background preloader

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn - FDB

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn - FDB
Related:  dysleximaer0913

Välkommen till Svenska Dyslexiföreningen! Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter? Långt ifrån alla lässvårigheter är dyslexi. Att ha lässvårigheter innebär problem i förmågan att ta till sig information genom text; till exempel via böcker, tidningar, läromedel, reklam, internatbaserad information. Vid flera sjukdomar och funktionshinder följer läs- och skrivsvårigheter. Självklart vid synskador men också vid hörselskador och dövhet. ADHD, autism och Aspbergers syndrom är diagnoser som ofta medför läs- och skrivsvårigheter. Förståndshandikapp är ett annat exempel samt komplikationer efter en stroke. När det handlar om medfött nedsatt funktionsnedsättning utan påverkan på begåvning eller annan funktionsnedsättning, brukar läs- och skrivsvårigheten diagnostiseras som dyslexi. Man räknar idag med att cirka fem procent av Sveriges befolkning lider av dyslexi. Man kan delat upp den dyslektiska problematiken i tre grupper: Det vanligaste problemet bland dyslektiker är den bristande fonologiska medvetenheten. Det finns en stark ärftlighetsfaktor för utveckling av dyslexi.

The Photosynthesis Cycle" The Earth's atmosphere is mostly composed of nitrogen. Oxygen makes up just 21 percent of the air we breathe. Carbon dioxide, argon, ozone, water vapor and other gasses make up a tiny portion of it, as little as 1 percent. These gasses probably came from several processes as the Earth evolved and grew as a planet. But some scientists believe that the Earth's atmosphere would never have contained the oxygen we need without plants. Photosynthesis is a complex reaction. 6CO2 + 12H2O + Light -> C6H12O6 + 6O2+ 6H2O In other words, while we inhale oxygen and exhale carbon dioxide, plants inhale carbon dioxide and exhale oxygen. Without the sun to feed plants (and the plants to release oxygen), we might not have breathable air. Obviously, plants are important, but not just because they give us food to eat and oxygen to breathe.

Hjälp av Datorn | Dyslexitips.se För dig som är dyslektiker finns anpassade böcker På Legimus kan du söka och låna anpassade böcker. Bakom webbplatsen står Myndigheten för tillgängliga medier. Du kan efter att du skaffat konto hos dem ladda ned böcker i ljudformat med text och utan text. Böckerna går naturligtvis också att läsa/lyssna på i Ipad via Legimus Appen. klicka på länken nedan www.legimus.se Hjälpmedel för pc & macdatorer Talsyntes är att jämföra med ett par glasögon för en dyslektiker. Med hjälp utav talsyntesen så behöver läsningen inte längre vara något problem för dig som har det svårt med läsning. TorTalks egen beskrivning utav sitt program TorTalk är en skärmläsare för pc.Den är mycket enkel att komma igång med och lätt att använda. Dyslexitips har testat Tortalk och anser det vara ett mycket prisvärt program för de dyslektiker som använder PC Det är både biligare och mera lättanvänt en något annat talsyntes prorgram för PC. Vad vi kan göra med talsyntes? I word På hemsidor LG Smart Scan

Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter? Vid flera sjukdomar och funktionshinder följer läs- och skrivsvårigheter. Självklart vid synskador men också vid hörselskador och dövhet. ADHD, autism och Aspbergers syndrom är diagnoser som ofta medför läs- och skrivsvårigheter. Förståndshandikapp är ett annat exempel samt komplikationer efter en stroke. Diagnosen dyslexi När det handlar om medfött nedsatt funktionsnedsättning utan påverkan på begåvning eller annan funktionsnedsättning, brukar läs- och skrivsvårigheten diagnostiseras som dyslexi. Man räknar idag med att cirka fem procent av Sveriges befolkning lider av dyslexi. Man kan delat upp den dyslektiska problematiken i tre grupper: bristande fonologisk medvetenhet (svårt att skilja mellan ljud, uppfatta rim med mera) bristande fonologiskt arbetsminne (minns inte det man nyss har läst) bristande fonologisk ordmobilisering (tar lång tid att hitta ett ord i sitt ordförråd) Det vanligaste problemet bland dyslektiker är den bristande fonologiska medvetenheten. Sammanfattning:

The Energy Story - Introduction Energy is one of the most fundamental parts of our universe. We use energy to do work. Energy lights our cities. Energy powers our vehicles, trains, planes and rockets. Energy from the sun gives us light during the day. Everything we do is connected to energy in one form or another. Energy is defined as: "the ability to do work." When we eat, our bodies transform the energy stored in the food into energy to do work. Cars, planes, light bulbs, boats and machinery also transform energy into work. Work means moving something, lifting something, warming something, lighting something. There are many sources of energy. The forms of energy we will look at include: Electricity Biomass Energy - energy from plants Geothermal Energy Fossil Fuels - Coal, Oil and Natural Gas Hydro Power and Ocean Energy Nuclear Energy Solar Energy Wind Energy Transportation Energy You can start with Chapter 1: Energy - What Is It?

Dyslexi Dyslexi är ett språkbiologiskt handikapp som drabbar ungefär 5-8 procent av befolkningen. Forskningen inom ämnet spänner över flera ämnesområden, från biologi och genetik till psykologi och språkforskning. Tillsammans kan denna forskning ge oss en komplett bild av varför problemen uppkommer och hur vi kan göra det lättare för barn med dyslexi att lära sig läsa och skriva. Teorierna om vad som ligger bakom dyslexi har under åren varierat. Fonologi handlar om hjärnans förmåga att uppfatta språkets ljudmässiga uppbyggnad. Bristande fonologisk medvetenhet innebär att personen har svårt att skilja mellan olika närliggande ljud i språket. Dessa tre svårigheter kan alltså uppstå enskilt eller kombinerade med varandra i varierande grad. Dyslexi är till stor del ärftligt och det har forskarna vetat länge. Enligt Mats Myrbergs konsensusprojekt* (2006) finns det en rad viktiga generella faktorer i en lyckad läs- och skrivpedagogik för yngre barn med dyslexi.

3 steg « Så löser du läs och skrivsvårigheter Att det inte skulle vara naturligt för människan att läsa och skriva och därför skulle strävanden att lära sig läsa och skriva, vara förenade med presumtiva svårigheter, är naturligtvis inget annat än dumheter. Kommunikation är något av det mest grundläggande och naturliga som finns hos människan. Läsa och skriva är bara ett annat sätt att kommunicera. Alla kan lära sig att läsa och skriva! Till en början med kanske några av oss har lite större problem än andra när alla ord inte stavas som de låter, och när alla ljud inte har någon direkt motsvarighet bland bokstäverna. Min blogg har blivit en liten Odyssé i 3 mycket grundläggande steg, men vart och mycket effektivt, som jag själv använt för att hjälpa min dotter att komma i kapp i skolan och att lära sig att läsa. 1. 2. ( Är det till exempel ryska eller grekiska, måste man naturligtvis lära sig det alfabetet först.) 3. Håll till godo och lycka till!

7 Tools for Creating Mind Maps and Outlines Online One of the presentations that I made this week was about having students create videos to demonstrate their knowledge of a topic. In that presentation one of the points that I stress is the need for students to create outlines of their videos before moving onto the technical aspects of constructing a video. Here are some tools for creating outlines and mind maps to plan video projects, podcasts, or essays. Quicklyst is a nice tool for taking notes and creating outlines. Quicklyst provides a simple outline template that you can use to take notes. Knowcase is a free tool for recording ideas and creating outlines. Spider Scribe is an online mind map creation service. Folder Boy is a new service for recording, sharing, and organizing ideas with a team. Wise Mapping is a free collaborative mind mapping tool. Exploratree is a free graphic organizer creation tool. Slatebox is a slick tool for collaboratively creating mind maps and organizational charts.

Hur diagnostiserar vi läsning i skolan? | pedagogiken Jag fick nyligen en fråga om hur jag tycker vi ska arbeta med diagnostisering av läsning i skolan på Twitter. Frågan kom från skolbibliotekarien Cilla Dalén (@cilladalen). Det är ingen lätt fråga att besvara och det finns många olika provtyper. Jag ska här inte haka upp mig på dessa utan vill i stället betona att vi inte bör göra det svårare för oss än vad som är nödvändigt. Man kan välja vilken text som helst som är lämplig för åldern på de barn som ska diagnostiseras och ställa frågor på innehållet som ska besvaras. Men med tanke på den stora mängd elever som ska testas och tiden det tar att rätta kan det vara ännu bättre med ett multiple-choice-test. Observera att sådana här prov enbart kan användas i diagnostiskt syfte, ur andra synvinklar är de väldigt bristfälliga. Man bör skriva på varje prov vilken tid eleven lämnade in det. Observera att jag inte påstår att bioligibokens fakta om bakterier ska tas bort från undervisningen.

Hjälp med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter - Kod-Knäckarna 10 Assessments You Can Perform In 90 Seconds Good assessment is frequent assessment. Any assessment is designed to provide a snapshot of student understand—the more snapshots, the more complete the full picture of knowledge. On its best day, an assessment will be 100% effective, telling you exactly what a student understands. This makes a strong argument for frequent assessment, as it can be too easy to over-react and “remediate” students who may be banging against the limits of the assessment’s design rather than their own understanding. It is a huge burden (for both teachers and students) to design, write, complete, grade, and absorb the data into an instructional design sequence on a consistent basis. Simple Assessments The word “simple” here is misleading. Then, due to their brevity, they’re simple to grade–in fact, you can grade them as exit slips–which makes taking the data and informing instruction (the whole point of assessment) a much simpler process as well. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Draw what you do understand. 10.

Related: