background preloader

Betyg - Så funkar det!

Betyg - Så funkar det!

http://www.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4

Related:  the big 5Betyg och bedömningformativ undervisning och bedömningSvedalaskoltips allmänt

Betyg i ämnen som eleverna inte fått undervisning i Skolverket har omprövat frågan om hur betyg ska sättas i de fall eleverna inte fått undervisning i ett ämne under en termin. Skollagen säger att betyg ska ges i alla ämnen varje termin. Samtidigt ska betyg sättas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt då betyg ska sättas och betyget ska avse elevens aktuella kunskaper. I de fall en elev inte haft undervisning i ett ämne under en termin har de här bestämmelserna varit motstridiga. Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share” I höstas bestämde jag mig för att införa några små förändringar i min undervisning inspirerad av allt jag läst om bedömning för lärande, formativ bedömning, synligt lärande. Alla dessa begrepp…jag kände att allt jag läst bara snurrade runt i huvudet och tänkte att jag får väl börja i någon ände och prova mig fram…med små steg i ständig utveckling! Jag började med tre olika saker jag läst om under hösten; exit tickets, no hands up och think pair share eller EPA (eget, par, alla) som är Göran Svanelids variant. Här tänker jag berätta om hur jag arbetar med de två sista teknikerna. NO HANDS UP innebär att ordet i klassrummet fördelas med hjälp av slumpen och inte genom handuppräckning. Eleverna räcker upp handen om de vill fråga något men de flesta frågor jag ställer besvaras av den elev vars namn jag drar.

Värdegrunden – värt att arbeta från grunden Min nia har växt upp sedan jag fick dem i sexan. De är mognare och reflekterar mer idag än någonsin kring sin egen roll i förhållande till andra. De är på väg att bli samhällsmedborgare och de har tagit ett ordentligt skutt framåt på vägen. Ibland förvånar det mig dock fortfarande hur oförstående en elev i 15-årsåldern kan vara inför en situation och hur mycket arbete som krävs för att få denne att bara förstå sin egen roll i sammanhanget. Varje skola har en likabehandlingsplan och i vårt dagliga arbete berör vi värderingar på olika sätt.

Fredrik Sandström Tävlingar och quiz har alltid varit kul, men med hjälp av digitala verktyg blir det ännu roligare. Att göra en Kahoot är förhållandevis enkelt. Gå in och skapa ett konto på getkahoot.com och påta ihop ditt första quiz eller låna någon annans. Det är lite knepigare att ”få igång” quizen. Du behöver veta att du startar quizen med en enhet (t ex en dator) och på samma ställe du skapade den. Om du ska köra en Kahoot i helklass är det lämpligt att projicera bilden så att alla ser ordentligt. Undantagsbestämmelsen Syftet med bestämmelsen är att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte haft någon möjlighet att nå ett visst betyg. Det är alltså inte meningen att en elev med bristfälliga kunskaper i allmänhet i ett visst ämne ska kunna få ett godkänt betyg. Bestämmelsen är till för de elever som har en funktionsnedsättning som direkt hindrar eleven från att nå enstaka delar av kunskapskraven.

Provfri matematik – bedömning i praktiken Detta blogginlägg handlar om regler för arbetsro baserade på inlärning istället för på disciplin. Jag kommer visa hur mina ordningsregler för eleverna är formulerade och Malin Larssons utveckling av dem, samt länkar till hennes blogg och radioprogrammet som var upprinnelsen till det hela. Men först vill jag visa ordningsregler för LÄRAREN: Upprinnelsen är att jag medverkade i Sveriges Radio P1. Studio Ett hade en specialsändning om skolan som avslutning på en reportageserie om skolan med rubriken och hashtagen Kaosklass.

Förstelärare i Svedala Vi får till stor del de elever vi själva skapar. Elever är formbara och de vill lyckas. Men det är vi lärare som måste ge dem rätt förutsättningar. För mig går en väg till kunskap genom studiero. Vad är skillnaden mellan ett betyg och ett provbetyg på ett nationellt prov? De huvudsakliga syftena med de nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls. Det första syftet är främst att ge läraren stöd vid bedömning och betygssättning. Det sker genom uppgifterna i proven, utförliga bedömningsanvisningar och autentiska elevexempel. Det andra syftet är att ge underlag för analyser av gruppresultat i form av betyg. Det sker genom anvisningar om hur provresultaten kan sammanställas. För att kunna göra jämförelser på lokal och nationell nivå mellan provbetyg och betyg har Skolverket tagit fram nationella prov som anger ett sammanvägt provbetyg.

Stöd för att utveckla undervisningen Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering.

Att skriva faktatext med sexfältare Om man som lärare vill att ens elever ska lära på ett mer aktivt sätt, så tror jag att ett av de mest kraftfulla redskapen är att låta dem skriva mer oavsett ämne och genre. Eftersom skriftspr åket ställer högre krav på tydlighet än talspråket, så tvingas man när man skriver att ha en större medvetenhet. I NO-ämnena ska eleverna tränas i att kunna söka information i olika källor för att sedan använda denna information i diskussioner och egna texter. Att kunna ta till sig information och sedan omformulera det som ska läras in i olika texttyper tycker jag förstärker lärandet och språkutvecklingen.

Related:  Youtube-klippBetyg och bedömning