background preloader

Forskning-i-korthet-2014-2-slutversion.pdf

Forskning-i-korthet-2014-2-slutversion.pdf
Related:  sezenmert

del 16 Mindmaps (tankekartor) är temat för del 16. Mindmaps kan bl a användas till att anteckna, att skapa en struktur innan man skriver en text eller till att brainstorma idéer. Popplet är ett lättanvänt verktyg. Bubbl.us Gratistjänst. Coggle Gratistjänst. Mind42 Gratistjänst. Freemind Gratistjänst. Wisemapping Webbaserad tjänst. Mindnode För Mac, iPad och iPhone. Text2mindmap www.text2mindmap.com Gratistjänst. Map Myself Gratistjänst. MindApp www.mindapp.com Gratistjänst. MindMap En Google Chrome app. Lucidchart En Google Chrome app. Freeplane Entt opensourceprojekt. Scapple Kostar 15 dollar. Mindmup www.mindmup.com Gratistjänst. Bookvar Endast Windows. Appar MindJet maps Gratis

BFL håller pedagogiska samtal levande – Det pedagogiska samtalet lever i skolan. I samtalsgrupperna inspirerar vi varandra genom att vi får höra vad alla andra gjort. Man blir glad av samtalen och kraften hos olika personer på skolan, säger Camilla von Braun som är samtalsledare och lärare i hem- och konsumentkunskap. Särlaskolan är en F-9-skola i centrala Borås. – Jag tror att det är bra, vissa saker som är helt naturligt att använda i de lägre åldrarna går att använda för de äldre eleverna. Ett exempel som Leif tar upp är loggböcker, som är vanligt i de lägre åldrarna, har använts med äldre elever och har hjälpt dem att se varandras lärande. Ett annat konkret exempel är hur olika lärare arbetar med att synliggöra målen för eleverna. I samtalsgrupperna har de varje vecka en handlingsplan där de sätter upp en konkret sak som de vill till nästa möte. – BFL går att implementera i allting. – De har inte hållit på med BFL tidigare, så de är lite ovana. – Det är viktigt att lära sig att kunna ge och ta konstruktiv kritik.

Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling Helen Timperley är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland. På väg hem från konferensen Stockholm Summit 2012 gjorde Timperley ett stopp i Malmö hos FoU Malmö-Utbildning. Helen Timperleys forskningsområde är främjandet och organiserandet av lärares professionella lärande och utveckling – i syfte att förbättra elevernas lärande och utveckling. Hos FoU Malmö-utbildning höll Timperley i två seminarier för skolledare och de lärare som har en nyckelfunktion när det gäller skolornas utvecklingsarbete i Malmös olika förvaltningar. Lärares kompetensutveckling lösningen för skolan? Timperley inleder med att lärares professionella utveckling ofta framhålls som ett universalmedel för att förbättra skolan. - Det finns tusentals studier och artiklar kring lärares kompetensutveckling – men effekten av kompetensutvecklingen i de flesta fall slutar just hos läraren, säger Timperley och fortsätter. Lärare behöver arbeta annorlunda! Vad gör skillnad för eleverna? Lärarens motivationsfaktor!

Värdeord i kunskapskraven I kunskapskraven används ett antal uttryck, så kallade värdeord, för att beskriva kunskapsnivåer för olika betygssteg. För att kunskapskraven ska bli enhetliga och tydliga har varje betygssteg ett begränsat antal värdeord som används enbart för det betygssteget. Till exempel används uttrycket ”mycket goda” uteslutande på A-nivån, oavsett ämne. De enda tillfällen då värdeorden är desamma för flera betygssteg är när kraven inte ökar mellan betygen. Då används samma värdeord som för det underliggande betygssteget. Ett exempel är kravet på simkunnighet i ämnet idrott och hälsa. Kunskapskraven i engelska, moderna språk och teckenspråk för hörande skiljer sig från övriga ämnen i sin uppbyggnad och i begreppsanvändningen. Sammanställning av värdeord Nedan följer en sammanställning av några av de vanligaste värdeorden i kunskapskraven. I vissa fall anges i tabellen nedan alternativa värdeord för en nivå. -Grundläggande -Goda -Mycket goda -Enkla -Utvecklade -Välutvecklade/och nyanserade

Feta öppna frågor Feta frågor är öppna frågor. De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, kommunicera och lära. Öppna frågor hjälper också läraren att ge ordet till eleven och därmed sänka sitt eget talutrymme: Hur gör man en hög med vatten? ÖPPNA lärande frågor att ställa vid läsundervisning: Förhållningssättet är tillåtande, varsamt nyfiket, sonderande, undersökande, vägledande och medvetenhetsutvecklande: Vilket ord är det längsta? Då eleven kan läsa ord som du som lärare förvånas över kan läraren ställa dessa frågor. Frågorna har till uppgift att medvetandegöra eleven och faktiskt också läraren: Hur gör du för att lösa läsningen av vissa ord Du lyckades att utläsa – brandbilsslang… Hur gjorde du? Slut på klassrumsspelet Anders Holmgren är en av fyra utvecklingsledare på utvecklingsenheten i Borås kommun och han har genom åren blivit något av en expert på bedömning för lärande, som under tid fått förkortningen BFL. BFL är bedömning som förbättrar elevens resultat och blickar framåt. Det var Helena Korps bok Kunskapsbedömning — hur, vad och varför som sådde ett frö någonstans hos Anders Holmgren. Boken är en översikt av bedömningstraditioner i Sverige och världen, och den tar upp flera aspekter av just formativ bedömning. – Jag kände direkt att det är det här många lärare intuitivt söker sig emot, att använda bedömningen som ett verktyg för att eleven ska förstå vad det är den ska uppnå och prestera, berättar Anders. Anders höll flera föreläsningar i Borås och runt om i Västsverige som senare resulterade i att projektet med BFL - bedömning för lärande till sist blev verklighet. – Om jag säger till en elev att hon har en fantastisk skrivförmåga så är det som om jag säger att hon föddes med den.

Hur ska skolan se ut i Nederländerna 2032? I slutet av förra året nämnde jag kort Onderwijs 2032, Nederländernas stora satsning på att skapa en skola som kan möta samhällsutvecklingen. För att klara detta bjuder utbildningsdepartementet in till dialog på och utanför nätet, där forskning, näringsliv, organisationer och allmänhet kan bidra med synpunkter och perspektiv. I likhet med bland andra Norge och Finland, vill Nederländerna ta fram en ny läroplan som kan lägga en god grund för skolans arbete. Eleverna som började skolan det senaste läsåret, kommer – om de studerar på högskolan – att komma ut på arbetsmarknaden omkring 2032. Hur ser samhället ut då? Den inledande brainstormingfasen varade till och med januari. 12 februari inleddes dialogfasen. På Ons Onderwijs 2032 presenteras nio centrala frågor och problemställningar. Hur kan skolans undervisning förbereda eleverna för yrken och arbeten som ännu inte finns? Det andra plattformsmötet tog upp hur grundskolans och gymnasiets läroplaner behöver förändras och utvecklas.

20 Ways To Provide Effective Feedback For Learning - 20 Ways To Provide Effective Feedback For Learning by Laura Reynolds While assessment gets all the press, it is feedback for learning that can transform a student’s learning. When feedback is predominately negative, studies have shown that it can discourage student effort and achievement (Hattie & Timperley, 2007, Dinham). However, it is in the other times that we have to dig deep to find an appropriate feedback response that will not discourage a student’s learning. A teacher has the distinct responsibility to nurture a student’s learning and to provide feedback in such a manner that the student does not leave the classroom feeling defeated. 1. Providing feedback means giving students an explanation of what they are doing correctly AND incorrectly. Use the concept of a “feedback sandwich” to guide your feedback: Compliment, Correct, Compliment. 2. 3. It is vital that we take into consideration each student individually when giving feedback. 4. What can the student do? 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Presentationer och redovisningar - Monicas tankar om IKT i skolan Elever skall i olika sammanhang göra muntliga framföranden för att redovisa sina inhämtade kunskaper eller lära av varandra. I min klass har vi arbetat med detta på många olika sätt. De har gjort Powerpointpresentioner, pjäser, traditionella redovisningar och mycket annat, här kommer lite hur jag och mina elever tänker om detta. Powerpoint Powerpoint är ganska populärt men kan bli lite tråkigt om det är utan ljud och bild när det är många som skall redovisa under kort tid. Jag har även lärt mig hur man kan skapa egna mallar genom mitt twittrande med Tove Andersson, en duktig IT-pedagog i Lysekil. Blås nytt liv i Powerpoint Vi filmar muntliga redovisningar När eleverna redovisar traditionellt med väggplansch eller liknande brukar jag eller någon elev numera filma och ibland lägga in i vår lärplattform Hjärntorget så eleverna kan titta, höra och lära av sig själva. Pjäser Prezi Andra alternativ: Cool tools for schools

Förväntningar, beröm och motivation -när fantastiskt bra kan vara riktigt dåligt Alla vill se sina elever lyckas. Vägarna till att få eleverna att lyckas är många och en av de viktigaste är att kunna motivera dem. Detta kan man göra genom att vara kunnig i sitt ämne, ha varierade och spännande uppgifter och genom att vara inspirerande. Ibland hjälper det inte. Det finns elever som verkar sakna driv och inre motivation. Först och främst måste vi ha koll på vad motivation är. Vad är motivation? Motivation och dess drivkrafter kan uttryckas på flera liknande sätt. ”Skillnaden mellan hur någonting är och hur det borde vara är det som får oss att anstränga oss, pröva nya saker och lära oss något nytt. Vi måste alltså se en vinst med vår ansträngning och att vi sträcker oss ut ur vår komfortzon och få uppleva känslan av att få något tillbaka när vi tänjer på vår förmåga. Det krävs att vi vuxna i skolan har höga men realistiska förväntningar på eleverna och att eleverna känner detta. Förväntningar ”Utan en projicerad förväntan fungerar lärandet inte optimalt. Sammanfattning

Forskning i korthet - Kommunförbundet Skånes startsida I FoU Skolas skriftserie Forskning i korthet sammanfattas resultat av relevans för skolutveckling. Serien består dels av kunskapsöversikter, vars syfte är att ge en snabb inblick i forskningsläget inom skilda fält, dels sammanfattningar på svenska av intressanta internationella forskningspublikationer. Det handlar om rapporter som endast finns tillgängliga på engelska och som därför ofta fått begränsad spridning i vårt land. Nedan finns även särtryck som tagits fram i samarbete med andra aktörer. Förändringens sex hemligheter – vad goda ledare gör för att deras organisationer ska utvecklas och överleva I detta nummer görs en sammanfattning av Michael Fullans bok "The six secrets of change". Rektorers pedagogiska ledarskap – en kunskapsöversikt I denna kunskapsöversikt behandlar fil dr Ulf Leo frågan om rektors pedagogiska ledarskap - ett både svårfångat och mångtydigt begrepp. Lärandets natur – forskningsresultat av betydelse för skolutveckling Videoklipp

Rollfördelning i Kooperativt Lärande Det är inte alltid helt enkelt för elever att arbeta i grupp. Men genom att ge varje elev en särskild funktion eller en roll kommer de att få stöd i att ta ansvar för sin egen aktivitet i gruppen. Rollerna ökar också interaktionens kvantitet och kvalitet inom gruppen. Kooperativt Lärande innebär att eleverna studerar tillsammans i en social inlärningsgemenskap mot ett gemensamt lärandemål. Detta bidrar till att flytta undervisningens tyngdpunkt från att vara lärarcentrerad till att vara en process som betonar elevernas aktiva verksamhet. Stödstruktur för grupparbetet Att som lärare fördela olika roller till gruppmedlemmarna innebär att man ger eleverna en stödstruktur för grupparbetet. Positivt ömsesidigt beroendeUnder personligt ansvarLika delaktighet och samtidig interaktionSamarbetsfärdigheterÅterkoppling och Reflektion Rollerna bör bytas så att var och en över tid har fått lära sig de olika rollerna. Förslag på rollfördelning i grupperna Antecknare – För minnesanteckningar.

Related: