background preloader

Skillnader_sv_sva_Lgr11.pdf

Skillnader_sv_sva_Lgr11.pdf
Related:  SVA

Hur bör sva bedrivas, inom svenskundervisningen eller separat? Hur bör svenska som andraspråksundervisningen bedrivas, inom klassens ram eller som separat undervisning? Vi kan börja med att omformulera frågan till: Hur ska undervisning utformas för att de elever som har behov av undervisning i svenska som andraspråk har störst möjligheter att få stöttning i sin andraspråksutveckling? Eller: Vad har betydelse för att elever som har svenska som andraspråk genom undervisning ska kunna få maximal stöttning i sin andraspråksutveckling? Svaret på den senare frågan måste till att börja med vara: Möjligheter att få delta i språkligt utmanande och utvecklande aktiviteter och att i dessa aktiviteter få vara språkligt aktiv. Undervisning inom klassens ram Att undervisa i svenska som andraspråk ”separat” kanske var det som avsågs med skrivningen i Skolförordningen (2011:185, 5.kap §14) om att undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas om det ”behövs”. Separat undervisning

SFI - Svenska för invandrare - Wikiversity Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling. Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner. Du är självklart välkommen att bidra med dina egna lektionsupplägg med digitala verktyg. Länka i så fall till dina videos eller blogginlägg under respektive digitalt verktyg. Här finns instruktioner om hur du lägger till material! LyssnaLäsSkrivSamtalaTala

Ungas tankar om sin framtid Vilka tankar har unga personer om sin framtid? Det är en högst relevant fråga inför stundande val. Skolan ska genom undervisningen förbereda eleverna på att ta ansvar och vara delaktiga i samhällslivet. Läroplanen betonar även att elever har kunskaper om både rättigheter men även skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. Skolan ska vara en plats som är öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att tankar och reflektioner förs fram. Skapa egna frågor På min skola tänkte vi samarbeta kring valet i svenska och samhällskunskap där elevernas slutuppgift blir att skriva en resonerande text kring en frågeställning de själva väljer. Förstå hur resonemanget byggs upp När eleverna har lyft olika ämnen och tänkbara frågor behöver de få veta hur en resonerande text byggs upp. Söka och sovra Partiprogrammen utgör det stoff som eleverna behöver bygga sin text kring. Lärarledd undervisning Bedömning av slutuppgiften Materialet

Vi utvecklar språket genom att lyssna Språket är vårt kulturella verktyg, det är det medel som gör att vi kan tänka och lära tillsammans. Det är sättet vi kommunicerar på och använder för att beskriva, uttrycka, förstå och lära. Men att lära sig ett språk tar tid, väldigt lång tid. Det tar lång tid för alla men i synnerhet för elever som möter ett helt nytt språk. Det ställer krav på särskilt god och genomtänkt undervisning. För att stärka elevernas läsförståelse har jag arbetat med studiematerialet En läsande klass. Beskriv och rita: En övning som tränar eleverna i att lyssna samt ge och följa instruktioner. Rita en kvadrat mitt på pappret. Efteråt jämförs bilderna för att se om de blev lika. Intervjuer: Intervjuer går att använda i alla ämnen och har ett brett användningsområde. Pussellyssnande: Eleverna får höra på en text, exempelvis en faktatext om ett djur. En annan övning kan vara att en elev får höra första delen av en saga. Att diskutera: Litteratur: Gibbons, P. (2006) Stärk språket, stärk lärandet.

Kursplan - Svenska (Grundskolan) Kursplan - Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. Centralt innehåll I årskurs 1-3 I årskurs 1–3 Läsa och skriva Tala, lyssna och samtala Språkbruk I årskurs 4-6

Hur ska man organisera undervisning i svenska som andraspråk? När det gäller ämnet svenska som andraspråk samt organisation och genomförande av undervisning för nyanlända elever får jag ofta många frågor. De flesta frågor finns besvarade på NCs webbplats under Vanliga frågor men ibland kräver frågorna att jag tycker till och ger min åsikt. De svaren väljer jag att publicera här på min blogg och jag kommer nu i ett antal inlägg svara på några frågor som jag ofta får ställda till mig. Hur tycker du att den bästa svenska som andraspråksundervisningen (i ordinarie klass) är organiserad? Det korta svaret på denna fråga är att den bästa undervisningen i svenska som andraspråk är organiserad utifrån, och anpassad till, varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen i sva, liksom all annan undervisning, "ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper" (Lgr 11). Därutöver har vi en del organisatoriska frågor att ta hänsyn till. För få sva-elever? Så.

Här är några av årets ”råttan i pizzan” ”Råttan i pizzan” är en modern sägen som gett namn åt folklivsforskaren Bengt af Klintbergs bok från 1986. Den handlar om skrönor som, i god tro, sprids ryktesvägen. Får de tillräckligt mycket spridning kan de till slut bli till ”sanningar” som snappas upp av etablerade medier. Har du gått på några av dessa moderna myter? Astronauten som blev nio centimeter längre I februari twittrade astronauten Norishige Kanai att hans kroppslängd ökat med nio centimeter efter att han befunnit sig på en internationell rymdstation i en knapp månad. Flera olika medier, bland annat Dagens Nyheter, rapporterade om den uppseendeväckande växtspurten. Strax därpå upptäckte astronauten att längdökningen berodde på en felmätning, och att han bara växt två centimeter under tiden på rymdstationen. – Den här felmätningen verkar ha blivit en stor grej. Han är numera 182 centimeter lång. Skräckis på tunnelbanan Pernilla Wahlgren berättar en hårresande historia i sin podcast Wahlgren och Wistam. Hundars klimatpåverkan

Digitalisering och SVA Läs gärna hur jag tänker kring digitaliseringen i mitt arbete med elever som är nya i svenska skolan! teacherhack.com/hulya-basaran/ Karin Nygårds skriver om digitaliserat svenska som andraspråk: teacherhack.com/digitaliserat-svenska-som-andrasprak/ Relaterat Tips - Digitala spåret För att träna svenska är Digitala spåret en enorm webbresurs som jag utnyttjar på flera olika sätt i elevernas språkutveckling. I "Alla inlägg" I backspegeln- 2013 Som tidigare företagare kan jag inte påstå att jag saknar den årliga inventeringen av varulagret, men det hindrar mig i och för sig inte från att inventera/blicka tillbaka på hur 2013 har varit. Jag är nominerad till Guldäpplet 2012 Jag är nominerad.

Att introducera en texttyp med hjälp av lässtrategier. | Strategier för lärande Idag hade jag en lektion i Svenska 2 med min samhällstvåa där vi hade de sista fyrtio minuterna på slutet till att komma igång med vårt nästa område, nämligen att skriva debattartikel. Eleverna hade tidigare på lektionen lyssnat på varandras utredande tal så jag ville göra något kreativt där de fick engagera sig och samtidigt använda och fördjupa sina lässtrategier. Upplägget blev väldigt lyckat så jag delar med mig av det i detta inlägg! Jag nämnde inte för klassen att vi skulle fördjupa oss i debattartikeln som genre utan skrev ut och delade ut (ja, ibland är det skönt med papper trots att vi är en 1-1-skola) debattartikeln ”Hjälp unga att hantera sina uppkopplade liv” och la på deras bänkar under rasten. De skulle alltså i paren, på fem minuter, försöka bestämma texttyp och enas om tre anledningar till varför de ville kategorisera texten på detta vis. Nu kunde vi gå vidare till del två, som handlade om att de skulle komma på tre anledningar till varför detta är en debattartikel. Åsa

Minibladet - Nyheter Dygnet Runt Toppnyheterna just nu Toppdelad Några mycket enkla och användbara tips när man undervisar andraspråkselever i läsning och skrivning: 1 Låt eleverna skriva frågor till karaktärerna de läser om. Det väcker engagemang, aktiverar elevens eget tänkande och hjälper en som lärare att förstå elevens tankar om texten. Frågorna kan man sedan använda för ytterligare undervisning. 2 Elever som kommit en bit i sin andraspråksutveckling, blir ibland frustrerade över att de inte kan uttrycka sin kunskap, skrivglädje och fantasi på samma höga nivå som de kan på sitt modersmål. En viss frustration är naturligtvis en stark drivkraft i lärandet, men i vissa lägen är det perfekt att uppmuntra eleven att skriva allt det hen vill på modersmålet istället. 3 Låt eleverna markera med understrykningspenna alla ord de förstår i en text. 4 Låt eleverna hjälpa och förklara för varandra. 5 Ge eleverna tillgång till tydliga skrivmallar. Eleven som skrivit följande återgivande och evaluerande texter har varit i Sverige i ett år.

Fokus på språk lyfter alla elever | Gothia Fortbildning För mer än tio år sedan började Sveaskolan i Örebro ta emot nyanlända elever direkt i reguljär klass och inte i introduktionsklass. Att inte särskilja elever som är svaga i svenska gör att språket stärks i alla ämnen. Sveaskolan arbetar aktivt för att förverkliga ett inkluderande förhållningssätt. Det syns i hur skolan har format arbetslag, undervisning och skolbarnomsorg för eleverna i grundskola och grundsärskola. Det betyder också att skolan har valt att inte särskilja elever på grund av språklig kompetens. Innan en nyanländ elev kommer till Sveaskolan har eleven och vårdnadshavare haft möte med Perrongen. – Först var de nyanlända eleverna för få för att placeras i en särskild grupp, men nu har vi ingen sådan grupp för det är helt enkelt inte vår väg, säger Barbara Andersson, specialpedagog. Hon och Lena Wennergrund har ett särskilt ansvar för de nyanlända eleverna. Av Hanna Wallsten, journalist och författare. Läs om att prenumerera på Grundskoletidningen

Vad finns det för tester i svenska som andraspråk? Bedömningsstöd Det finns nationella prov i svenska/svenska som andraspråk för årskurs 3, 6 och för skolår 9. Proven är obligatoriska och är avsedda att vara ett stöd för läraren inför betygssättningen. Förutom nationella prov finns Nya Språket lyfter, ett stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk som kan användas för grundskolans årskurs 1-6. Europeisk språkportfolio Ett annat användbart pedagogiskt verktyg är Europeisk språkportfolio, ESP, som bidrar till att eleven blir medveten om sin egen inlärning och språkutveckling. Performansanalys och bedömning För att bedöma andraspråkselevers språkbehärskning kan man med hjälp av s.k. performansanalys (språkutvecklingsanalys) av elevers fria produktion i alla ämnen, göra en allsidig bedömning. • Bergman, P / Abrahamsson, T (2005)Tankarna springer före - att bedöma ett andraspråk i i utveckling Stockholm: Stockholms universitets förlag. • Viveca Lindberg m fl (2011)Pedagogisk bedömning Stockholms universitets förlag,

Ett språkhus för nyanlända Kompetens – Vad är det? Hur hänger det ihop med formativt arbete? Hur hänger det ihop med nyanlända? Jag har nu tänkt försöka sammanstråla dessa tre frågor utifrån ett pyttelitet häfte om Kompetens, som jag läste när jag studerade Skoledarskap på Uppsala Universitet. Detta häfte skrevs i en första upplaga redan 1988 men tredje upplagan (med ovanstående namn) skrevs 2003. Kompetens – Vad är det? När man läser det jag plockat från de första sidorna i häftet förstår man att detta gäller både organisationens kompetensutveckling, personalens kompetensutveckling och elevernas kompetensutveckling. Keen använder handen som symbol för begreppet kompetens…och gör det på ett fenomenalt sätt. på sidan 4 och 5 skriver hon ”Handen består av fem fingrar och en handflata. varje finger har sin uppgift. låt därför handen med dess fingrar och handflata bli en symbol för begreppet kompetens! Hur hänger det ihop med formativt arbete? Hur hänger det ihop med nyanlända?

Related: