background preloader

Bedömning - betyg - omdömen

Facebook Twitter

Betyg - Så funkar det! ”Betyg är ett lärarbeslut” Snart är det återigen dags att sätta betyg.

”Betyg är ett lärarbeslut”

Många ringer Skolverkets upplysningstjänst för rådgivning just nu, då direktiven spretar. På förekommen anledning vill vi därför påminna om att svaren redan finns – i skollagen. Vi har tagit fram några exempel, som vi alla kan ha nytta av att läsa i samband med betygsättningen: Det är undervisande lärare som beslutar om betyg (kap.3§16). Legitimerad lärare sätter betyget A–F eller streck, genom en sammanvägd bedömning av elevens uppvisade kunskaper, vid tidpunkten för betygsättning. Betyget F eller streck handlar inte bara om närvaro/frånvaro i undervisningen, även om en total frånvaro i sig medför ett streck (kap.10§18), utan om huruvida läraren har underlag nog att göra en säker bedömning av elevens faktiska kunskaper utifrån kunskapskraven. Nytt för i år är att lärare, i de ämnen som genomför nationella prov, särskilt ska beakta elevernas provresultat vid betygsättningen (kap.10§20a).

Det är inte enkelt att sätta betyg, tvärtom. Dokumentation – att hitta en form som underlättar. Fem förmågor i fokus. Enligt läroplanen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera och argumentera, reflektera och jämföra.

Fem förmågor i fokus

I Lgr 11 finns det 71 övergripande mål. Göran Svanelid, universitetslektor och före detta lärarutbildare, ville hjälpa lärare att fokusera på det som är viktigt. När han gick igenom grundskolans kursplaner fann han att de övergripande målen gick att föra samman till fem – the big five. – Det är de här förmågorna som ska utvecklas under lektionstiden och sedan bedömas.

Vill man att elevernas kunskapsutveckling ska bli så bra som möjligt så är det the big five man ska satsa på, säger Göran Svanelid. SO-läraren Ida Sohlberg blev såld när hon mötte konceptet. . – Vi har gått igenom konceptet på föräldramöten, har med det i blanketten som elever och föräldrar skriver inför utvecklingssamtalet och när vi skriver IUP följer de fem förmågorna med som en röd tråd i alla ämnen. Ida Sohlberg inleder varje lektion med att redovisa vilka förmågor de ska arbeta med. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Hålla ordning på bedömningen. Så här i bedömningstider är det ju hög tid man fundera på huruvida man har ordning på bedömningen kring varje elev.

Hålla ordning på bedömningen.

Det är ju nu ett summativt stopp ska ske. Vi stannar upp och gör ett avtryck: här befinner vi oss just nu. Hur gör DU för att hålla ordning på varje elevs kunskapsutveckling? Hur håller du reda på bedömningarna och uppgifterna? Kan man undanta hela den muntliga delen i engelska för en elev med selektiv mutism? Vi har en elev som inte talar i skolan.

Kan man undanta hela den muntliga delen i engelska för en elev med selektiv mutism?

Skriftlig kommunikation fungerar, men nu undrar vi hur vi ska göra vid bedömningen av de nationella proven. Det kan många gånger vara mycket svårt att locka elever med social fobi, selektiv mutism eller dylikt, att tala. Skolverket - aktuella regeländringar. 1 augusti 2018 Allmänt.

Skolverket - aktuella regeländringar

Skolverket - Europeiska språkportfolion. Europeiska språkportfolion, ESP, hjälper eleven att bli mer medveten om sitt eget lärande.

Skolverket - Europeiska språkportfolion

Äldre elever kan använda dokumentationen inför studier utomlands eller för att söka ett arbete. Språkportfolion ersätter inte betyg, certifikat eller diplom, utan är ett komplement till formella examina. Språkportfolion är framtaget av Europarådet. I språkpasset dokumenterar eleven vilka språk hon eller han kan, hur väl hon eller han behärskar dessa och var hon eller han har lärt sig dem. Eleven skriver också en översikt av sina examina i språk och språkpraktik. I språkbiografin planerar, bedömer och reflekterar eleven kring sin inlärning av olika språk och sina kulturella erfarenheter. Skolverket - Hur funkar undantagsbestämmelsen? Skolverket - Hur sätter lärare betyg? Skolverket - Kompetensutveckling. Skolverket - Undantagsbestämmelsen vid betygssättning. Undantagsbestämmelsen får användas vid betygsättning för terminsbetyg och slutbetyg.

Skolverket - Undantagsbestämmelsen vid betygssättning

Källa: 10 kapitlet 21 § skollagen. Ja, det är möjligt att få ett högre betyg än E om undantagsbestämmelsen har använts. Eleven ska ha möjlighet att nå alla betygssteg även om läraren bortsett från enstaka delar av kunskapskraven genom undantagsbestämmelsen. Undantagsbestämmelsen kan inte användas om elevens svårigheter går att avhjälpa genom att hen får särskilt stöd. Alltså kan bestämmelsen inte användas för att bortse från enstaka delar av kunskapskraven för de högre betygsstegen om eleven med hjälp av särskilt stöd når upp till E-nivå. Ja. I gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning får man inte använda undantagsbestämmelsen på de kunskapskrav som rör säkerhet. Nej, det krävs inte att eleven har en fastställd diagnos. Nej. Nej, undantagsbestämmelsen ska bara användas när läraren sätter betyg. Nej. Se svaret under Simning i skolan Nej, undantagsbestämmelsen ska bara användas när man sätter betyg. ”Olämpligt att sätta flera betyg under termin eller kurs”

Det finns några ytterst goda anvisningar i Betyg och betygssättning, Skolverkets allmänna råd med kommentarer från 2018, som rektorer och lärare hittills inte verkar ha snappat upp. En förklaring kan vara att man ännu inte nåtts av insikten att dessa råd i betydande utsträckning skulle kunna förbättra både arbetsmiljön för lärare och kunskaperna hos eleverna. 1) Använd aldrig betyg för enskilda uppgifter på prov, på det sammanlagda provresultatet eller på inlämningsuppgifter. Skolverket ger tydliga besked om att en sådan dokumentation inte är ”ändamålsenlig vid betygssättningen”. Anledningen är att ”betygsbeteckningarna i sig inte är tillräckliga som underlag för att allsidigt utvärdera elevernas kunskaper vid betygssättningen”. Om strategier i engelska språket. Mitt öppna klassrum.

Rättssäker bedömning och dokumentation. Vad skiljer ett E från ett A – sex bedömningsaspekter.