background preloader

Om strategier i engelska och moderna språk

Om strategier i engelska och moderna språk

Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel Denna sida är under arbete men redan nu kan du hitta exempel som du kan använda om du vill! För att en undervisningssituation ska kunna sägas vara formativ krävs att jag som lärare hjälper eleverna att skaffa sig strategier för att nå en högre nivå och en mer fördjupad lärprocess. Det här är enligt min mening ett eftersatt område i svensk skola. Det vanliga är att läraren delar ut en uppgift som eleven förväntas göra på ett redan tänkt sätt och sedan tar man problemen när de kommer. Tyvärr riskerar detta sätt att försätta elever i situationer där de är dömda att misslyckas. Strategier för lärande är enligt min åsikt en svår del av undervisningen. Här är några exempel på hur sådana igångsättningsprocesser kan se ut (se också min sida om matriser och planeringar, de hänger ihop med det formativa arbetet): Självskattning och strategier. Strategier för att planera arbete är ett underskattat område. Strategier för tidsuppfattning behöver också ofta tränas.

Engelska - undervisning - ämnesutveckling Målet med undervisningen i ämnet engelska är att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Undervisningen ska även utveckla elevernas tilltro till sin förmåga att använda språket. Strategier i engelska och moderna språk Strategier i språkinlärning handlar om hur elever gör när de lär sig språk och när de använder språk. Strategier i engelska och moderna språk Bedömningsstöd Bedömningsstöd för år 1-6 Bedömningsstöd för år 7-9 Bedömingsstöd för gymnasiet Europeisk språkportfolio Europeisk språkportfolio (ESP) är ett pedagogiskt verktyg som bidrar till att eleven blir medveten om sin egen inlärning och språkutveckling. Läs mer om Europeisk språkportfolio It i undervisning i språk Den digitala tekniken har öppnat nya möjligheter att undervisa i språk och lära sig språk. Läs artiklar om it-användning i språk Källkritik Gå till Kolla källan

What does godkänt sound like in English? Klockan är bara 9:30 men syret börjar ta slut i den överfulla salen. Anledningen är enkel: söktrycket har varit oerhört stort till förmiddagens workshop i bedömning av muntliga nationella prov i engelska. Workshopen är en del av ett större forskningsprojekt och Testing Talk, en modell för kompetensutveckling av lärare, prövas i dag för första gången. Modellen bygger på att man lyssnar på inspelningar av verkliga samtal och tittar på dem i utskrift. Grup­pen lyssnar på korta sekvenser. Därpå stoppas uppspelningen och deltagarna får diskutera vad de hört innan de fortsätter lyssna. – För mig som forskare innebär det att vi kan arbeta med forskningsresultat som inte förenklas, vi använder samtalen precis som de är, förklarar Erica Sandlund, lektor i engelska och projektledare för Testing Talk. Hon menar att man aldrig kan rollspela sig till en verklig situation. – Vi plockar inte ut något udda eller annorlunda. Nöjda ledare. – Hm… disagree. – I disagree there too. – Ok. Nästa inspelning.

Related: