background preloader

Forskning-i-korthet-2014-2-slutversion.pdf

Forskning-i-korthet-2014-2-slutversion.pdf
Related:  sezenmert

BFL + Genreundervisning = Sant Med tanke på de uppskattade inlägg om bedömning för lärande och andraspråksutveckling och kamratbedömning som Robert Walldén tidigare har publicerat på Skollyftet bad vi honom skriva ett inlägg om den rapport han nu skrivit klart. Robert Walldén har skrivit en rapport inom masterprogrammet i pedagogiskt arbete som heter Genrepedagogikens vad, hur och varför i undervisningen av vuxna andraspråkselever och i detta inlägg delar han med sig av sina nyvunna kunskaper och erfarenheter. Kan man ägna för mycket tid åt att analysera sin egen undervisning? Inledningsvis vill jag gärna göra de kopplingar mellan genrepedagogik och bedömning för lärande som av utrymmesskäl inte gjordes i rapporten. Genrepedagogiken som gemensam referensram Detta behov av tydliga kriterier inom en gemensam referensram kan uppfyllas av genrepedagogiken. Genrepedagogik och kamratbedömning Vilka specifika erfarenheter har jag då gjort under terminen, när jag har försökt omsätta mina nyvunna kunskaper inom genrepedagogik?

del 16 Mindmaps (tankekartor) är temat för del 16. Mindmaps kan bl a användas till att anteckna, att skapa en struktur innan man skriver en text eller till att brainstorma idéer. Popplet är ett lättanvänt verktyg. Bubbl.us Gratistjänst. Coggle Gratistjänst. Mind42 Gratistjänst. Freemind Gratistjänst. Wisemapping Webbaserad tjänst. Mindnode För Mac, iPad och iPhone. Text2mindmap www.text2mindmap.com Gratistjänst. Map Myself Gratistjänst. MindApp www.mindapp.com Gratistjänst. MindMap En Google Chrome app. Lucidchart En Google Chrome app. Freeplane Entt opensourceprojekt. Scapple Kostar 15 dollar. Mindmup www.mindmup.com Gratistjänst. Bookvar Endast Windows. Appar MindJet maps Gratis

BFL håller pedagogiska samtal levande – Det pedagogiska samtalet lever i skolan. I samtalsgrupperna inspirerar vi varandra genom att vi får höra vad alla andra gjort. Man blir glad av samtalen och kraften hos olika personer på skolan, säger Camilla von Braun som är samtalsledare och lärare i hem- och konsumentkunskap. Särlaskolan är en F-9-skola i centrala Borås. – Jag tror att det är bra, vissa saker som är helt naturligt att använda i de lägre åldrarna går att använda för de äldre eleverna. Ett exempel som Leif tar upp är loggböcker, som är vanligt i de lägre åldrarna, har använts med äldre elever och har hjälpt dem att se varandras lärande. Ett annat konkret exempel är hur olika lärare arbetar med att synliggöra målen för eleverna. I samtalsgrupperna har de varje vecka en handlingsplan där de sätter upp en konkret sak som de vill till nästa möte. – BFL går att implementera i allting. – De har inte hållit på med BFL tidigare, så de är lite ovana. – Det är viktigt att lära sig att kunna ge och ta konstruktiv kritik.

Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling Helen Timperley är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland. På väg hem från konferensen Stockholm Summit 2012 gjorde Timperley ett stopp i Malmö hos FoU Malmö-Utbildning. Helen Timperleys forskningsområde är främjandet och organiserandet av lärares professionella lärande och utveckling – i syfte att förbättra elevernas lärande och utveckling. Hos FoU Malmö-utbildning höll Timperley i två seminarier för skolledare och de lärare som har en nyckelfunktion när det gäller skolornas utvecklingsarbete i Malmös olika förvaltningar. Lärares kompetensutveckling lösningen för skolan? Timperley inleder med att lärares professionella utveckling ofta framhålls som ett universalmedel för att förbättra skolan. - Det finns tusentals studier och artiklar kring lärares kompetensutveckling – men effekten av kompetensutvecklingen i de flesta fall slutar just hos läraren, säger Timperley och fortsätter. Lärare behöver arbeta annorlunda! Vad gör skillnad för eleverna? Lärarens motivationsfaktor!

Värdeord i kunskapskraven I kunskapskraven används ett antal uttryck, så kallade värdeord, för att beskriva kunskapsnivåer för olika betygssteg. För att kunskapskraven ska bli enhetliga och tydliga har varje betygssteg ett begränsat antal värdeord som används enbart för det betygssteget. Till exempel används uttrycket ”mycket goda” uteslutande på A-nivån, oavsett ämne. De enda tillfällen då värdeorden är desamma för flera betygssteg är när kraven inte ökar mellan betygen. Då används samma värdeord som för det underliggande betygssteget. Ett exempel är kravet på simkunnighet i ämnet idrott och hälsa. Kunskapskraven i engelska, moderna språk och teckenspråk för hörande skiljer sig från övriga ämnen i sin uppbyggnad och i begreppsanvändningen. Sammanställning av värdeord Nedan följer en sammanställning av några av de vanligaste värdeorden i kunskapskraven. I vissa fall anges i tabellen nedan alternativa värdeord för en nivå. -Grundläggande -Goda -Mycket goda -Enkla -Utvecklade -Välutvecklade/och nyanserade

lararmalin | Språkutvecklande klassrum Feta öppna frågor Feta frågor är öppna frågor. De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, kommunicera och lära. Öppna frågor hjälper också läraren att ge ordet till eleven och därmed sänka sitt eget talutrymme: Hur gör man en hög med vatten? ÖPPNA lärande frågor att ställa vid läsundervisning: Förhållningssättet är tillåtande, varsamt nyfiket, sonderande, undersökande, vägledande och medvetenhetsutvecklande: Vilket ord är det längsta? Då eleven kan läsa ord som du som lärare förvånas över kan läraren ställa dessa frågor. Frågorna har till uppgift att medvetandegöra eleven och faktiskt också läraren: Hur gör du för att lösa läsningen av vissa ord Du lyckades att utläsa – brandbilsslang… Hur gjorde du?

Slut på klassrumsspelet Anders Holmgren är en av fyra utvecklingsledare på utvecklingsenheten i Borås kommun och han har genom åren blivit något av en expert på bedömning för lärande, som under tid fått förkortningen BFL. BFL är bedömning som förbättrar elevens resultat och blickar framåt. Det var Helena Korps bok Kunskapsbedömning — hur, vad och varför som sådde ett frö någonstans hos Anders Holmgren. Boken är en översikt av bedömningstraditioner i Sverige och världen, och den tar upp flera aspekter av just formativ bedömning. – Jag kände direkt att det är det här många lärare intuitivt söker sig emot, att använda bedömningen som ett verktyg för att eleven ska förstå vad det är den ska uppnå och prestera, berättar Anders. Anders höll flera föreläsningar i Borås och runt om i Västsverige som senare resulterade i att projektet med BFL - bedömning för lärande till sist blev verklighet. – Om jag säger till en elev att hon har en fantastisk skrivförmåga så är det som om jag säger att hon föddes med den.

Hur ska skolan se ut i Nederländerna 2032? I slutet av förra året nämnde jag kort Onderwijs 2032, Nederländernas stora satsning på att skapa en skola som kan möta samhällsutvecklingen. För att klara detta bjuder utbildningsdepartementet in till dialog på och utanför nätet, där forskning, näringsliv, organisationer och allmänhet kan bidra med synpunkter och perspektiv. I likhet med bland andra Norge och Finland, vill Nederländerna ta fram en ny läroplan som kan lägga en god grund för skolans arbete. Eleverna som började skolan det senaste läsåret, kommer – om de studerar på högskolan – att komma ut på arbetsmarknaden omkring 2032. Hur ser samhället ut då? Den inledande brainstormingfasen varade till och med januari. 12 februari inleddes dialogfasen. På Ons Onderwijs 2032 presenteras nio centrala frågor och problemställningar. Hur kan skolans undervisning förbereda eleverna för yrken och arbeten som ännu inte finns? Det andra plattformsmötet tog upp hur grundskolans och gymnasiets läroplaner behöver förändras och utvecklas.

20 Ways To Provide Effective Feedback For Learning - 20 Ways To Provide Effective Feedback For Learning by Laura Reynolds While assessment gets all the press, it is feedback for learning that can transform a student’s learning. When feedback is predominately negative, studies have shown that it can discourage student effort and achievement (Hattie & Timperley, 2007, Dinham). However, it is in the other times that we have to dig deep to find an appropriate feedback response that will not discourage a student’s learning. A teacher has the distinct responsibility to nurture a student’s learning and to provide feedback in such a manner that the student does not leave the classroom feeling defeated. 1. Providing feedback means giving students an explanation of what they are doing correctly AND incorrectly. Use the concept of a “feedback sandwich” to guide your feedback: Compliment, Correct, Compliment. 2. 3. It is vital that we take into consideration each student individually when giving feedback. 4. What can the student do? 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kul med Kahoot | Fredrik Sandström Tävlingar och quiz har alltid varit kul, men med hjälp av digitala verktyg blir det ännu roligare. Att göra en Kahoot är förhållandevis enkelt. Gå in och skapa ett konto på getkahoot.com och påta ihop ditt första quiz eller låna någon annans. Det är lite knepigare att ”få igång” quizen. För att spela Kahoot behövs en annan enhet (dator, surfplatta eller mobil). 1. Frågorna kommer att visa sig på enhet ett (i exemplet ovan en dator) och eleverna knappar in svaren på sin enhet. Så här såg det ut när Gäddgårdsskolan hade julavslutning. 200 elever spelade samma quiz samtidigt!

Presentationer och redovisningar - Monicas tankar om IKT i skolan Elever skall i olika sammanhang göra muntliga framföranden för att redovisa sina inhämtade kunskaper eller lära av varandra. I min klass har vi arbetat med detta på många olika sätt. De har gjort Powerpointpresentioner, pjäser, traditionella redovisningar och mycket annat, här kommer lite hur jag och mina elever tänker om detta. Powerpoint Powerpoint är ganska populärt men kan bli lite tråkigt om det är utan ljud och bild när det är många som skall redovisa under kort tid. Jag har även lärt mig hur man kan skapa egna mallar genom mitt twittrande med Tove Andersson, en duktig IT-pedagog i Lysekil. Blås nytt liv i Powerpoint Vi filmar muntliga redovisningar När eleverna redovisar traditionellt med väggplansch eller liknande brukar jag eller någon elev numera filma och ibland lägga in i vår lärplattform Hjärntorget så eleverna kan titta, höra och lära av sig själva. Pjäser Prezi Andra alternativ: Cool tools for schools

Related: