background preloader

Lärmodul "Dina digitala verktyg" - Kvutis

Lärmodul "Dina digitala verktyg" - Kvutis
Lärmodulen syftar till att ge dig en introduktion i arbetet med digitalt lärande i Svedala. Du kommer att få använda och bli förtrogen med dator, projektor och några olika digitala verktyg. I denna fortbildningsmodul ligger fokus främst på verktyg som du kan använda själv samt verktyg som du kan använda med en projektor i undervisningen. Moment A - individuell förberedelse Digital kompetens såväl som förmågan att lära sig att lära är två av Europas åtta nyckelkompetenser och i Svedala görs idag stora satsningar på att digitalisera klassrummen. Europas åtta nyckelkompetenser Nyckelkompetenserna för livslångt lärande är en kombination av kunskaper, färdigheter och rätt attityd till olika sammanhang. Nyckelkompetenser är nödvändiga i ett kunskapssamhälle och gör arbetskraften mer flexibel, vilket leder till att den snabbare kan anpassa sig efter en snabbt föränderlig och tätt sammanlänkad värld. Nyckelkompetenser bör förvärvas av Åtta nyckelkompetenser Europa.eu Moment B - kollegialt arbete Related:  SvedalaIKT

Dina digitala verktyg, lärare årskurs 4 - Kvutis Digital kompetens såväl som förmågan att lära sig att lära är två av Europas åtta nyckelkompetenser och i Svedala görs idag stora satsningar på att digitalisera klassrummen. Målet för dessa satsningar är att förbereda eleverna för ett digitaliserat samhälle samtidigt som vi utvecklar arbetssätt för att öka elevernas lärande. Svedala har sedan höstterminen 2012 arbetat en-till-en med eleverna i årskurs 6-9. Under läsåret 14/15 utökas denna satsning. Först ut är lärare i årskurs 4 som genomgår fortbildning under höstterminen som förberedelse inför att eleverna tilldelas en personlig dator vid årskiftet. Implementering sker genom internutbildning: Digitalt lärande Lära känna dina digitala verktygDigitalt lärande och använda IKT i undervisning Kursens syfte Fortbildningen syftar till att ge dig en introduktion i arbetet med digitalt lärande i Svedala. IKT i undervisningen Du kommer att få använda och bli förtrogen med dator, projektor och några olika digitala verktyg. Kursmål Efter genomförd kurs:

Kritiskt tänkande Det tillhör skolans uppdrag att stimulera kritiskt tänkande. Men vad är då kritiskt tänkande? Och hur hänger kritiskt tänkande och kunskapsdjup ihop? Nedan presenteras en modell över fyra nivåer av kritiskt tänkande att träna i skolan. På den första och lägsta nivån fokuserar lärandet på att minnas och att återupprepa. Den andra nivån av kritiskt tänkande handlar om att förstå och organisera. Den tredje nivån av kritiskt tänkande fokuserar på att tillämpa, beräkna, göra konstruktioner och lösa problem. I den fjärde nivån av kritiskt tänkande bryter eleven isär saker (såväl konkreta som abstrakta ting) och bygger ihop. Så långt har vi undersökt hur ett lärobjekt kan varieras för att stimulera olika grader av kritiskt tänkande. Känner du att du fastnat på något av stegen i din undervisning? The following two tabs change content below. Håkan Fleischer är filosofie doktor i pedagogik och filosofie magister i medie- och kommunikationsvetenskap.

Synligt lärande “Prov” - Hur kan bedömning användas som ett verktyg för inlärning? Jag har under en tid gått och tänkt att jag skulle vilja utrota begreppet prov ur svensk skola, i alla fall så som de flesta elever och föräldrar tänker kring begreppet idag. Tyvärr, verkar det finnas skolor som svänger sig med begreppet på olika sätt om man får tro en publicerad artikel i Expressen (141201). Enligt Expressen var det Östlyckeskolan i Alingsås som haft prov på temat kärlek, sex och samlevnad. En sådan fråga fyller så klart ingen funktion i något bedömningssammanhang. Det senaste året har jag haft många nya undervisningsgrupper. Hur kan då bedömning användas som ett verktyg för inlärning? Vad ska eleverna lära sig? Jag tänker inte uppehålla mig nämnvärt vid punkterna 1-2 utan fördjupa mig kring punkt 3,4 och 5. Hur kan man då ge återkoppling som för lärandet framåt? Nyligen avslutade jag ett större formellt bedömningsmoment med ”muntliga prov” i åk 6. Vår diskussion fortsatte: “Jag tror att dina kamrater känner det litet som du gjorde i den situationen. Att diskutera Källor:

Nya testmiljöer för digitalisering i skolan VINNOVA gör en satsning på digitalisering för framtidens skola och i denna omgång ges planeringsbidrag för att skolor, forskare, företag och andra organisationer tillsammans ska kunna skapa testmiljöer för att testa IT-system och digitala arbetssätt i skolan. Det är nio projekt som nu får planeringsbidrag med sammanlagt 2,5 miljoner kronor. En annan del av satsningen på digitalisering i skolan består av stöd till innovationsprojekt, beslut inom den utlysningen beräknas komma den 30 september. Projekt som får planeneringsbidrag: Det omvända klassrummet, Rekarne Gymnasiet, SICS Swedish ICT, Nacka kommun, Eskilstuna kommun, Studentlitteratur, Svenska läromedel service AB, Gleerups utbildning, 143 000Att skapa en testmiljö där fler lärare i fler ämnen ska kunna arbeta med och utveckla modellen ”flipped classroom”. Vad kan en skola vara?

Stöd för att utveckla undervisningen Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Välstrukturerade lektioner med tydlig inledning, undervisningdel och avslutning kan både bidra till trygghet, studiero och ett gott undervisningsklimat samtidigt som det möjliggör för dig som pedagog att vara flexibel och fokusera på innehåll och lärande. Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen. Elevaktiv helklassundervisning Elevpassiv helklassundervisning Läraraktiv handledning The Big Five 1. 2. 3.

Kristinas reflektioner | Här finns en del av mina tankar runt skolutveckling, kurser jag går och IKT Litteraturtips inom foramtiv bedömnning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Vi har gjort en sammanställning med ett länkarkiv till material från Skolverket, litteraturförteckning, artiklar och forskningsöversikter inom betyg och bedömning i allmänhet med formativ bedömning i synnerhet. Här hittar ni en sammanställning med länkar över publikationer, stödmaterial och allmänna råd från Skolverket. Skolverket Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter Betygsskalan och betygen B och D Sambedömning i skolan Bedömningsaspekter Bedömningsportalen Bedömningsstöd Forskning om bedömning och betygssättning Formativ bedömning Sambedömning Kommentarmaterial till kunskapskraven för grundskolan IUP med omdömen Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen Stöd för den skriftliga individuella utvecklingsplanen Formativ bedömning ­ en översikt Forskning inom bedömning och betyg Litteratur Diaz Patrizia (2014) Arbeta formativt med digitala verktyg Hattie John (2009) Visible learning

IKT som verktyg i undervisningen Mitt uppdrag som förstelärare handlar om att utveckla IKT som ett pedagogiskt verktyg i skolan. Jag börjar med att förklara vad IKT står för då jag har insett att det finns både kollegor och rektorer som inte vet vad det betyder. IKT som ett pedagogiskt verktyg betyder Information – och KommunikationsTeknologi som pedagogiska verktyg, hjälpmedel. "IKT–pedagogik är alltså en vidareutveckling av begreppet IT där ”K” står för kommunikation. Det statiska lärandet med en lärare som berättar/föreläser är under förändring och kommunikationen och interaktionen är bärande delar i pedagogiken. Samtidigt kommer tekniken in som verktyg" taget från Kreativ Pedagogik På Karlstad kommuns gymnasieskolor får alla elever tillgång till en bärbar dator. Har vi ändrat vår undervisning sedan projektet med 1 till 1 datorn startade eller är den helt enkelt en skrivmaskin som eleverna surfar runt på? /Britt-Marie Carlsson

Related: