background preloader

Bedömning - betyg - omdömen

Facebook Twitter

Betyg - Så funkar det! ”Betyg är ett lärarbeslut” Snart är det återigen dags att sätta betyg.

”Betyg är ett lärarbeslut”

Många ringer Skolverkets upplysningstjänst för rådgivning just nu, då direktiven spretar. På förekommen anledning vill vi därför påminna om att svaren redan finns – i skollagen. Vi har tagit fram några exempel, som vi alla kan ha nytta av att läsa i samband med betygsättningen: Det är undervisande lärare som beslutar om betyg (kap.3§16). Legitimerad lärare sätter betyget A–F eller streck, genom en sammanvägd bedömning av elevens uppvisade kunskaper, vid tidpunkten för betygsättning. Betyget F eller streck handlar inte bara om närvaro/frånvaro i undervisningen, även om en total frånvaro i sig medför ett streck (kap.10§18), utan om huruvida läraren har underlag nog att göra en säker bedömning av elevens faktiska kunskaper utifrån kunskapskraven. Nytt för i år är att lärare, i de ämnen som genomför nationella prov, särskilt ska beakta elevernas provresultat vid betygsättningen (kap.10§20a).

Dokumentation – att hitta en form som underlättar. Jag har funderat mycket över och provat på olika vägar att dokumentera det jag ser när eleverna visar sina kunskaper. Många gånger har formen varit ett större problem än dokumentationen i sig för den har inte varit lätttillgänglig och smidig. Det blev extra synligt när det var dags att sätta betyg för första gången i år 6 för något år sedan. Jag hade noteringar på flera ställen och det var inte helt lätt att få en överblick över vilka kunskapskrav som var nådda. Det tog lång tid och mycket jobb att sammanställa och sätta betyget. Fem förmågor i fokus. Enligt läroplanen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera och argumentera, reflektera och jämföra.

Fem förmågor i fokus

I Lgr 11 finns det 71 övergripande mål. Göran Svanelid, universitetslektor och före detta lärarutbildare, ville hjälpa lärare att fokusera på det som är viktigt. När han gick igenom grundskolans kursplaner fann han att de övergripande målen gick att föra samman till fem – the big five. – Det är de här förmågorna som ska utvecklas under lektionstiden och sedan bedömas. Vill man att elevernas kunskapsutveckling ska bli så bra som möjligt så är det the big five man ska satsa på, säger Göran Svanelid. SO-läraren Ida Sohlberg blev såld när hon mötte konceptet. . – Vi har gått igenom konceptet på föräldramöten, har med det i blanketten som elever och föräldrar skriver inför utvecklingssamtalet och när vi skriver IUP följer de fem förmågorna med som en röd tråd i alla ämnen.

Ida Sohlberg inleder varje lektion med att redovisa vilka förmågor de ska arbeta med. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Hålla ordning på bedömningen. Så här i bedömningstider är det ju hög tid man fundera på huruvida man har ordning på bedömningen kring varje elev.

Hålla ordning på bedömningen.

Det är ju nu ett summativt stopp ska ske. Vi stannar upp och gör ett avtryck: här befinner vi oss just nu. Hur gör DU för att hålla ordning på varje elevs kunskapsutveckling? Hur håller du reda på bedömningarna och uppgifterna? Flera lärare på min arbetsplats använder sig av kunskapskravsmatriser för detta ändamål. Jag har en matris/elev och de ligger digitalt på en bärbar hårddisk.

Eleverna får titta på min förteckning när de vill och de får en sammanställning av aktuellt resultat vid utvecklingssamtalet. Summa summarum, kunskapskravsmatrisen hjälper mig något oerhört med att hålla ordning på varje elevs bedömning och att sätta betyg tar inte alls så värst lång tid heller. Kan man undanta hela den muntliga delen i engelska för en elev med selektiv mutism?

Vi har en elev som inte talar i skolan.

Kan man undanta hela den muntliga delen i engelska för en elev med selektiv mutism?

Skriftlig kommunikation fungerar, men nu undrar vi hur vi ska göra vid bedömningen av de nationella proven. Det kan många gånger vara mycket svårt att locka elever med social fobi, selektiv mutism eller dylikt, att tala. Ni har kommit en bit på vägen genom att eleven erbjuder sig att svara skriftligt på den muntliga delen. Situationen hade ju kunnat vara den att eleven vägrat totalt. Frågan är om det hade kunnat gå att komma ännu längre.

En annan fråga är vilken årskurs detta handlar om. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Om ni kan "pysa", det vill säga tillämpa undantagsbestämmelsen, måste avgöras lokalt. Skolverket - aktuella regeländringar. 1 augusti 2018 Allmänt Överlämning vid skolbyte Från och med 1 juli 2018 är skolan är skyldig att lämna över de uppgifter som behövs för att underlätta övergången för eleven när hen byter skolenhet eller skolform.

Skolverket - aktuella regeländringar

Vilka uppgifter som är relevanta att överlämna är i hög grad beroende av elevens studiesituation och av när under skoltiden som övergången sker. Överlämning vid skolbyte. Skolverket - Europeiska språkportfolion. Skolverket - Hur funkar undantagsbestämmelsen? Skolverket - Hur sätter lärare betyg? Skolverket - Kompetensutveckling.

Skolverket - Undantagsbestämmelsen vid betygssättning. I grundskolan och sameskolan innebär undantagsbestämmelsen att en lärare får bortse från enstaka delar av kunskapskraven när hen sätter betyg.

Skolverket - Undantagsbestämmelsen vid betygssättning

Det kan bli aktuellt både vid terminsbetyg och slutbetyg. Undantagsbestämmelsen får användas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl menas funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. Eleven kan nå alla betygssteg även om man använt undantagsbestämmelsen. ”Olämpligt att sätta flera betyg under termin eller kurs” Det finns några ytterst goda anvisningar i Betyg och betygssättning, Skolverkets allmänna råd med kommentarer från 2018, som rektorer och lärare hittills inte verkar ha snappat upp. En förklaring kan vara att man ännu inte nåtts av insikten att dessa råd i betydande utsträckning skulle kunna förbättra både arbetsmiljön för lärare och kunskaperna hos eleverna. Om strategier i engelska språket. Mitt öppna klassrum.

Rättssäker bedömning och dokumentation. Vad skiljer ett E från ett A – sex bedömningsaspekter.