background preloader

Dyslexi och språkstörning

Facebook Twitter

Intensivträning ger snabb skjuts åt läsningen  Att kunna läsa och förstå är grunden för lärande och delaktighet i arbetsliv och samhälle.

Intensivträning ger snabb skjuts åt läsningen 

Svenska skolelever har ända fram till 1990 talet haft en topplacering i internationella mätningar vad gäller läsförmåga. Sedan dess har resultatet försämrats år efter år. Eftersom eleverna i stort sett är desamma, måste förklaringen sökas i andra faktorer som förändrats under samma tid. Hit hör läsdidaktiken och de teoretiska och praktiska momenten i lärarutbildningen som berör läsinlärning. Trots säkerligen goda intentioner har man misslyckats med att ge förskollärare och lärare verktyg som fungerar. Språklig medvetenhet. Att barn är språkligt medvetna innebär att de kan fokusera på språkets form i stället för på språkets innehåll.

Språklig medvetenhet

Språkligt medvetna barn känner till språkstruktur. För att ett barn skall bli språkligt medvetet förutsätts inte att barnet har en god språkförmåga. En god språkförmåga hos ett barn betyder inte heller att barnet behöver vara språkligt medvetet. Om man försöker uppmuntra barn att leka med och fundera på språket kan det få en positiv effekt på deras språkliga medvetenhet. Barn som klarar av att tänka abstrakt kan även få hjälp av detta när de skall läsa och stava. Det finns flera olika områden inom språklig medvetenhet. Fonologisk medvetenhet handlar om språkljud och spelar en roll för barns läs- och skrivinlärning. Morfologisk medvetenhet handlar om hur morfem kan användas för att ändra språket.

Vanliga frågor - Logopeditjänst - dyslexi, dyskalkyli, dyslexiutredningar, dyslexidiagnos. Sidan för dig som söker svar.

Vanliga frågor - Logopeditjänst - dyslexi, dyskalkyli, dyslexiutredningar, dyslexidiagnos

Nedan hittar du ett urval av de vanligast ställda frågorna och svaren. Ytterligare information finns också under respektive rubrik på hemsidan. Om du hellre vill ha personlig kontakt så tveka inte att kontakta Logopeditjänst – antingen på telefon 0525 – 220 06 där du lämnar ett meddelande på telefonsvararen eller via hemsidans kontaktformulär så blir du kontaktad inom kort. Hur långa är väntetiderna? Normalt är väntetiden 1 – 3 veckor. Behöver man ha remiss? Kan både barn och vuxna komma för utredning och/eller behandling? Hur lång tid tar en utredning? Vad behöver elever med (grav) språkstörning i skolan? Något som utredningen inte direkt tar upp är att “språklig utveckling” inte är statiskt och svårt att mäta.

Vad behöver elever med (grav) språkstörning i skolan?

Detta är viktigt att komma ihåg, eftersom logopeder ofta använder standardiserade tester för att försöka få en siffra på språklig kunskap eller utvecklingsnivån. Den siffran säger dock bara i stora drag hur eleven klarar att möta de språkliga kraven i vardagen. Den språkliga utvecklingen måste hela tiden ses i relation till de faktiska språkliga kraven som eleven möter i skolan - och just därför blir ett tvärprofessionellt arbetssätt så viktigt. Ett exempel är att inom vissa språkliga aktiviteter, t.ex. i en konversation med en person som eleven känner, så kan en elev med språkstörning visa en språklig och grammatisk komplexitet i nivå med sina jämnåriga, medan när samma elev t.ex. måste förklara något, så kan komplexiteten vara avsevärt sämre jämfört med sina kamrater (se t.ex.

Nippold och kollegor 2005, 2008). NOGGRANN Kartläggning viktig! Referenser. Bild och symbolst%C3%B6d. IT och specialpedagogik. Information om språkstörning – Logopedforum. I en av forumtrådarna har det tipsats friskt om en mängd olika bra informationskällor vad gäller språkstörning.

Information om språkstörning – Logopedforum

Här kommer en sammanställning från den tråden med länkar att laborera bland för den som vill uppdatera tipsbanken till föräldrar och pedagoger. På många av sidorna finns det i sin tur ännu fler länkar och litteraturlistor. Kommentera gärna och fyll på med era bästa tips.! Information om språkutveckling och språkstörning Specialpedagogiska skolmyndigheten. Resources to support dyslexia pupils. Kognitiva funktioner « Kognitiva funktioner och hjärnan - Teknikstöd.

Att ha problem med minnesfunktioner kan skapa en kaotisk tillvaro.

Kognitiva funktioner « Kognitiva funktioner och hjärnan - Teknikstöd

Det finns flera modeller och teorier för att beskriva vad minne är och vad som händer i hjärnan. Gemensamt är att vi delar in minnet i korttidsminne och långtidsminne. När vi lär oss något så lagras det i något av långtidsminnets områden. Det kallas inkodning. Logopeden i skolan: Språkutveckling och språkstörning. Något förenklat går det att illustrera språkutvecklingen som en trappa.

Logopeden i skolan: Språkutveckling och språkstörning

Det lilla barnet startar från de lägre stegen och går vidare uppåt. Varje trappsteg utgör en viktig del i barnets språkutveckling. Örat och munnen på bilden nedan illustrerar att det både finns en förståelse- och en uttrycksdel på varje trappsteg. Att barnet kommit upp några steg i trappan innebär inte att det slutar att utvecklas inom de nedre stegen, tvärtom behöver basen hela tiden bli bredare. Ju längre ner på trappan ett barn befinner sig, desto mer grundläggande språklig förmåga. Funktion (pragmatik): I trappans bas läggs grunden för språkutvecklingen. Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid. När du läser den här texten registrerar sinnescellerna i ögat de olika tecknen. Bilden formas om till elektriska impulser som skickas vidare i ett nätverk av nervceller i olika delar av hjärnan.

På så sätt förvandlas de grafiska formerna på pappret till information som vi kan förstå. Ett område mellan nackloben och tinningloben i den vänstra hjärnhalvan är enligt en teori särskilt viktigt för vår läsförmåga: det centimeterstora ordformsområdet. Här identifieras bokstäverna, en funktion som är avgörande för att vi ska kunna läsa flytande. Flera vetenskapliga studier har visat att avvikelser i ordformsområdet kan ligga bakom funktionshindret dyslexi. SUMABs kurser i LOGOS för att identifiera barn med svårigheter i tal-och skriftspråk. - Säffle UtvecklingsModell AB. SUMABs kurser i ITPA-3 för att identifiera barn med svårigheter i tal-och skriftspråk. - Säffle UtvecklingsModell AB. Nedladdning - Logometrica AS. Språkstörning - Gillbergcentrum, Göteborgs universitet. Språk är en komplex förmåga som brukar delas in i olika domäner: fonologi (språkljud och talets rytmiska/melodiska aspekter), grammatik (ordföljd och böjningsmönster), semantik (begrepp och ordförråd) och pragmatik (hur språket används i socialt samspel med andra).

Språkstörning - Gillbergcentrum, Göteborgs universitet

Under de första levnadsåren utvecklar de flesta barn sin kompetens inom alla dessa språkliga områden – på ett eller flera språk – och i den takt som omgivningen förväntar sig. Men för vissa barn blir språkinlärningen bekymmersam och det är viktigt att bedöma om det rör sig om en försenad språkutveckling eller en språkstörning. En försenad språklig utveckling följer det normala mönstret men är ofta förlångsammad. Barnets språkförmåga normaliseras ofta utan behandling. Dyslexi och språkstörning by Sofia Grunér on Prezi. Info_sprakstorning.pdf.