background preloader

Språkutvecklande arbetssätt

Facebook Twitter

Scaffold Deeper Learning For English Language Learners (Deeper Learning) Snabbstart i svenska för nyanlända. Myter om flerspråkighet. Anna Flyman Mattsson. Inspiration och fördjupning. Uttrycksformer för upptäckare – inspiration. Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande uttrycksformer som kan inspirera till utveckling av skriftliga och muntliga uppgifter inom olika arbetsområden.

Uttrycksformer för upptäckare – inspiration

I det här materialet kan du hitta exempel och instruktioner kring 12 olika typer av texter och andra framställningar. Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi och teknik beskriver materialet en rad naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan använda i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur. Digitala presentationer Många lärare har elever med stor vana vid att använda olika typer av digitala verktyg. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupningÄmnesövergripandeSpråk- och kunskapsutvecklande arbetssättUttrycksformer för upptäckare - inspirationUttrycksformer för upptäckare - fördjupningUttrycksformer för upptäckare - så gjorde viVad innebär en språkutvecklande undervisning?

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Syftet med det här materialet är att ge förslag på genrer som tar vara på elevernas lust att undersöka omvärlden och förmedla egna innehåll och budskap till andra. Att arbeta med fasta uttrycksformer och medier skapar ramar och trygghet för eleverna. I arbetet med att stödja elevernas lärande har du som lärare nytta av fördjupad kunskap om den specifika presentationsform som ni har valt att arbeta med. Materialet innehåller fördjupningar kring 14 olika presentationsformer, både muntliga och skriftliga. Beskrivning av presentationsformerna Fördjupningsmaterialet spänner över 4 muntliga presentationsformer och 10 skriftliga. What we talk about when we talk about best practices: Reading and writing. In previous articles, we have explored best practices in curricula, methods and approaches, multiple instructional approaches, choosing materials and assessment.

What we talk about when we talk about best practices: Reading and writing

In this article — the final in the series — we examine the content elements necessary for inclusion in a best practices-based curriculum. Om vikten av att som lärare visa hur man gör. Återigen har jag det utvidgade kollegiet på twitter att tacka för inspiration!

Om vikten av att som lärare visa hur man gör

Igår tipsade Anna Kaya om klippet ”I do, we do, you do” som jag även vill tipsa andra om i detta inlägg. Titeln på det korta programmet väckte för mig inte några omedelbara associationer till skola och pedagogik, så hade det inte varit för att just Anna Kaya delade detta hade jag nog inte tittat på det. När jag väl har sett programmet är ju titeln en mycket tydlig beskrivning av hur arbetet med att förbereda elever inför självständigt arbete kan läggas upp! I klippet möter vi läraren Lindsay Young, som undervisar grade 9-12 på Verdugo Hills High School.

Språkprogram

Vi i Norrbackaskolans förberedelseklass › Logga in. Språkutvecklingsplaner från olika kommuner. Cirkelmodellen - Genre på sfi i Norrköping. Spr%C3%A5kutvplan. Classroom Videos: Common Core and ELLs in Poughkeepsie, NY. Common Core and ELLs As part of our Common Core and ELLs project in Poughkeepsie, New York, middle and high school teachers designed lesson plans with the assistance of ELL expert Dr.

Classroom Videos: Common Core and ELLs in Poughkeepsie, NY

Diane August and David Pook, an author of the Common Core State Standards in English Language Arts. Those lessons were filmed in Poughkeepsie and the following videos showcase the kinds of approaches the teachers used in the lessons. Highlights include an intense focus on academic vocabulary and the use of text-dependent questions. Answering Guiding Questions with Middle School ELLs Teacher: Katie Soto, Poughkeepsie Middle School In this lesson based on the novel Travels With Charley by John Steinbeck, students will engage in a close read of the text through the use of guiding and supplementary questions.

See sample activity > Instruction of Key Academic Vocabulary with High School ELLs Teacher: Anne Formato, Poughkeepsie High School See sample activity > Reading Non-Fiction Text with High School ELLs. Bildningsbyrån - integration: Utsikter på skola i Landskrona. På Dammhagskolan i Landskrona har drygt 95 procent av eleverna ett annat modersmål än svenska.

Bildningsbyrån - integration: Utsikter på skola i Landskrona

Här pågår projektet UTSIKTER, där bland annat didaktiker, logopeder, folkhälsoforskare och hjärnforskare kontinuerligt mäter och analyserar elevernas resultat för att se vad i skolan som fungerar och vad som inte fungerar. På så sätt kan man ändra och anpassa rutiner och arbetssätt. Att tydliggöra språkliga mål. Vikten av att tydliggöra mål och kunskapskrav är något som vi ofta lyfter som en framgångsfaktor, speciellt alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med bedömning för lärande och de olika nyckelstrategierna.

Att tydliggöra språkliga mål

Men hur ofta lyfter vi vikten av att tydliggöra de språkliga mål som eleverna ska nå och de språkliga förmågor som undervisningen ska träna eleverna i? Språkliga mål, tänker ni. Vad pratar hon om nu? Språkutvecklande arbetssätt Mina Anger. Quick fix till språkutvecklande undervisning. Nä, någon quick fix finns tyvärr inte men för oss som gillar checklistor så har Pauline Gibbons skrivit några bra checklistor som jag tänkte visa er.

Quick fix till språkutvecklande undervisning

Checklistorna kommer från hennes böcker Stärk språket stärk lärandet och Lyft språket lyft tänkandet. Jag fick en fråga från Sara Bruun om hur man kan arbeta mer språkutvecklande inom engelskundervisningen och då kom jag och tänka på Pauline Gibbons checklistor. Samtiden - Flerspråkighet: Flerspråkighet i alla ämnen i skolan. Hur kan jag stötta NO-lärare att arbeta mer språkutvecklande? Frågan dök upp på Facebook ikväll, ställd av Malin Runering, och jag ägnade lite tid åt att svara och tipsa om lite lästips och annat.

Hur kan jag stötta NO-lärare att arbeta mer språkutvecklande?

Annika Sjödahl tyckte att svaret skulle passa bra som ett blogginlägg och det har hon självklart helt rätt i så här kommer det: Vilka språkliga krav ställer kunskapskraven? Www.svensklararforeningen.se/objfiles/1/Svensklararensi_-20254891.pdf. Ett språklyft – en långsiktig investering. Foto: Håkan ElofssonÅterigen en dyster PISA-rapport.

Ett språklyft – en långsiktig investering

Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras och denna gång har Sverige den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder. I läsförståelse är det främst de lågpresterande eleverna som försämrat sina resultat. Skolverket konstaterar att föräldrarnas utbildningsnivå slår igenom allt tydligare i resultaten och att likvärdigheten är starkt hotad.

Här krävs förstås kraftfulla åtgärder. Språkutveckling. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. En guide till SIOP- Sheltered Instruction Observation Protocol. Att tänka på när du planerar och genomför din undervisning ...Språk: Att förmågorna i Lgr/Gy 11 kräver stor språklig kompetens. Ett språkutvecklande arbetssätt med digitala verktyg.

Genrepedagogik

Bedömning för lärande och andraspråksutveckling, del 1. Lgr 11 gör oss alla till språklärare. När jag studerar kursplanerna i lgr 11 ser jag språk överallt. Att eleverna får rika möjligheter till att tala, läsa, skriva och lyssna är centralt i alla ämnen enligt vår nya läroplan. Ser jag detta för att jag är språklärare? Kanske. Men ta dig en titt på förmågorna i våra kursplaner nedan. Göran Svanelid, lektor på lärarutbildningen i Stockholm, har utkristalliserat fem förmågor som var och en på något sätt finns representerade i kursplanerna. De fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten. Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Ett språkligt bedömningsmaterial behövs för varje skolämne. För en tid sedan skrev jag ett inlägg här på Skollyftet, där jag hävdade att Lgr 11 gjorde oss alla till språklärare. Påståendet grundade jag i det faktum att många av de förmågor som eleverna ska utveckla under skolåren kräver ett välutvecklat språk. Deras kunskapsutveckling måste följas av en språklig utveckling, om de ska ha chans att utveckla de förmågor som uttrycks i den nya läroplanen.

För att visa på att förmågorna i Lgr 11 kräver ett akademiskt språkbruk använde jag mig av Göran Svanelids sammanfattning av de centrala förmågorna i Lgr 11 som han kallar the Big 5: De fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten. Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Kommunikativ förmåga Samtala. Metakognitiv förmåga Tolka.

Förmåga att hantera information Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Begreppslig förmåga Förstå innebörden av begreppen. ”Språket ses som vår viktigaste resurs för utveckling och lärande i olika skolämnen. Resan över Atlanten till en läs- och skrivundervisning för alla. På twitter hörde vi talas om otroligt inspirerande arbetssätt som Anna Bengtsson och hennes kollega tagit del av under en intressant studieresa. Till vår stora glädje ville Anna dela med sig av detta till Skollyftet i detta väldigt långa men fantastiskt inspirerande inlägg om hur man kan undervisa eleverna i läs- och skrivstrategier.

Det är en helt vanlig tisdag morgon. 7 sätt att få andraspråkselever att nå målen. Ibland, när jag har tid, brukar jag sätta mig ner och läsa lite om hur man arbetar med språk- och kunskapsutveckling på Nya Zeeland och i Astralien. Mycket av deras arbete sprids till oss och även om inte allt går att överföra till svenska förhållanden så finns det ofta många godbitar att ta för sig av. Idag hittade jag ESOL Online, som är en enorm kunskapsbank för lärare som undervisar andraspråkselever på Nya Zeeland. På denna sida kan man hitta alltifrån deras läroplaner och bedömningsmatriser till konkreta pedagogiska tips och idéer för hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande.

På en sida hittade jag en lista med rubriken Principles of effective teaching and learning for English language learners (ESOL principles) som jag tyckte var så bra att jag har försökt mig på att göra en översättning. Det är nämligen inom detta område som den svenska skolan, och svenska lärare, har en stor utvecklingspotential. Lyckad andraspråksundervisning. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Råd till skolledare med flerspråkiga elever. Litteracitet med inspiration från Nya Zeeland. Det finns några länder som jag brukar snegla lite extra på när det gäller skolfrågor, ett av länderna är Nya Zeeland eftersom de har kommit ganska långt när det gäller att se till att eleverna utvecklar språk och kunskaper parallellt i skolan. Läsrelaterade aktiviteter - oerhört viktiga! Texten - Ett vackert men väl inslaget paket. Tänk dig att du har fått ett paket. Att bygga broar mellan tal och skrift. Jag har under denna termin haft en grupp där elevernas läsförmåga varierat stort.

En berättelsestruktur växer fram. Ett exempel på språkutvecklande arbete i mitt klassrum. En bok fylld av goda exempel. Grupparbete - en pedagogisk utmaning. Språkinriktad undervisning. Lejonet och musen - ett språkutvecklande arbete. Förmågan att lyssna. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Språkutvecklande undervisning i praktiken. "Every teacher is a teacher of language" - Lyft språket från förskolan till högskolan. Om detta må vi berätta: Anders Behring Breivik i undervisningen. Lektionstips: referatskrivning.