background preloader

Www.skolvarlden.se

Skollyftet | En samlingsplats för alla som vill lyfta den svenska skolan Free Learner NotSchool I London i helgen träffade jag NotSchool, ett projekt för att få in engelska "dropouts" i lärandet igen. I England finns ca 100 000 elever som fallit ut ur skydsnätet och som man inte har inne i skolsystemet. De väljer helt enkelt att tänka: "not school" när någon från myndigheterna närmar sig dem. Men projektet "NotSchool" har nu kört igenom 1000 elever i utbildning online på nätet som är öppet dygnet runt på elevens totala vilkor. NotSchool är en fristående organisation och drivs därmed inte i ett statligt eller kommunalt perspektiv. Gå gärna in och läs på:NotSchoolNotSchool2NotSchool Blog Fler bloggar om:Skola Skolan Grundskola Rektor Lärare Pedagogik SkolutvecklingApple

Viktig synpunkt igår i Svenska Dagbladet från Ung och Trygg | Redaktörens Blogg — Dyslexia nätupplaga Dan Gaversjö, chef för Ung och Trygg, brottsförebyggande samverkan i Göteborg, skrev på Brännpunkt, i Svenska Dagbladet igår: ”I många segregerade områden finns en skolvardag med jämn påfyllning av nya elever från utlandet. Självfallet har de begränsningar i det svenska språket och en annan typ av skolgång. Efter en kort introduktion ska de in i vanliga klasser och mätas i betygsystemet trots att grundförutsättningarna är minst sagt olika. Det är då det systemvidriga särskiljandet av unga människor börjar. Många lärare vet hur det känns att betygsätta elever som inte fått minsta rimliga chans att nå godkänt betyg eftersom de varit för kort tid i Sverige. Statistiken befäster systemfelet eftersom den inte tar hänsyn till andelen nyanlända barn. Att inte behövas är bland det värsta som kan drabba en människa. Det var mycket länge sedan jag läste något så vettigt om skolan.

BFL i undervisning – en metodöversikt | Utbildning BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning. Många av teknikerna fungerar genom att ge eleverna möjlighet till reflektion och genom att aktivera dem. Andra tekniker syftar främst till att ge läraren återkoppling på vad eleverna får ut av undervisningen eller att signalera till läraren när eleverna inte förstår det som undervisningen handlar om. Vill du själv bidra till denna sammanställning kan du skriva här på vår Facebooksida. Tillbaka upp 1) Tydliggöra mål och kriterier för framgång Tillbaka upp

Framgång i undervisningen Tilltro till varje elevs förmåga, att skolan anpassar undervisningen efter varje elev och att lärarna fungerar som tydligare ledare – det är tre viktiga faktorer för en framgångsrik undervisning. Det visar en sammanställning av aktuell forskning som Skolinspektionen har tagit fram. Här kan du ladda ner sammanställningen. Forskning om vilka faktorer som leder till framgångsrik undervisning är en viktig utgångspunkt för Skolinspektionens arbete. Om forskningen visar att vissa faktorer är extra betydelsefulla för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och till att så väl elevernas resultat som studiemiljön förbättras är det viktigt att också fokusera på dessa faktorer i inspektionen. Även om forskningsresultat kan ifrågasättas och tolkas på olika sätt pekar deras omfattande översikt på några centrala faktorer som de som ansvarar för undervisningen på en enskild skola, alltså huvudmän och rektorer, kan utgå ifrån i arbetet med att förbättra verksamheten.

barkersthlm Högre krav på specialpedagogiken I en cirkelformad byggnad på Kungsholmen i Stockholm arbetar Wern Palmius och Lennart Rådbrink som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det senaste året har de ägnat en hel del tid åt att föreläsa för olika lärargrupper om den nya skollagen och andra reformer inom skolan, sett från ett specialpedagogiskt perspektiv. Det handlar bland annat om ny läroplan och nytt betygssystem med betygsskala från A–F. Men också om att det blir en ny gymnasieskola, reviderad läroplan i förskolan och att betyg införs i årskurs 6 från och med år 2012. – Under 50 år har vi haft en grundskola som inriktat sig på att eleverna ska bli godkända i svenska, matte och engelska. En sak är säker, menar Wern Palmius och Lennart Rådbrink. Båda återkommer flera gånger under intervjun till skrivningen ”genom undervisning ska eleven få förutsättningar…” i läroplanen. – I och med den nya läroplanen blir det mer tydligt att det är kunskapskraven som styr. – Man måste kunna sitt ämne.

specialpedagogen Att arbeta multimodalt - Institutionen för pedagogik och didaktik Staffan Selander Den didaktiska tanken med modalt lärande är just att koppla samman och kombinera olika medier för ett pedagogiskt syfte. Genom att öppna upp för lärresurser via internet kan man skapa variation i lärandet, att samma objekt man vill studera kan visas på flera mediala sätt. - Eftersom jag tidigare arbetat på Lärarhögskolan i Stockholm är jag speciellt intresserad av att utveckla blivande lärares förhållningssätt till informationsteknik, men även att kompetensutveckla redan verksamma lärare ute på fältet, säger Staffan Selander. Staffan Selander knöts till projektet med den nya webbplatsen för sitt intresse av att stärka lärares multimodala kunskap och didaktiska kompetens. Didaktikens verktyg Den del som Staffan Selander har medverkat i är avsnittet om Didaktisk design. Teknik och lärande är kronologiskt presenterad i traditionell kapitelform, likt en bok. - Något som är intressant att studera är hur unga idag lär sig, genom internet och sociala medier. Relaterade länkar

Bo Hejlskov Elvéns blogg Bloggen består av olika funderingar, sammanställningar av teori och forskning samt ibland bara åsikter som rör pedagogik och vård kring personer med problemskapande beteende och särskilda behov. Det fins ingen annan röd tråd än att det rör saker jag stöter på i arbetet och i diskussioner med pedagoger, psykologer och annan personal i skola, vård och omsorg. Texterna är inte alltid så lättlästa som mina böcker; det är svårt att skriva kort och lättläst. Dessutom kan jag inte garantera svenskan i stavning eller grammatik. Vill du ha meddelande när bloggen uppdateras rekommenderar jag att du följer BoHejlskov på Twitter Om låg-affektiv teori och metod: Om det lagliga och det lämpliga Om curling och föräldraskap Om moral, amoral och omoral Om behandling av barn med funktionsnedsättningar Om pys och undantagsparagrafen i skollagen Om flow Om PERMA och positiv psykologi i omsorgen och specialpedagogiken Om P Om E Om R Om M Om A Om att vänja barn vid nederlag Om fysiska ramar Om fasthållning i skolan

20 Ways to Avoid Peer Pressure | Your Life Counts Alison Bell (writing in Teen Magazine) suggests: 1. Ask 101 questions. For example, if a pal pressures you to smoke, ask her why she smokes, how long she has smoked, if she minds having ashtray breath. 2. Say “No” like you mean it. Make eye contact, then say “No” forcefully, with authority. 3. For example, if you’re turning down an offer to smoke weed, say something like, “I like my brain the way it is, thanks.” 4. Don’t hesitate to state your position over and over again. 5. Practice saying ‘no’ in safe environments, like when your big brother asks you if you’d like to spend Saturday night doing his laundry. 6. Leave the scene… make your exit. 7. If you know there’s going to be alcohol or drugs at a party, make other plans. 8. Find a friend who shares your values and back each other up. 9 Confront the leader of the pack. The best way to handle a peer pressure bully is to nab him (or her) when the two of you are alone and explain how you’re feeling and ask him/her to get off your case. 10. 11.

Related: