background preloader

Nyanlända

Facebook Twitter

Tio lektioner i språkdidaktik - Lektion 1: Öva ord och uttal med karaoke. Tio tips för en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola.

Tio tips för en inkluderande skolstart

Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan. Här är tio tips för att få elever som har en positiv inställning till skolan: 1. Att filma i skolan och berätta om olika ställen (receptionen, skåphallen, matsalen, klassrummen osv) och sedan skicka filmen till elever är ett effektivt sätt att förbereda och dämpa oro. Spela in dig själv och berätta vem du är! Här är 20 största språken i Sverige. Arabiska håller på att gå om finska som näst största språk i Sverige.

Här är 20 största språken i Sverige

Persiska, polska och somaliska är andra språk som ökar snabbt. Dessa insatser behövs för nyanlända elever. En ny rapport från Skolverket visar hur invandringen påverkat resultaten i PISA och gymnasiebehörigheten.

Dessa insatser behövs för nyanlända elever

En mindre men inte obetydlig del av resultatförsämringen sedan den första PISA-undersökningen år 2000 kan förklaras med en ökad andel elever med utländsk bakgrund. Efter 2006 har invandringens betydelse för resultatutvecklingen i PISA ökat. Rapporten visar också att den försämrade gymnasiebehörigheten under senare år till största delen beror på att fler elever invandrat efter skolstart. Här föreslår Nationellt centrum för svenska som andraspråk ett antal tänkbara insatser för att förbättra utbildningen för nyanlända elever. Nyanlända elever ställer höga krav på skolor och lärare. Detektiven. Idag har vi tränat på nya ord på ett nytt sätt.

Detektiven

Vi satt i grupper och hjälptes åt med ett ord var. Vi skulle fylla i fyra rutor om ordet. Vi diskuterade fram en förklaring till ordet.Vi skrev en mening med ordet.Vi ritade en bild till ordet.Vi berättade i vilken miljö ordet används. 50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända – IKTsidan. Här kommer min lista över 50 appar för både yngre och äldre nyanlända barn och ungdomar.

50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända – IKTsidan

I listan finns både appar som är gratis och appar som kostar pengar. Eftersom priset varierar och appar ibland släpps gratis under begränsad tid har jag valt att inte skriva ut något pris. Apparna står inte i någon ordning utan bara lite huller om buller som de hamnat i mina mappar. Letar du bara efter appar som är gratis har jag valt ut och satt en stjärna på 5 favoriter som jag gillar extra mycket. Tyda– engelsk-svensk-engelsk ordbok med förklaringar UTalk svenska – lär svenska med bilder och frågor. Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra.

Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet. Resultatet av kartläggningen ska även ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena. Nyanländ elev I skollagen definieras begreppet nyanländ elev. Kartläggningsmaterialet Materialet består av tre steg Tolkning. Snabbstart i svenska för nyanlända.

Jenny på Wendes. Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2. Jag tänkte skriva lite grann om vad vad som kan vara lämpligt att tänka på när man tar emot de allra yngsta nyanlända eleverna i klassen.

Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2

Alltså det som man själv som klasslärare kan göra, oavsett om eleven har tillgång till studiehandledning, modersmålsundervisning, andraspråksundervisning utanför klassen eller specialpedagogiskt stöd. Prata språkutvecklande Det är viktigt att ”tvinga” eleverna till ett aktivt lyssnande. Vi bör inte prata inte avskalat och förenklat, utan benämna saker och företeelser, så som förskollärare ofta jobbar medvetet med talspråket. Försök att bli medveten om ditt eget talspråk.

Säger du t.ex. ”Ställ den där.” eller säger du ”Ställ tillbaka din pärm på hyllan bredvid de blåa böckerna.”? Gruppsamtal som bygger på frågor. Använd bilder Visuell stöttning kan vara att använda bilder eller föremål på olika sätt för att konkretisera eller hjälpa eleven att förstå och/eller minnas. Skolor tvingas till akuta lösningar för nyanlända elever - Sydsvenskan.

I korridoren på Vikingaskolan sitter Josef Kurdi och tittar på pappret med mattetalen.

Skolor tvingas till akuta lösningar för nyanlända elever - Sydsvenskan

Uppgiften handlar om hur stor chansen är att vinna på lotteri. Josef Kurdi läste aldrig sannolikhetslära i skolan i Irak, så det har han fått plugga in. Dessutom är det svårt att läsa själva uppgiften; den är ju på svenska. Eleverna i förberedelseklassen på Vikingaskolan är från hela världen. Fr v Khochnav Abdi, Rami Khalaf och Nazeer Al Saadi. Bild: Moa Dahlin Bredvid honom sitter studiehandledaren Hana El Badaoui Kadoura, som hjälper Josef Kurdi att översätta texten i uppgiften till hans modersmål. Filmer om nyanlända elevers lärande. Har ni nyanlända elever på er skola?

Filmer om nyanlända elevers lärande

Se nya filmer och hitta inspiration för hur ni kan arbeta för elevernas skolframgång. Lyssna på forskare och hör hur olika skolor arbetar. Använd gärna filmerna som utgångspunkt i samtalen om ert systematiska kvalitetsarbete. Filmerna lyfter fram viktiga frågor om uppföljning av elevens resultat, roller, ansvar och organisation. Några frågeställningar är särskilt aktuella och vanliga: Hur kan mottagandet av nyanlända elever utvecklas och förbättras?