background preloader

I huvudet på en fröken…

I huvudet på en fröken…

Specialpedagogen Maja Insatser för skolnärvaro FörhållningssättPosted by Maja Lindqvist Sun, November 02, 2014 20:13:34 Skolnärvaroarbetet ställer höga krav på tidiga insatser och det grundläggande arbetet bör alltid ske förebyggande på organisationsnivå. Skolor som arbetar förebyggande når alla elever vilket gör arbetet lättare att lyckas med både kortsiktigt och långsiktigt. Därefter behöver skolor arbeta på gruppnivå för att nå elever som befinner sig i riskzonen. Det förebyggande arbetet är alltid långsiktigt och ställer krav på ett organiserat arbete med tydliga rutiner. På gruppnivå kan åtgärderna innebära att lärare, föräldrar och elever får utbildning i stresshantering tex. De individuella åtgärderna handlar om att skolan måste starta en pedagogisk utredning i syfte att ta reda på elevens svårigheter, behov och lösningar. Share Motivera Strategier och metoderPosted by Maja Lindqvist Sun, October 26, 2014 19:15:18 Här följer en checklista med frågor som ni kan diskutera tillsammans med eleven. Delmål

specialpedagogen Dec17 Jodå, det gick bra. Eleverna hade sett dem innan och det som var bra var att de gav upphov till frågor som ”hur ser du det?”. Min invändningen mot mig själv är att jag borde göra detta flera gånger per termin. Dec16 Sista veckan är obönhörligen här. Att undervisa med formativ bedömning som förhållningssätt är att ständigt koppla det som görs till både förmågor och kunskapskrav. Ett problem som jag brottas med är att matriserna i exemplen nedan lätt får karaktären av uppnådda mål. Nu prövar jag detta och ser hur det går. Nästa steg i att pröva att tydliggöra vad jag ser hos eleverna är att hitta på ett smart sätt att koppla ihop ”the big five” med kunskapskraven för respektive ämne. Diagnos och prognos i pedagogiskt ledarskap (autentiskt anonymt exempel) Diagnos och prognos i engelska C (autentiskt anonymt exempel) Dec3 Det formativa arbetet består av tre olika delar eller steg som samspelar med varandra. 1. Det handlar heller inte om dokumentation i något slags betygsmatris. 1. 2. 3.

Matematik | vilarare Om planering, genomförande och utvärdering av vårt arbete med taluppfattning höstterminen i årskurs 2. Med goda resultat! Arbetet kan delas in under fem rubriker: Min inspiration och kunskapsinhämtningDiagnos av elevers kunskaperOrganisationInriktningInlärning Jag behöver väl inte nämna läroplanen? Den har jag alltid min utgång i när jag planerar vad terminens lärande ska innehålla. Vid terminsstart fick alla elever göra diagnosen FAT2 (Förstå och använda tal). Hur undervisningen i matematik har organiserats i vår klass försöker jag beskriva med följande bild: Utifrån Förstå och använda tals matris har jag gjort en matris kopplat till varje elev där de kan se vad de kan och vad som är nästa steg. När jag och mina kollegor kartlagt elevernas kunskaper inom taluppfattningen kunde vi välja inriktning och planera terminen. De uppgifter som eleverna får gör jag själv utifrån egna idéer och inspirerad av litteratur, andra lärares verk (internet) och olika läromedelshandledningar.

Vincentbloggen Ullis skolsida Läs- och skrivundervisning Anne-Marie Körling Prestationsprinsen | Det här handlar om barn & unga, skola, skolrätt, diagnoser, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf), pojkkrisen, särskilda behov, rätt till anpassningar, åtgärdsplaner och mycket mer. Och inte minst, den fantastiska Prestations lappkullan | Hellre en skrattande klass – än en sovande! Mattefröken | Ulrika Broman

Related: