background preloader

Visa-enskild-publikation

Visa-enskild-publikation

Information - Bedömningsportalen Som stöd för bedömning i ämnet engelska finns dels ett diagnosmaterial, dels ett material som ger stöd vid bedömningen av de delar av kunskapskraven som tar upp förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier. Diagnosmaterial i engelska 7-9 Som stöd för bedömning i engelska finns ett nationellt diagnosmaterial som ska kunna användas av lärare under grundskolans årskurser 7–9. För att få tillgång till materialet krävs att du loggar in i bedömningsportalen och har behörighet till ämnet. Läs mer om hur du får tillgång till skyddat material i bedömningsportalen Kärnan i materialet utgörs av olika uppgifter som har fokus på färdigheterna lyssna och läsa och förstå, tala, samtala samt skriva. Bedömningsstödet används med fördel tillsammans med Europeisk språkportfolio för elever 12–16 år. Digital läsning i engelska Du hittar materialet under fliken Övrigt bedömningsstöd.

Att få eleverna att metareflektera över sin engelskinlärning Hur får vi eleverna att medvetet reflektera över sin inlärning av engelska på regelbunden basis? Vi vet alla att de som tänker och blir medvetna om sina val undviker dem och effektiviserar sin inlärning. I svenskan har jag satt upp några frågor i klassrummet som eleverna kan mötas som inledning av en lektion eller temaarbete. Jag har dem laminerade och kan lätt plocka upp dem på tavlan. Frågorna kan även användas vid den fortlöpande ”formativa bedömningen” i klassrummet så vi talar samma språk då jag vill lyfta en specifik sak som man stött patrull på eller när det blev väldigt lyckat. Frågorna diskuteras först enskilt men eleverna delar sedan sina kunskaper med varandra i de grupper de sitter. Meta-reflection in English What do I know at this point?

Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden. Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket. Anna Kaya skriver om språkliga uttrycksformer här och här. Om du vill läsa mer om bedömningsaspekterna rekommenderar jag även denna skrift Bedömningsaspekter. Jag har sammanställt dessa ord i en liten skolparlör nedan. Jag har även gjort dem i CANVA så man kan sätta upp dem i klassrummet men för mina ämnen i svenska och engelska och lite tips för hur man man tänka för att utveckla sitt resonemang mm. Du hittar stödet längst ner i inlägget efter filmerna! Argumentera – att påstå något och bemöta andras påståenden Tolka – att förstå

Interactive Reading Strategies Reading aloud is an important skill, but it can be all too easy for us to allow this activity to become mundane and detached by repeatedly conducting “popcorn reading” or simply reading aloud to the class and asking students questions. Deb, a 9th grade english teacher, asked the WeAreTeachers HELPLINE! for recommendations on reading strategies to promote student engagement. Read on to learn six strategies for interactive reading that are recommended for teachers, by teachers. We’ve also compiled corresponding videos for each strategy —if one strikes your fancy, check out the video to see it in action! 2. 3. 4. 5. 6. Develop students’ reading fluency with Reader’s Theater.

Stödstrukturer för perspektiv och resonemang i engelska Här kommer några strukturer för att utveckla språket i tal och skrift och få ett djupare perspektiv och resonemang i innehållet. De kan användas när eleverna ska uttrycka sig om åsikter och upplevelser. Strukturerna kan också användas som strategier för att se hur en åsikt kan förtydligas och utvecklas. Kommunikationen kan varieras och breddas om man synliggör hur man kan göra det. Idén kommer från textkopplingarna och att utveckla ditt resonemang som jag har gjort tidigare samt som en repetition inför de nationella provens muntliga del. I svenskan finns kunskapskravet resonemang men inte i engelskan men däremot så står det i det centrala innehållet att det ovan ska utvecklas och ligga till grund för undervisningen.

Related: