background preloader

Dyslexi, läs- & skrivsvårigheter / Få stöd av Kod-Knäckarna

Dyslexi, läs- & skrivsvårigheter / Få stöd av Kod-Knäckarna
Kod-Knäckarna är ett stöd för föräldrar till barn med läs- och skriv-svårigheter. Vi vet hur svårt det kan vara att se sitt barn kämpa med orden och bokstäverna och att inte veta hur man bäst kan hjälpa till. På de här sidorna hoppas vi att du ska hitta många av svaren på dina frågor och även vägar vidare. Nyhet: Ny film om små barns språkutveckling färdig maj 2014 Under 2012 – 2014 arbetar vi med ett språkutvecklingsprojekt för barn i åldrarna 0 – 5 år. Målet är att förbättra barnens språköron och öka deras läsglädje, för att minska risken för senare läs- och skrivsvårigheter. Dvd:n som produceras inom ramarna för projektet kommer att innehålla olika språkstimulerande aktiviteter för barn i åldrarna 0 – 5 ...

http://www.kodknackarna.se/

Related:  språksvårigheter, dyslexi etcmaer0913läs-och skrivTeacher goodiesdyslexi

5 december - Språkträning hemma! - frufjellstrom.se Så här tränar du språkutvecklingen hemma! Eftersom vi har en son med grav språkstörning hemma måste vi hjälpa till med språkträning hemma lite extra! Det gör vi på olika sätt. Undantagsbestämmelsen Ja, i skollagen finns bestämmelser som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven som eleven ska ha uppnått vid betygssättningen om det finns särskilda skäl för detta. Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven från att uppfylla kunskapskraven. För en elev med funktionsnedsättning kan det vara omöjligt att nå delar av kunskapskraven. I det följande finner ni några exempel på funktionsnedsättningar och situationer där det i det enskilda fallet kan finnas skäl att undanta enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen: • En elev med Aspergers syndrom kan ha svårt för att samarbeta med andra vid arbete med olika uppgifter, vilket det i flera ämnen förutsätts att eleven ska kunna. Dessa elever kan även ha problem med att inte våga prata i grupp eller ha svårt att komma ihåg.

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen 8 - 9 september hade jag den stora äran att delta i en fantastisk konferens i Stockholm både som föreläsare och åhörare. Konferensen fokuserade på det spännande och aktuella ämnesområdet språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Konferensen inleddes med att läsforskare Åsa Elwér föreläste om de läsförståelseproblem som kan uppstå i tidig skolålder. Hur diagnostiserar vi läsning i skolan? Jag fick nyligen en fråga om hur jag tycker vi ska arbeta med diagnostisering av läsning i skolan på Twitter. Frågan kom från skolbibliotekarien Cilla Dalén (@cilladalen). Det är ingen lätt fråga att besvara och det finns många olika provtyper. Jag ska här inte haka upp mig på dessa utan vill i stället betona att vi inte bör göra det svårare för oss än vad som är nödvändigt.

Språkutvecklande arbetssätt – pedagogKrstd Skolverket, Dylan William, John Hattie, Göran Svanelid, Lotta Karlsson, Kerstin Dahlin, Carmen Winding är mina största inspiratörer men det finns ”tusen” andra som jag exponeras för. De som jag nämnt och övriga står för ovanstående illustration. Dylan William som förkroppsligar de två begreppen: tydligt och konkret. Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter? Vid flera sjukdomar och funktionshinder följer läs- och skrivsvårigheter. Självklart vid synskador men också vid hörselskador och dövhet. ADHD, autism och Aspbergers syndrom är diagnoser som ofta medför läs- och skrivsvårigheter. Förståndshandikapp är ett annat exempel samt komplikationer efter en stroke. Några exempel på forskning om läs- och skrivsvårigheter kopplat till medicinska faktorer är studier på barn som fötts med mycket för låga vikter (under 1500 g) samt beteendegenetiska studier av tvillingar. Ett nu pågående projekt belyser läs- och skrivsvårigheter hos intagna på kriminalvårdsanstalter.

Lustfyllt läsmaterial med digitaliserade läslådor Jag heter Therese Brandmåhr och jobbar på Ängelholms Montessoriskola. Under min montessoriutbildning skulle vi göra ett utvecklingsarbete. Detta var i samband som Ängelholms kommun gjorde satsningen 1:1 och i samma veva fick jag en smartboard i mitt klassrum. 3 steg « Så löser du läs och skrivsvårigheter Att det inte skulle vara naturligt för människan att läsa och skriva och därför skulle strävanden att lära sig läsa och skriva, vara förenade med presumtiva svårigheter, är naturligtvis inget annat än dumheter. Kommunikation är något av det mest grundläggande och naturliga som finns hos människan. Läsa och skriva är bara ett annat sätt att kommunicera. Alla kan lära sig att läsa och skriva! Dyslexiföreläsare Hej Jag heter Pelle Sellgren är 32 år gammal och bor i Täby norr om Stockholm. Jag studerar i dag på Stockholms universitet där jag läser Sociologi. Jag har tidigare läst pedagogik, genusvetenskap, retorik, folkhälsovetenskap. Jag har en filosofi kandidat examen i Folkhälsovetenskap.

Dyslexi Dyslexi är ett språkbiologiskt handikapp som drabbar ungefär 5-8 procent av befolkningen. Forskningen inom ämnet spänner över flera ämnesområden, från biologi och genetik till psykologi och språkforskning. Tillsammans kan denna forskning ge oss en komplett bild av varför problemen uppkommer och hur vi kan göra det lättare för barn med dyslexi att lära sig läsa och skriva. Teorierna om vad som ligger bakom dyslexi har under åren varierat. På sjuttiotalet började forskarna intressera sig för den så kallade fonologiska förklaringsmodellen, den modell som det idag råder stor enighet om bland dyslexiforskare. Fonologi handlar om hjärnans förmåga att uppfatta språkets ljudmässiga uppbyggnad.

Related: