background preloader

Hjälp med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter - Kod-Knäckarna

Hjälp med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter - Kod-Knäckarna
Related:  Arbetsmaterial

Planeringen gör jag till undervisning Att planera undervisningens innehåll och struktur tillsammans med eleverna är varken tidskrävande eller något slag av extra arbete. Att planera tillsammans med eleverna gör jag till undervisning och därmed är planeringen lektioner. När vi planerar tillsammans och låter planeringen vara en naturlig del av skolvardagen innebär det att eleverna tar ett naturligt ansvar för sina studier, utövar ett inflytande över sina studier, utövar ett inflytande över det inre arbetet i skolan och rent konkret får möjligheten att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Planeringen gör jag till undervisning och rent konkret planerar vi oftast i smågrupper. Att planera tillsammans med eleverna är att vara nära eleverna. Malin

Läsinlärning i 7 steg Grundläromedel Specialundervisning Grundskola år 4-6 Grundskola Liber Syftet med detta läromedel är att alla nybörjare i skolår 1 ska få en god start i läsinlärningen. Läromedlet riktar sig särskilt till de barn som har en försenad och bristfällig fonologisk utveckling. Dessa barn brukar vara i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Läromedlet bygger på en läsinlärningsmetod i 7 steg som är en multisensorisk läs- och skrivinlärningsmetod. De sju stegen är: Steg 1 – Ljudsegmentering dvs. dela upp ett ord i dess minsta enheter, ljuden/fonemen. Steg 2 – Ljudsyntes dvs. kunna höra vilket ord det blir av presenterade ljud. Steg 3 – Bygga eller skriva orden. Steg 4 – Läsa orden. Steg 5 – Samtal om ordens betydelse. Steg 6 – Upprepad läsning av orden i läsövningarna i Läsebok 1 och 2. Steg 7 – Läsläxa, läsövningarna i Läsebok 1 och 2. Läsebok 1 (16 s.)- Genomgång av bokstäverna O, S, L, R, M, A, E, N, I, V, T, Ä, K, F (14 st). - Läsövningarna innehåller korta ljudenligt stavade ord med 2-3 ljud och enkla meningar.

Bedömning för lärande i praktiken På Hulta, strax utanför Borås stadskärna, ligger Ekarängsskolan, en F-6 skola som är omgiven av stora grönområden och ett flertal fotbollsplaner, något som både eleverna och lärarna på skolan är väldigt stolta över. Skolan är inne på sitt andra år med bedömning för lärande, BFL. De har gått på utvecklingsenhetens föreläsningar och rektorn har sedan drivit arbetet vidare bland annat genom att samtalsgrupper har skapats och att alla lärare fått varsitt exemplar av Christian Lundahls bok Bedömning för lärande. – Vi ska arbeta med den här första strategin att dela målen med eleverna den här närmaste tiden. Det är viktigt att eleverna förstår varför de är i skolan och vad de förväntas kunna, säger skolans rektor Henrik Almér. Det är utvecklingsenhetens rekommendation att rektorn engagerar sig i processen om BFL verkligen ska få fäste och bli ett förhållningssätt på skolan. Delar målen för undervisningen Filmar undervisningen Camilla fördelar ordet Sofia får ordet. Samtalsgrupperna är arbetslagen

Trulle: Testa språket med Trulle Trulle är ett basläromedel i svenska för F-1. Grundmaterialet för fsk är Trulle Lärarbok och Trulles arbetsbok. Grundmaterialet för åk 1 är Trulles ABC, Skriv med Trulle och Trulle Tips- och metodbok. Testa språket med Trulle är ett lättanvänt språktest för förskoleklass och åk 1. Trulle passar dig som:• Vill träna språklig medvetenhet på ett lekfullt sätt tillsammans med trollet Trulle och hans kompisar• Vill ha en tydlig struktur med de fem stegpinnarna med rim, meningar, ord, stavelser och ljud • Vill ha ett material som ger en god grund för fortsatt läsutveckling Författare till alla grunddelar är Anne-Marie Bryntse och Anita Palmkvist, till Trulletrallar Bim Wikström och medförfattare/författare till en del av det övriga materialet är Lotta Fröjdfeldt.

En matris med elevexempel | Provfri matematik – bedömning i praktiken Här är matrisen jag använde för att bedöma muntliga (och skriftliga) resonemang som jag skrev om i förra inlägget. Vi bedömer tre aspekter som rör två förmågor i biologi. Här är matrisen som wordfil: Matris resonemang word och här är den som pdf: Matris resonemang pdf Hoppas den klarar en granskning lik den som Pernilla Lundgren gjorde av en annan matris i grannbloggen… Slutligen behöver jag hjälp med en sak. ”Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk, och ekologisk hållbarhet och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några konsekvenser.” Men vårt område handlar inte om något av detta stoff, utan om människokroppens uppbyggnad.

LÄSK-pärmen | Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn LÄSK står för läs-och skrivsvårigheter. LÄSK-pärmen används i skolan av pedagoger och föräldrar med barn i grundskolan och ger tips för undervisning och läxläsning. Pärmen tar upp läsinlärning, alternativa verktyg, undervisning i engelska, betygsättning, arbetsminne med mera. Nu är innehållet innehållet uppdaterat (2018). Bakom LÄSK-pärmen står Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn – FDB, och Dyslexiförbundet. LÄSK-pärmen i olika format Idag finns LÄSK-pärmen i olika format så att du själv kan välja det som passar bäst. Som tryckt pärm eller bok: A4-pärm (ISBN 978-91-9772-306-0)A5-bok (ISBN 978-91-9772-307-7) Beställ här Här finns en pdf-fil med det uppdaterade innehållet Ladda ner Uppdaterade sidor För dig som redan har en pärm, här du ladda ner sidor som ändrats. Du kan även lyssna på pdf-filen.

Hem Bli en läsare: Grundpaket, Läsinlärning i 7 steg - Lära Förlag ”Bli en läsare – med läsinlärning i 7 steg”, är ett nytt heltäckande läsinlärningsmaterial riktat till äldre elever tex: • Elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra i inlärningssvårigheter. • Elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux. • Sfi- undervisning Det är ett redskap för att utveckla läsförmågan till läsning med bra flyt och god läsförståelse. Läsmaterialet behandlar enbart ljudenlig läsning förutom frekventa småord. Fokus sätts på såväl en mycket strukturerad träning på sambandet språkljud och bokstavstecken som en mycket strukturerad avkodningsträning – från högläsning och förståelse av enstaka ord med 2-3 ljud till läsning och förståelse av längre texter. Arbetsgången i Bli en läsare stämmer väl överens med slutsatser i SBU: s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport ”Dyslexi hos barn och ungdomar”. Skollicens, obegränsat antal användare.

Läsning pågår 6 Elevpaket - Digitalt + Tryckt (38613-01) Läsning pågår 4-6 tränar läsförståelse utifrån olika texttyper. Boken inleds med en tankekarta som tydligt presenterar de olika texttyperna och deras kännetecken. Använd tankekartan både som introduktion för arbetet med läsförståelseträning och som repetition och inspiration i det fortsatta arbetet. Varje textuppslag inleds med kännetecknen för den aktuella texttypen i punktform. sök information i texten förstå texten reflektera över texten. I det digitala läromedlet finns samtliga texter inlästa med textföljning. Det digitala läromedlet är giltigt i fyra år och ärvs mellan elever. Läs mer

Intensivträning ger snabb skjuts åt läsningen  | Specialpedagogik Att kunna läsa och förstå är grunden för lärande och delaktighet i arbetsliv och samhälle. Svenska skolelever har ända fram till 1990 talet haft en topplacering i internationella mätningar vad gäller läsförmåga. Sedan dess har resultatet försämrats år efter år. Trots säkerligen goda intentioner har man misslyckats med att ge förskollärare och lärare verktyg som fungerar. Det krävs många timmar och det måste vara roligt – och det blir det inte om läsningen går trögt. Genom att testa och intensivträna avkodningsförmågan kan man lyfta både läsförståelse och skolresultat. Metoden är ingen läsinlärningsmetod i största allmänhet, utan bör i stället kallas en lästräningsmetod. Träningen ska ske i varje elevs proximala utvecklingszon. Framstegen i träningen mäts inte i allt svårare material, utan i att eleverna klarar listorna allt snabbare och därmed mer automatiserat. Listorna är väl beprövade och uppbyggda så att språkets vanligaste ljudkombinationer tränas.

Related: