background preloader

Språkinriktad undervisning SETT 2013

Språkinriktad undervisning SETT 2013

Framgång i undervisningen Tilltro till varje elevs förmåga, att skolan anpassar undervisningen efter varje elev och att lärarna fungerar som tydligare ledare – det är tre viktiga faktorer för en framgångsrik undervisning. Det visar en sammanställning av aktuell forskning som Skolinspektionen har tagit fram. Här kan du ladda ner sammanställningen. Forskning om vilka faktorer som leder till framgångsrik undervisning är en viktig utgångspunkt för Skolinspektionens arbete. Även om forskningsresultat kan ifrågasättas och tolkas på olika sätt pekar deras omfattande översikt på några centrala faktorer som de som ansvarar för undervisningen på en enskild skola, alltså huvudmän och rektorer, kan utgå ifrån i arbetet med att förbättra verksamheten. Här är några slutsatser som Skolinspektionen tar fasta på utifrån forskningen om hur undervisningen påverkar elevers studieprestationer:

Teaching Ideas - Free lesson ideas, plans, activities and resources for use in the primary classroom. Lär dig grunderna Innehåll:STEG 1 En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” STEG 2 En förståelse för BFL-strategiernaSTEG 3 En förståelse för metodernaSTEG 4 Andras erfarenheter STEG 1 – En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” Titta på föreläsning med Jan Håkansson om ”Synligt lärande” (52:44) eller läs Skolverkets artikel Undervisning inte skolans huvuduppgift för att ta del av de grundläggande slutsatserna i John Hatties forskning om att synliggöra lärandet. Synligt lärande i Svedala Tillbaka upp STEG 2 – En förståelse för BFL-strategierna I filmklippet Introduktion – formativ bedömning (28:31) får du precis det som titeln säger. Varför bedömning för lärande? - Om Bristfokusering (4:37) - Om skillnaden mellan formativ bedömning och summativ bedömning (6:22) Forskning.se har publicerat tio frågor och svar med fokus på elevperspektiv där du kan läsa om elevinflytande, bra undervisning, bedömning ur ett elevperspektiv. Eva Minten – Skolverket berättar om:

6 Useful tools for teaching and learning vocabulary I don’t know about you, but I always find that my learners need as much help in learning and retaining vocabulary as I can give them. I’ve been doing a bit of searching for online tools that can help me in this quest, and here are a few that you might also find helpful… Word bucket Word Bucket is a personal English dictionary, notebook and vocabulary learning game.It enables students to save all new words to their personal Bucket and learn them through fun tests and games – ideal for individual revision or class competition. It’s a perfect classroom tool for learning words. Sentence / paragraph scrambler Add text to a box and get it automatically scrambled for you. Omnilexica Omnilexica is a free online tool that aims to provide definitions for all English words and expressions, usage examples, pronunciation and other linguistic resources. Vocabulary handout maker with pictures on various topics This is a really cool app for generating worksheets. Crossword puzzle maker

Skolburken Finding the Cure for Writer's Block in a Web App Posted 01/28/2014 at 6:38pm | by Michael Simon Lord knows how much I've spent on apps for writing. It wasn't so bad when I only had my Mac to worry about. But even before we entered the post-PC era, sharing was always an issue. These days, things are a whole lot better. But that doesn't mean my search is over. It wasn't supposed to be this way. And at least one developer still believes that's true. Nathan Kontny is no stranger to technology. "Draft started as just a simple way to mark major versions of my work that I could easily go through to find that old stuff," Kontny said. Draft isn't just the best web app I've ever used, it's quickly becoming one of my go-to writing apps. "When I design things, I prefer to give myself as few choices as I can possibly have," Kontny said. When you use Draft, Kontny's passion is evident. "I love building small things and quickly iterating on them. So, if that means Draft can't take advantage of the latest and greatest technologies, so be it.

Klassrumsregler | Mitt öppna klassrum Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Klassrumsregler från Phoster Ljudkort från Canva De finns här som pdf – Ljudnivåer – om du vill skriva ut dem!

Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet Hur kan jag arbeta med en faktatext i klassrummet så att mina elever verkligen förstår den? Nedan följer ett förslag på hur jag tänker arbeta med faktatexter under kommande läsår. Detta förslag på arbetsgång är ett resultat av min läsning av Barbro Westlunds Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Catharina Tjernbergs Framgångsrik läs- och skrivundervisning (2013) samt ett resultat av min sommarläsning av litteratur som behandlar formativ bedömning. Att tänka på när du genomför läsförståelseundervisning i ditt klassrum: Tänk hela tiden högt med eleverna så att du synliggör sina mentala processer för dem. Genomför arbetsgången nedan i halvklass första gången (om möjligt, dvs). Nedan följer 11 punkter: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Kommentarer till punkterna: Punkt 1 och 2 handlar om att hitta elevernas vardagsföreställningar och vardagsbegrepp för fenomenet/processen som texten berör. Fr. Punkt 4 Använd de vetenskapliga begreppen i ditt samtal. Punkt 11 Varför sluta här? /Hanna

Komparativ ämnesdidaktik 2013/2014 - Uppsala universitet HT13 vecka 46-03 Blandad tid 50% * Sista ansökningsdatum: 2013-04-15 Anmälningskod: UU-23114 Anmälan Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Urval: Akademiska poäng Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter. Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Anmärkning: Studerande på Masterprogram i pedagogiskt ledarskap och Masterprogram i utbildningsvetenskap har förtur till platserna, därför kan antalet platser vara begränsat.Kursen ges sen eftermiddag, kväll * Ges i mån av resurser, kontakta institutionen. Kursen Komparativ ämnesdidaktik syftar till att ge fördjupade kunskaper inom didaktikens kunskapsområden och forskningstraditioner, med särskilt fokus på området komparativ didaktik.

Förmågor Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren. Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt. När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till. För er som vill använda er av skyltarna med andra bilder än djuren eller de helt utan bilder finns de nu så ni kan ladda ner. Här är en film om hur jag använder The Big 5. För att det ska vara lite lättare för eleverna att förstå vad de olika förmågorna handlar om, använder vi oss av dessa skyltar.

Related: