background preloader

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Gå till innehåll Gå till sidmeny Klicka här om filmen inte laddas korrekt <p>Filmen kan kräva JavaScript för att kunna visas</p> Stäng ppna i nytt fnster

http://www.spsm.se/sv/

Related:  SpecialpedagogikSpecialpedagogikLikabehandling och funktionsvariationer

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverkets allmänna råd är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Det finns också exempel på blanketter som kan användas i arbetet. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vissa delar av råden gäller även för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Utgått:

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp där dyslexi endast utgör en orsak till den nedsatta funktionsförmågan. Begreppet omfattar allt som rör begränsningar när det gäller att läsa och skriva. En gemensam faktor för alla som har läs- och skrivsvårigheter är svårigheten att tillgodogöra sig skriven text. Elevhälsan som skolutvecklingsprojekt - Köpings kommun Sedan år 2005 har ett stort utvecklingsarbete för elever i behov av särskilt stöd, trivsel och trygghet; Elevhälsa, pågått på Malmaskolan. Idag har hela Elevhälsan samma förhållningssätt, alla drar verkligen åt samma håll. Det tog tid, men är inte omöjligt att åstadkomma! I en kartläggning av arbetet för elever i behov av särskilt stöd i Sveriges skolor, genomförd av forskare vid Umeå universitet på Skolverkets uppdrag, visar resultaten hur Elevhälsan ofta arbetar utan tydliga mål, har ett otydligt ledarskap och där lätt olika kulturer utvecklas i samarbetet med övrig skolpersonal.Resultatet visar också att Elevhälsan brukar sakna det som är vår styrka, nämligen fokus på både elevernas resultat och hur eleverna mår. Vid skolinspektioner runt om i landet, visar det sig ofta att elever exkluderas till särskilda grupper, där det professionella stödet saknas och där målet bara är att de ska trivas. Bokning av studiebesök

Workshop med Patricia Diaz på Wisbygymnasiet 20180920 - v1.se/vig Trouble viewing this page? Go to our diagnostics page to see what's wrong. Workshop med Patricia Diaz på Wisbygymnasiet 20180920 - v1.se/vig Här hittar du länkar och slides som är tänkta att fungera som guidning och stöd under workshopen. Patricia 5d Claes Nilholms blogg | Om skolan i allmänhet och specialpedagogik i synnerhet Det är väl känt att barn är en grupp i samhället som historiskt sett haft mycket begränsade rättigheter även om detta förhållande håller på att förändras. Jag vill i den här bloggen peka på ett problem som upptagit mig i många år och som har med barns rättigheter att göra. I forskning och styrdokument har det länge framhållits som viktigt att skolan ska ompröva sitt sätt att arbeta när elever hamnar i svårigheter. I praktiken är det ofta precis tvärtom.

Tio tips för en inkluderande skolstart Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola. Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan. Här är tio tips för att få elever som har en positiv inställning till skolan: 1. Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? – Kortversion — Folkhälsomyndigheten Kortversion av Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? Under perioden 1985–2014 ökade andelen 13- och 15-åringar som rapporterade psykisk ohälsa i form av återkommande psykosomatiska symtom. I den här rapporten undersöker vi vad den utvecklingen kan bero på. Vi har tittat på faktorer inom skola och lärande, faktorer inom familjen, familjens socioekonomiska förutsättningar och övergripande samhällsfaktorer. Rapporten ska ge beslutsfattare underlag för att rikta uppmärksamhet och resurser åt de verksamheter som har betydelse för barns och ungas psykiska hälsa. Även de yrkesgrupper som arbetar med barn och unga kan ha intresse av rapporten.

Psykologiguiden - Hitta psykolog och psykoterapeut - Om psykoterapi, psykisk hälsa, psykos, depression Anknytning betyder att det finns starka känslomässiga band mellan människor som känner tillit till varandra. För ett barn är en trygg anknytning till minst en person nödvändig för att bli en trygg individ med god självkänsla, och för att själv kunna utveckla kärleksfulla relationer. >> Läs mer om barns anknytning >> Läs mer om hur otrygg anknytning kan påverka dina relationer som vuxen Jenny Klefbom Fråga psykologen: Elevhälsan - Vem skall delges resultatet av en pedagogisk utredning först föräldrar eller skolan? Inger Öhlmer svarar Fråga: Jag arbetar som specialpedagog i Elevhälsan och undrar med tanke på vår stärkta sekretess (i förhållande till skolans specialpedagoger), om vi först bör erbjuda återgivning av pedagogisk utredning till föräldrarna innan vi delger skolan. Svar: Hej Anette!

Övning: Kroppsskanning › Dininsida psykologer Kroppsskanning är en guidad meditation för återhämtning och vila hemma eller på jobbet. Ljudfil 45 min. Kroppsskanning är en metod som är utvecklad för att stödja återhämtning och snabbt ge en djup vila. Övningen används ofta inom Mindfulness och hjälper dig att bli mer medveten om vad som pågår i kroppen och hur ditt känsloläge är. I övningen går du stegvis igenom kroppen med syfte att förnimma vad som känns i de olika delarna. Många som gör denna övning regelbundet säger att de sover djupare, till och med efter många år av sömnproblem kan en kortare tids vana att regelbundet göra kroppsscanning vara till god hjälp.

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn DysseAppen är en unik app för dig som har dyslexi. Med DyssAppen blir skolan lättare och roligare. I appen hittar du: Poddar, Smarta tips, Dyssa!

Related: