background preloader

Pedagogiska artiklar

Facebook Twitter

Graphic Organizers - WorksheetWorks.com. ”De lokala skolledarna är nyckeln för att lösa krisen” Det svenska skolväsendet presterar enligt internationella studier inte längre särskilt väl.

”De lokala skolledarna är nyckeln för att lösa krisen”

Antalet sökande till lärarutbildningarna är oroväckande lågt och antalet elever som går ut grundskolan utan godkända betyg är oroväckande högt. Därmed är jakten på syndabockar i full sving. Vem eller vilka är de skyldiga och vad är orsakerna till denna urartning? Problemet med denna debatt är att den förts utan någon grund i vad som på det medicinska området benämns ”vetenskap eller beprövad erfarenhet”. Alla som så önskar kan lyfta fram sina favoritslagpåsar. Beläggen för att någon av dessa faktorer faktiskt orsakat den svenska skolans kris är, i bästa fall, anekdotiska.

Krönikor/Intervjuer. Lärarnas Tidning – Det borde vara en hedersuppgift att undervisa i mindre grupp!

Krönikor/Intervjuer

Lärarnas Tidning – Metoder är som plåster på såren! Lärarnas Tidning – Året då vi lärare ska visa upp oss! Lärarnas Tidning – Onödig oro kring utvecklingssamtalet! Lärarnas Tidning – Lärare måste våga det stora språnget! Lärarnas Tidning – Diagnoserna har blivit skällsord! Lärarnas Tidning – Bloggandet gör mig proffsigare! Lärarnas Tidning – Facit hämmar eleverna! Gå rakt på det svåraste. I dagens resultatstyrda skola är det lätt att det enkelt mätbara hamnar i fokus i diskussionen.

Gå rakt på det svåraste

Ofta läggs ansvaret för resultaten på lärarna. Många lärare har också höga krav på sig själva – så när något inte fungerar i undervisningen, lägger de även det på sig själva. Men man måste styra bort blicken från lärarens person, säger Rebecka Florin Sädbom vid Jönköping University. – Fortfarande ses undervisning många gånger som något personligt. I stället bör man diskutera undervisningens genomförande. Att fokusera alltför mycket på kursplanemål och kunskapskrav kan vara förrädiskt, anser hon. När eleverna inte nådde målen kände sig lärarna otillräckliga. Ett begrepp i blåsväder.

NPF BLOGGEN: Autistiska sammanbrott. Meltdowns och shutdowns - två olika sorters sammanbrott vi med asperger kan uppleva om vår hjärna samlar in för mycket intryck.

NPF BLOGGEN: Autistiska sammanbrott

Man kan väl säga att det är ungefär som när en hårddisk fylls på med för mycket saker, datorn börjar då hacka och hänga upp sig och plötsligt blir det en hårddiskkrasch. När jag var yngre förstod jag inte varför jag fick sammanbrott så fort min hjärna blev överbelastad. Stöd för utmanande undervisning. I Skolverkets rapport ”Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen”, betonas vikten av att utmana eleven utifrån den nivå eleven befinner sig på, med höga förväntningar och framförallt med rätt stöd.

Stöd för utmanande undervisning

Att vara en högpresterande elev, innebär inte att jag automatiskt presterar på en lika hög nivå i alla ämnen, eller utifrån alla förmågor. Skyll inte problemen på dålig uppfostran. Debattören: Det är ofta något annat som får eleven att inte göra rätt När elever inte beter sig rätt tar vi ofta till två förklaringar: Dålig uppfostran eller lathet, skriver dagens debattör.TT DEBATT.

Skyll inte problemen på dålig uppfostran

Skönlitteratur + SO = sant. Under höstlovets första dagar fylls Stockholmsmässan i Älvsjö med lärare från hela landet för Skolforum.

Skönlitteratur + SO = sant

På ett välbesökt seminarium under måndagen talade SO-läraren Stefan Wahlstedt om hur man som lärare i samhällsorienterande ämnen kan öka läskvaliteten och få ökad måluppfyllelse bland eleverna med hjälp av skönlitteratur. Själv har han i snart 15 år undervisat i årskurs 7-9 på Vivallaskolan i Örebro, en skola där 95 procent av eleverna har annat modersmål än svenska. För ett par år sedan var resultaten på skolan allt annat än bra. Eftersom alla var överens om att elevernas språkliga förmågor behövde stärkas blev medicinen först att alla skulle läsa mer och man införde både mer läsning hemma och tyst läsning på skoltid. Elever behöver mer lärarstöd i svenska. Publicerad: 26 januari 2016 Skolan måste ge grundskoleelever bättre möjligheter att utveckla sin läsförståelse och skrivförmåga och därmed också sin förmåga att tänka, kommunicera och lära.

Elever behöver mer lärarstöd i svenska

Framför allt behövs ett mer aktivt stöd från lärarna. Det är slutsatsen i Skolinspektionens granskning av läs- och skrivundervisningen inom svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4-6 på 34 skolor. – Svenskundervisningen ska ge eleverna möjlighet att lära sig att formulera egna tankar genom olika sorters texter. Klassrumsexperimentet – att omsätta BFL i praktiken. I en engelsk serie på två delar vävs forskning och praktik samman när professor Dylan Wiliam ordnar ett experiment på en högstadieskola i England.

Klassrumsexperimentet – att omsätta BFL i praktiken

Under en termin får vi följa när lärarna tillsammans med Dylan Wiliam ska försöka omsätta några av de tekniker som ingår i bedömning för lärande (BFL) för att se hur det påverkar elevernas engagemang i skolan så väl som kvaliteten på både undervisningen och lärandet. Vill ni läsa mer om Dylan Wiliam och hand forskning kan ni göra det här och här. Tekniker som tas upp i serien är t.ex. no hands-up, gröna/gula/röda koppar, mini-whiteboards och kommentarer – inga betyg. I del 1 (klicka på bilden) kan vi se uppstarten med lärarna och sedan eleverna.

Vad oroar sig lärarna för inför att prova tekniken ”no hands-up”? I del två (klicka på bilden) får vi följa den fortsatta implementeringen. Utvecklingstrappan ~ Kilskrift. Twitter är väldigt bra.

Utvecklingstrappan ~ Kilskrift

Du kan hitta kollegor och andra att interagera med för att utveckla dig själv eller din profession. Det dyker upp tips till blogginlägg, tidningsartiklar och event. Det går att få tag på författaren till en bok eller Skolverket på... nåja relativt kort tid. letar du efter en app eller vill ha tips på bra onleineverktyg så behöver du inte vänta fullt lika länge. Forskare vill revolutionera skolundervisningen. Forskare vid Helsingfors universitet vill att skolan förnyar sig och att inlärningsmetoderna moderniseras. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. LukiMat. En webbtjänst med forskningsbaserad information om barns utveckling och lärande i läsning och matematik, samt material för att stödja och bedöma dessa färdigheter.

Här hittar jag råd, förslag och rekommendationer kring undervisning i läsförståelse som helt överensstämmer med vad jag arbetar med i mina kurser. Hjälpmedel för elever med koncentrationssvårigheter. En elev behöver inte ha nedsatt hörsel för att ha nytta av våra hörselhjälpmedel. En normalhörande elev med koncentrationssvårigheter är ofta hjälpt av den tydlighet och klarhet som digitala hjälpmedel skapar i kommunikationen mellan lärare och elev. Skärpt fokus och en lugnare miljöMed en mikrofon på läraren och en mottagare på eleven blir det lättare för eleven med koncentrationssvårigheter att fokusera på läraren under en längre tid. Läraren kan också kommunicera effektivt med eleven på håll och behöver inte höja rösten för att höras. Mognad eller kan det vara något annat? Genom åren har jag funderat på det här med mognad.