jag mitt klassrum! Vänd upp-och-ner på undervisningen. Sent omsider har jag äntligen bestämt mig för att vända ("flippa") på mitt klassrum! Inspirerad av en rad pedagogiska tankegångar ska jag nu försöka ta klivet och vända på mitt klassrum. Vi får se var det landar! "Det flippade klassrummet", vad är det? Tanken med det flippade (omvända) klassrummet är egentligen inte ny. Men istället för att eleverna förbereder sig genom att läsa på hemmavid, så filmar jag och publicerar mina teoretiska genomgångar istället. Och det är just detta som menas med det omvända klassrummet: Eleverna får den muntliga föreläsningen i hemmet, och så gör de läxorna i skolan. Vad är fördelarna med det flippade klassrummet? Dags att ställa allt vad man gjort hittills som lärare på huvudet. Vore det inte praktiskt om jag kunde hjälpa eleverna IRL istället, AFK? Lösning: Vi vänder på klassrummet, och jag blir den resurs eleverna behöver för att kunna arbeta med kemin, biologin, biotekniken eller vad det nu är vi håller på med.

Arbetsgång Lgr 11 eller din skolforms läroplan, Få syn på språket och Greppa språket är underlag som bör finnas med under arbetets gång. Det är en fördel om deltagarna i arbetet har läst dessa dokument i förväg. Möte 1 Enskilt arbete inför mötet Läs del 1 och 2 (sidan 2-6) i diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Välj ut en text som du har använt i undervisningen för att ha som utgångspunkt i diskussionen med dina kollegor. Under mötet Titta på de två filmerna Språk i alla ämnen del 1 och Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Möte 2 Använd ämnesspecifika texter i undervisningen och pröva en eller flera av de stöttningsstrategier ni kommit överens om. Berätta om era erfarenheter av att använda tydliga stöttningsstrategier i undervisningen. Möte 3 Ta reda på elevernas erfarenheter, föreställningar och ämnesspråkliga förkunskaper i undervisningen inför ett nytt undervisningsinnehåll eller ämnesområde. Berätta om era erfarenheter av den genomförda undervisningen. Möte 4

Educational Technology and Mobile Learning: 7 Important Tips for Providing Effective Feedback to Your Students March 20, 2014 Feedback is an essential element in the teaching/learning process. Through feedback students get to know how they are doing in their learning and through it too teachers learn about the usefulness of their teaching strategies and what should or should not change. However, the power of feedback as a pedagogical aid resides in knowing when and how to provide it to learners. As Jam Chappuis argues, " effective feedback occurs during the learning, while there is still time to act on it." Also, feedback should not be the equivalent of grading or else students will "routinely read only as far as the grade". You should never confuse feedback with praising or advising. This wonderful visual is found on inservice.ascd.org

7 sätt att få andraspråkselever att nå målen Ibland, när jag har tid, brukar jag sätta mig ner och läsa lite om hur man arbetar med språk- och kunskapsutveckling på Nya Zeeland och i Astralien. Mycket av deras arbete sprids till oss och även om inte allt går att överföra till svenska förhållanden så finns det ofta många godbitar att ta för sig av. Idag hittade jag ESOL Online, som är en enorm kunskapsbank för lärare som undervisar andraspråkselever på Nya Zeeland. På denna sida kan man hitta alltifrån deras läroplaner och bedömningsmatriser till konkreta pedagogiska tips och idéer för hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande. På en sida hittade jag en lista med rubriken Principles of effective teaching and learning for English language learners (ESOL principles) som jag tyckte var så bra att jag har försökt mig på att göra en översättning. Det är nämligen inom detta område som den svenska skolan, och svenska lärare, har en stor utvecklingspotential. 1. 7. Intressant?

Quizlet – lär ord och begrepp enskilt eller tillsammans! – Patricia Diaz tl;dr: ett inlägg som handlar om Quizlet och Quizlet Live. Nedan finns en bildguide som förklarar hur det går till att skapa konto, sets, dela med eleverna och spela Quizlet Live. (Sedan följer ett längre inlägg där Quizlet beskrivs mer i detalj.) Quizlet har länge varit en riktig favorit, både hos mig och mina elever! Ursprungsversionen är till för att öva ord och begrepp på egen hand via ord/begreppslis tor som man antingen skapar själv eller så återanvänder man andras. Toppenbra för många elever! Sedan lanserades ju Quizlet Live och livet (och lektionerna) blev lite roligare! Idag frågar mina elever efter Quizlet Live på ungefär samma sätt som när vi introducerade Kahoot för några år sedan. Tidigare hade eleverna mest använt Quizlet för att öva ord på olika språk och även vanligt förekommande begrepp i olika ämnen så som SO och NO. En av de många fördelarna med Quizlet är att man även kan söka efter andra sets inom ett specifikt område som andra har skapat. Såhär fungerar det:

frokenlundgren | Klass 6 Språkutvecklande arbetssätt Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Deltagarna arbetar enskilt med olika uppgifter före eller mellan träffarna. Förslag på arbetsgång Text och publikationer Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen Få syn på språket Greppa språket Film

7164-706-1 Nya sidor och ny funktion på webbmatte.se - Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Den flerspråkiga tjänsten webbmatte.se har fått nytt utseende och ny funktionalitet. Här kan elever, vårdnadshavare och lärare arbeta med matte på flera språk. Pedagogiska texter, övningar och filmer hjälper till att öka förståelsen. Tjänsten webbmatte.se är ett stödmaterial för matematik. – Det är en efterlängtad nyhet. Eftersom webbmatte.se är flerspråkig kan eleverna använda sig av såväl svenska språket som andra modersmål samtidigt. Tjänsten webbmatte.se är en del i Stockholms stads satsning för att öka elevernas förståelse och intresse för matematik. För årskurs 6-9 finns materialet på: svenskaarabiska engelskapersiskapolskaryskasomaliska spanska För gymnasieskolan finns materialet på: svenskaarabiskasomaliska För mer information: Mait Adegård, handläggare08 508 330 08mait.adegard@stockholm.se En skola i världsklass – det är vår vision. Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

Mina ord, dina ord Struktur: Mina ord, dina ord Strukturen Mina ord, dina ord är en utmärkt övning för att påbörja kunskapsdelning i en grupp. Den är enkel att följa och planera, alla eleverna är delaktiga i samtal och lär sig av varandra. Strukturen använder sig av alla de förutsättningar som behövs vid Kooperativt Lärande och tränar på att hålla mångsidig och öppen interaktion mellan elever. Strukturen går att göras både individuellt och i par. Del 1: Mina ord Börja med en EPA eller PPT om det valda ämnesområdet för att sätta igång deras tankar och ge idéer.Dela ut listan med Mina ord, Dina ord till par eller individuellt.Instruera eleverna att de ska hålla sig till enskilda ord eller en kort mening. Del 2: Dina ord När paret eller eleven har skrivit sin lista används någon struktur för att dela med sig av sina kunskaper: Berättaren: Alla i klassen går runt i rummet för leta att upp en annan klasskamrat eller par. Övningen är enkel, rolig och leder till att kunskaper delas i en grupp. Mallförslag

Related: