background preloader

Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter

Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter
Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang? Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex bedömningsaspekter som stöd. Här kan du ladda ner figuren med bedömningsaspekterna. Vad är tanken med filmen om bedömningsaspekter? Bedömningsaspekterna förtydligar vad eleven skall kunna i relation till ett kunskapskrav. Till exempel står att eleverna skall kunna föra resonemang om olika typer av innehåll. Står inte det här i läroplanen? I läroplanen står vad som skall bedömas och vilka så kallade värdeord som avgör om elevens kunskapsnivå skall bedömas som E, C eller A. Var kan man läsa om skillnaden mellan värdeorden enkla, utvecklade och välutvecklade? Skolverket har tagit fram bedömningsstöd där det redogörs för vad som är kännetecknande för skillnaden mellan värdeorden, t ex vad som karaktäriserar ett enkelt resonemang. Kan man säga att bedömningsaspekterna visar vad som krävs för att få högre betyg i ett ämne? Var kan man lära sig mer om bedömningsaspekter?

http://www.pedagogvarmland.se/filmer/vad-skiljer-ett-e-fran-ett-sex-bedomningsaspekter

Related:  Organise, give response, grade,...SO

How I reverse-engineered Google Docs to play back any document's keystrokes « James Somers (jsomers.net) If you’ve ever typed anything into a Google Doc, you can now play it back as if it were a movie — like traveling through time to look over your own shoulder as you write. This is possible because every document written in Google Docs since about May 2010 has a revision history that tracks every change, by every user, with timestamps accurate to the microsecond; these histories are available to anyone with “Edit” permissions; and I have written a piece of software that can find, decode, and rebuild the history for any given document. See that little gizmo above? Forskningsöversikt om formativ bedömning väcker frågor Forma elevens lärande och lärarens undervisning Begreppet formativ bedömning beskrivs som under utveckling men det är tydligt att begreppet vilar på två ben. Det ena benet handlar om att forma och utveckla lärandet hos eleven och det andra om att använda bedömningsinformation för att förändra undervisningen eller forma undervisningsmiljön. När det gäller forskning är det dock i första hand formandet av elevens lärande som varit i fokus. Detta gäller också när den formativa bedömningen införts i skolor. Författarna menar att en viktig grundtanke, att information som samlas in ska ligga till grund för lärares undervisningsplanering, har hamnat i skymundan.

ENGELSKA full matris.docx Begriplighet Språket kan vara tidvis oförståeligt. Kommunikationen fungerar inte. Kommunikationen fungerar. Google Calendar Vissa av våra elever har svårare att strukturera sin vardag än andra. Den gemensamma klasskalendern kan vara till mycket hjälp i att strukturera sitt arbete men ibland krävs det ännu mer hjälp. Då kan en schemakalender med påminnelser vara praktisk för eleven. Påminnelserna kommer att komma varje gång eleven är inloggad på sitt googlekonto i Chrome men också på mobilen om man lägger till kalendern där (vilket kanske är den bästa lösningen).

Bedömning för lärande i matematik Bedömningsstödet Bedömning för lärande i matematik utgår från kursplanen i matematik och relaterar till ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 i matematik. Materialet ska stödja och strukturera lärarens kontinuerliga bedömning av elevens kunskapsutveckling och ger även underlag för att eleven ska kunna följa sitt eget lärande. I bedömningsstödet beskrivs vad bedömningen behöver fokusera vad gäller både förmågorna och det centrala innehållet. Du som lärare kan också följa progression i det centrala innehållet från årskurs 1 till och med årskurs 9. Materialet är inriktat mot kunskapskraven i matematik och då framför allt mot godtagbara kunskaper i årskurs 3 och betyget E i årskurs 6 och 9. När du laddar ner materialet är det organiserat i en mappstruktur. Betygssättning Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. A-E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat. Att sätta betyg är att bedöma med vilken kvalitet en elev gör och visar det som beskrivs i kunskapskraven. Den här bedömningen gör läraren i slutet av en kurs eller i slutet av en termin. Om läraren saknar underlag för att göra en bedömning av en elevs kunskaper, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (-) i betygskatalogen och i betygsdokumenten.

Quizalize - A Fun Quiz Platform Quizalize is a newer quiz game platform that reminds me of Kahoot. Like Kahoot, students play your quiz games on their laptops or tablets by going to the Quizalize website then entering their names and a class code. Students are awarded points for correctly answering questions quickly. Students are given feedback instantly on every quiz question that they answer. A total score is presented to students at the end of every quiz. Creating quizzes on Quizalize is a simple process.

Allmänna råd för planering av undervisning Läraren bör följa allmänna råd för planering av undervisning. Allmänna råd är visserligen inte lag i sig, men tolkningar från Skolverkets sida om hur man bör tolka lagen. Man får göra på sitt sätt,men det skall leda till att lagen uppfylls. Bedömning engelska Du blir bedömd enligt fem aspekter inom tala och skriva. Här hittar du den matris som jag använder vid bedömningen samt lite checklistor så du kan bearbeta och förbättra din text. Den är gjord för mig som pedagog så jag måste visa hur du ska göra. Ett sätt att visa är att jag till varje aspekt visar hur du gör.

Related: