background preloader

Sarakroon

Facebook Twitter

Sara Kroon

IT-veckan 50 lektion. Fjärilar och feedback. Verktyg för formativ bedömning. Exit Tickets synliggör gruppens lärande. Hur vet man att man har lyckats med sin undervisning?

Exit Tickets synliggör gruppens lärande

Exit tickets är en metod för formativ bedömning som används för att stämma av en grupps lärande. För att få veta hur den används i praktiken och hur den påverkar elevresultatet besökte vi läraren Helena Bergsmark på Eiraskolan på Kungsholmen. En exit ticket är en fråga som eleverna svarar på innan de lämnar lektionen och går ut på rast. Svaret är lärarens kvitto på hur denne nåt fram med sin undervisning. I Helenas klass skriver de ner svaret på ett papper, men det går lika bra att göra det digitalt. Helena har NO-lektion med klass 4:1 när vi är på besök. The Big five lathund reviderad. Bedömning - Tydliggöra kunskapskrav och självbedömning. Christian Lundahl Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning. Stöd för den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar, dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål.

Stöd för den skriftliga individuella utvecklingsplanen

För att förenkla och minska lärarnas administrativa arbete med den skriftliga individuella utvecklingsplanen har Skolverket tagit fram ett stödmaterial. Materialet består av blanketter med handledning som kan underlätta arbetet och vara ett underlag för kollegiala samtal om elevernas lärande och utveckling av undervisningen. Stödmaterialet riktar sig till lärare och rektorer vid de obligatoriska skolformerna: grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. I materialet får du exempel på hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan se ut för omdömen och den framåtsyftande planeringen. Utformat utifrån en lagändring Stödmaterialet är utformat utifrån en lagändring som trädde i kraft den 19 november.

Köp eller ladda ner stödmaterialet Stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Att hålla en IUP levande… Så har det gått ca två månader sen utvecklingssamtalen och elevernas IUP har som fysisk företeelse fallit i glömska, i alla fall hos eleverna.

Att hålla en IUP levande…

Ska man diskutera deras IUP med dem, får man börja med att visa papperet och säga ”minns du den här?” Mina elever är 7-8 år gamla, har sett sin IUP en gång och jag måste erkänna att jag nog inte fick alla mina elever att till fullo förstå innebörden och syftet med detta papper. Nu är ju egentligen inte själva papperet intressant, det är innehållet i det som är viktigt. Förstå kunskapskraven: Att pröva och ompröva i slöjd. Bedömning för lärande. Christian Lundahl Varför bedömning för lärande? Nyckelstrategier. Christian Lundahl - 1. Tydliggöra mål och kunskapskrav.mov. Bedömning för lärande - Tydliggöra kunskapskrav och synliggöra lärandet.

Christian Lundahl 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Christian Lundahl 3 Återkoppling som för lärandet framåt. Bedömning för lärande - Återkoppling och kamratrespons. Bedömning för lärande - Synliggöra lärandet och kamratrespons. Christian Lundahl - 4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra.mov. Christian Lundahl Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess del 5. Kollegialt lärande och formativ bedömning. Vetenskaplig grund. Evidens. Beprövad erfarenhet.

Arbetsgång och frågeställningar till de första två filmerna "vetenskaplig grund" och "beprövad erfarenhet" Anteckningar från studiedagen 14/4-15 om formativ bedömning. Lathund för lärandesamtal. Betyg - Så funkar det! Betyg åk 6 Powerpoint v3. Tre filmer om betygssättning. Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel. Denna sida är under arbete men redan nu kan du hitta exempel som du kan använda om du vill!

Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel

För att en undervisningssituation ska kunna sägas vara formativ krävs att jag som lärare hjälper eleverna att skaffa sig strategier för att nå en högre nivå och en mer fördjupad lärprocess. Det här är enligt min mening ett eftersatt område i svensk skola. Det vanliga är att läraren delar ut en uppgift som eleven förväntas göra på ett redan tänkt sätt och sedan tar man problemen när de kommer. Tyvärr riskerar detta sätt att försätta elever i situationer där de är dömda att misslyckas. Att vi släcker bränder skapar inga strategier på djupet och kan i värsta fall befästa tankar om att inte klara skolan. Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning.

Two stars and one wish. ”Fokusera på de meningsfulla uppgifterna” Effektiva bedömningar – Jag tror att nyckeln är att fokusera på de meningsfulla uppgifterna, inleder Christian Lundahl.

”Fokusera på de meningsfulla uppgifterna”

Ett misstag många lärare gör är att de fokuserar på det som är lätt att mäta. Det som är lätt att mäta är inte alltid det som är viktigast och därmed inte heller det som bör bedömas. Några av Christian Lundahls råd för ett mer effektivt bedömningsarbete är att formulera prov med färre frågor, låta eleverna bedöma varandra samt ge kollektiv återkoppling. 1. Bedömning för lärande. Plattform BFL - Hem. Tips och idéer för lärare. På mina fysiklektioner har jag börjat använda ”exit tickets” – lappar där studenter svarar på ett par frågor om hur de upplevt lektionen.

Tips och idéer för lärare

Jag använder mig av tre frågor: Tre saker jag lärt mig på lektionen.Något jag inte riktigt lärde mig på lektionen.Något som inte var med, som jag önskar att jag lärt mig. Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan).

Att använda exittickets som en del av formativ bedömning

Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt. Syftet för oss var att:Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivåAnpassa frågorna till lektionens syfteBli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummetSynliggöra elevernas kunskapsutvecklingFörebygga slentrianfrågeställandeArbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering.

Skrivprocessen bedömning. No-hands-up, Exit Tickets och Flygande bedömning för ett inkluderande klassrumsklimat med stöd av IKT. Först några tankar sedan konkreta tips!

No-hands-up, Exit Tickets och Flygande bedömning för ett inkluderande klassrumsklimat med stöd av IKT

Som högstadieelev gick jag med darrande ben in till en del av klassrummen. Andra klassrum längtade jag till. Jag har många gånger efteråt funderat över varför det var på det här sättet och kommit fram till ett svar, som jag tror stämmer: Jag var rädd för att räcka upp handen! Rädd för att bli tillfrågad och svara fel. Ja, så var det faktiskt. Andras träd. Förstå kunskapskraven: Att pröva och ompröva i slöjd. Danielnordstrom. Matriser. Elevledda utvecklingssamtal. För åttonde terminen i rad arbetar jag med elevledda utvecklingssamtal.

Elevledda utvecklingssamtal

Jag skulle bara vilja säga ”Jabbadabbbadoo”! Under mina år som lärare finns det två saker som sticker ut och verkligen har förbättrat mitt yrke. 1) Digitala whiteboarden, våra active boards, som vi nu har haft i säkert sju-åtta år. 2) Elevledda utvecklingssamtal, genialiskt! Elevledda utvecklingssamtal. Blev uppringd av en reporter på en tidning idag som ville intervjua mig om elevledda utvecklingssamtal.

Elevledda utvecklingssamtal

Hon hade tydligen googlat och då kom det jag skrivit om elevledda samtal på min hemsida upp först. Har i ca 8 års tid haft elevledda utvecklingssamtal med mina elever i åk 1-3 och jag måste bara säga att det är en av de bästa saker jag gjort under min 25 år som lärare. Reportern hade skrivit om det för ett antal år sedan och då var det inte alls så vanligt. Elevledda utvecklingssamtal.


  1. marjabergstrom Jan 15 2016
    Hej Sara! Grattis till förstelärartjänsten! Det här var ju en jättebra sida. Om jag hittar något bra så lägger jag upp det på min sida så kan vi dela. Jag ska titta igenom Christian Lundahl filmerna, de kan vara ngt för oss. Vi ska ha ett pedagogiskt forum kring bedömning i mars så det är toppen med inspiration. Med vänlig hälsning Marja