background preloader

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

http://www.andrasprak.su.se/

Related:  svenska som andraspråk

Barnkonventionen på olika språk - Barnombudsmannen Aktivera dubbelklick Läs upp webbplatsen Lyssna Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst Stäng För dig under 18 LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin Nu ska vi göra en bildpromenad. Varsågoda. Här är illustrationen: Det är att sätta ord på det faktiska. Jag ser en flicka. Lerums vuxenutbildning satsar på 1-1 för SFI Idag låter vi Lerums vuxenutbildning berätta om sin 1-1 satsning i SFI, svenska för invandrare. Lerums vuxenutbildning är bland de första i landet att prova en liknande satsing i SFI-undervisningen. Här berättar de lite om de pedagogiska tankar som ligger till grund för lärande med digitala verktyg. På SFI i Lerum har vi valt att låta alla elever låna en iPad, under hela sin studietid. För att underlätta hanterandet, läggs ett basutbud av skolappar in, men eleverna kan sedan utforma sin iPad till att bli ett personligt lärverktyg, med just det innehåll de behöver för att lära sig svenska. SFI har i uppdrag att lära elever svenska, och i Lerum vill vi också ge elever de största delarna av framtidens nyckelkompetenser.

På arabiska: Förstå kunskapskraven – Nyanserade resonemang och komplexa samband i samhällskunskap Att resonera innebär att du utvecklar dina tankar eller åsikter om någonting. Att beskriva komplexa samband gör du genom att förklara hur olika faktorer hänger ihop. Så hur kan en göra det här rent praktiskt? Jo, så här: – Ta reda på relevanta begrepp – Hitta faktorer som på olika sätt påverkar ämnet du ska prata om – Ge konkreta exempel – Problematisera genom att ta in olika perspektiv – Beskriv samband genom att visa hur dina argument och exempel hänger ihop I filmen kan du följa några elever som utgår från den här listan när de ska diskutera opinionsbildning. Metoden hjälper dig att ”uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv”, som det står i kursplanen att du ska lära dig.

Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet Hur kan jag arbeta med en faktatext i klassrummet så att mina elever verkligen förstår den? Nedan följer ett förslag på hur jag tänker arbeta med faktatexter under kommande läsår. Detta förslag på arbetsgång är ett resultat av min läsning av Barbro Westlunds Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Catharina Tjernbergs Framgångsrik läs- och skrivundervisning (2013) samt ett resultat av min sommarläsning av litteratur som behandlar formativ bedömning. Att tänka på när du genomför läsförståelseundervisning i ditt klassrum: Tänk hela tiden högt med eleverna så att du synliggör sina mentala processer för dem. Samtalsmönstret i ditt klassrum ska präglas av dialog. Ta inte helt över själv (mycket lätt hänt som lärare), utan lyssna och ställ frågor som släpper in dina elever i samtalet.

Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling. Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner. Du är självklart välkommen att bidra med dina egna lektionsupplägg med digitala verktyg.

Sanoma Utbildning : Övningsmästaren Alla möjliga ord och uttryck Allez hop! 6 Start för nyanlända Kursläromedel Sva Språkintroduktion Gy/Vux SVA/SFI Liber Läs mer Start-serien riktar sig i första hand till nyanlända elever i åk 5-9 och elever på språkintroduktion på gymnasiet men då mycket fokus lagts vid att innehållet ska framställas på ett mindre åldersspecifikt sätt så fungerar serien även för vuxna. Lärarguide och FacitTill serien finns lärarguider som bl.a ger läraren ytterligare uppgifter att arbeta med, förslag på hur man kan arbeta med olika uppgifter och arbetsområden, tips på hur man ytterligare kan förstärka elevernas språkförståelse t.ex. med hjälp av bilder. Här finns också prov för att stämma av att eleverna tagit till sig det ni har arbetat med.

Den gemensamma europeiska referensramen för språk Kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning, som anger sex gemensamma språkliga referensnivåer, från A1 till C2. Sex referensnivåer Kurserna inom sfi förhåller sig till referensramen på följande sätt:

Lektioner och handledningar Vi gör lektioner till de flesta av LL-förlagets böcker och till 8 Sidor. Här hittar du en lista på alla lektioner. Först ett kortare stycke där de senaste lektionerna presenteras, sedan en lista med alla lektioner. De nyaste lektionerna kommer överst i listan. Alla lektioner Skolord – ämnesord på olika språk Hem- och konsumentkunskap De viktigaste orden inom ämnet Hem- och konsumentkunskap, på olika språk. Även med bildstöd. Listan är uppdelad i fyra avdelningar: Mat och måltider, hälsa, konsumtion och ekonomi, miljö och livsstil. Idrott och hälsa De viktigaste orden inom ämnet Idrott och hälsa, på olika språk.

Studiematerial på lätt svenska om Sveriges Radio och public service - Radio Sweden på lätt svenska Ett häfte om Sveriges Radio och public service Vi har gjort ett häfte som handlar om Sveriges Radio och om public service-medier. Texten är på lätt svenska. Häftet har fem kapitel.

Related: