background preloader

Att bedöma lärande: Feedback, feedup, feedforward

Att bedöma lärande: Feedback, feedup, feedforward
Related:  IntroduktionBFL i praktikenbedömning

Framsida | Bedömning för lärande Formativ bedömning och provfri undervisning Tommy Lucassi är läraren som började fundera på hur han kunde förändra sin undervisning för att få eleverna att lära sig mer. Efter att ha konsulteterat forskningsrönen började han arbeta med formativ bedömning. Det nya arbetssättet ställde nya krav men gav också nya resultat och effekter. - Jätteskönt, säger eleverna som också berättar att undervisningsformen gör det lättare för dem att få betyget de vill ha. Tommy pratar om bedömningens kraft och nyttan av all återkoppling som kommer ut ur arbetsättet. - Att öppna upp bedömningsprocessen ger så mycket tillbaka. I filmen får vi följa med på en av Tommys lektioner i teknik. Läs också om hans arbete på bloggen: Provfri undervisning - formativ bedömning i praktiken (Länk till annan webbplats, där du också kan kommentera och fråga.

Framgångskartan – ett sätt att synliggöra lärandet Efter två förkylningar och mässan NKUL i Norge har jag äntligen lyckats ta mig samman och skrivit ihop denna text. En text som jag sett väldigt mycket fram emot att skriva sedan jag fick frågan. Om Josef Holmqvist (@holmqvist85 på Twitter) Jag heter Josef Holmqvist. Jag mottog fredagen den 3e maj min lärarexamen som ger mig behörighet att undervisa elever i ämnena idrott och hälsa (år 1 grundskola – år 3 på gymnasiet) samt naturkunskap (3-9 Bi, Fy, Ke och NK på gymnasiet). Om – varför jag skriver här På SETT lyfte pedagogikforskaren Christian Lundahl en metod jag utvecklat med mina elever på mellanstadiet på Magnarps skola. Om – metodens namn Först lite om namnet PMW – en framgångskarta. Om – varför PMW – en framgångskarta Jag väljer att kalibrera in metoden inom Christian Lundahls bok Bedömning för lärande och framförallt strategi 2 ”Att skapa synliga tecken på lärande och strategi 5 ”Att förmå eleven att ta lärandet i egna händer”. Om – för vem och hur fungerar metoden? /Josef Holmqvist

Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams (Studentlitteratur, 2013) Att jag valt att läsa just denna bok är för att jag ska ha läst något inom forskning inom den fortbildning vi har inom vår skola det här läsåret, och jag vill själv fördjupa mig inom det formativa arbetssättet så valet föll på Dylan Wiliams för att jag tycker han har många goda tankar. Jag skriver därför ihop ett referat av texten för att kunna dela till mina kollegor på vår studiedag den 7 januari 2014, men även för det utvidgade kollegiet. Utgåvan jag har läst är en specialutgåva för Stockholm stad varpå sidhänvisningarna är gjorda utifrån den, men förlaget är Studentlitteratur och boken kom ut 2013. Boken är skriven med en inledande del om vad skolprestationers betyder, vad tre olika generationer säger om forskning och några argument för formativ bedömning. Boken slutar med konkreta exempel för varje nyckelstrategi. Skolprestationers betydelse var befinner sig eleven? 1. 1. 2. 3.

Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel Denna sida är under arbete men redan nu kan du hitta exempel som du kan använda om du vill! För att en undervisningssituation ska kunna sägas vara formativ krävs att jag som lärare hjälper eleverna att skaffa sig strategier för att nå en högre nivå och en mer fördjupad lärprocess. Det här är enligt min mening ett eftersatt område i svensk skola. Det vanliga är att läraren delar ut en uppgift som eleven förväntas göra på ett redan tänkt sätt och sedan tar man problemen när de kommer. Tyvärr riskerar detta sätt att försätta elever i situationer där de är dömda att misslyckas. Att vi släcker bränder skapar inga strategier på djupet och kan i värsta fall befästa tankar om att inte klara skolan. Strategier för lärande är enligt min åsikt en svår del av undervisningen. Här är några exempel på hur sådana igångsättningsprocesser kan se ut (se också min sida om matriser och planeringar, de hänger ihop med det formativa arbetet): Självskattning och strategier.

28 formativa fraser Vi kan hjälpa eleverna att förstå formativ bedömning genom att tänka på hur vi uttrycker oss. Jag vill visa 28 fraser som leder eleven till tankar om hur de ska agera för att utvecklas. Sluta använda otydliga fraser som ”Utveckla dig muntligt” eller ”Visa mer beräkningar” eller ”Repetera kapitlet”. Om metoder Vilken metod använder du när du löser denna uppgift? Om uttrycksformer Du vet hur du ska lösa uppgiften, men du vet inte hur du ska uttrycka det, eller hur? Om problemlösning Vilken strategi har du för att lösa problemet? Om begrepp Vet du vilka begrepp du kan använda här? Om resonemang Hur vet du att din slutsats är sann, korrekt? Om du inte kan hjälpa alla elever med svaren på frågorna, vad behöver du för göra för att lära dig det? Med mera. Cross over #flipsv #genrepedagogik #bfl ”Vad kan jag göra bättre?” | Lära för livet Fredag morgon: Vi är en kollega kort i eftermiddag – hur gör vi? Vi två som är kvar planerade under dagen – de korta stunder vi möts i arbetsrummet, på väg till maten, på väg från kopiatorn, alltid på språng. Hon hade en idé till en bildlektion som utgår från NO/musik-temat våren. Att rita en vårblomma. Hon tog fram material till det. Fredag eftermiddag: Jag visade och kommenterade filmen (eleverna i åk 1 förstod inget annars)och ibland stoppade jag och lät mina elever ge förslag till Austin. Vilka verk! Våga prova – jag är en urusel tecknare, men säker i min lärarroll.

feedback och enkla enkäter Lär dig mer Förskolor och skolor i Svedala kommun kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig. Vi garanterar en utbildning där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år. Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever utmanas att prestera på sin bästa förmåga. Kommuner som deltar i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 prövar sin egen styrning och ledning utifrån tre områden och sex satser: Gemensam ledningLedningsnivåerna (nämnd, förvaltningsledning, rektorer) är sammanlänkade.Det finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning. Gemensam syn Höga förväntningar på alla elever och övriga.Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande. Gemensamma rutiner Det finns fungerande rutiner för en systematisk uppföljning och återkoppling.Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever i behov av stöd. Diskutera den samlade läroplanen Diskutera kursplanen

Svenska som andraspråk och MiniBladet Tre pass i veckan står det svenska som andraspråk på mitt schema. Då gäller det som i alla ämnen att arbeta språkutvecklande. De spelar ingen roll om jag har ett pass i SO eller svenska. Språket har extra stor betydelse för hur en andraspråkselev ska lyckas i skolans alla ämnen. Det är lätt att tro att det enda hindret andraspråkseleven möter är ordförrådet. De tre svårigheterna ovan skulle jag vilja påstå gäller för många elever i skolan. På ett teachmeet förra terminen fick jag ett riktigt bra tips. Minibladet är en toppentidning! En sida i tidningen som slagit extra väl ut är Veckans fråga. Jag tycker att arbetet med Veckans fråga är ett bra exempel på ett funktionellt skrivande som inte bara äger rum för att eleverna ska träna sig på att skriva. Så har vi hållit på och strax innan jul hände det! Så här såg förresten den publicerade frågan ut. Minibladet har så här långt gett mig underlag för att bedöma tre kunskapskrav i svenska som andraspråk: Jag tror på återkommande arbetssätt.

Examples of Formative Assessment When incorporated into classroom practice, the formative assessment process provides information needed to adjust teaching and learning while they are still happening. The process serves as practice for the student and a check for understanding during the learning process. The formative assessment process guides teachers in making decisions about future instruction. Here are a few examples that may be used in the classroom during the formative assessment process to collect evidence of student learning. Observations Questioning Discussion Exit/Admit Slips Learning/Response Logs Graphic Organizers Peer/Self Assessments Practice Presentations Visual Representations Kinesthetic Assessments Individual Whiteboards Laundry Day Four Corners Constructive Quizzes Think Pair Share Appointment Clock eHow: Types of Formative Assessment

BFL i undervisning – en metodöversikt | Utbildning BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning. Många av teknikerna fungerar genom att ge eleverna möjlighet till reflektion och genom att aktivera dem. I dokumentären Klassrumsexperimentet (1/2) (59) Klassrumsexperimentet (2/2) (58:39), får vi följa Dylan Wiliam när han under en termin arbetar med att implementera några av teknikerna på en skola i England. Vill du själv bidra till denna sammanställning kan du skriva här på vår Facebooksida. Tillbaka upp 1) Tydliggöra mål och kriterier för framgång Tillbaka upp

Related: