background preloader

Nordiska språk

Facebook Twitter

Johan Glans Om De Nordiska Språken. Minoritetsspråk. Nordiska språk. Om Nordiska språk « Nordiska språk. Nordiska språk är en gratis undervisningsresurs för elever på högstadiet och gymnasiet i hela Norden.

Om Nordiska språk « Nordiska språk

Genom korta filmer och interaktiva text- och hörövningar skall resursen stimulera hörförståelsen av danskt, svenskt och norskt talsynliggöra skillnader och likheter mellan de tre språken och därmed öka språkförståelsen hos ungdomar.använda ungdomar aktivt i filmerna och i övriga resurser.ge lärarna ett lätt, flexibelt och spännande redskap för att arbeta med förståelse av nordiska språk i undervisningen. Hemsidan var en av två vinnare i tävlingen som Nordiska Ministerrådet utlyste år 2010 för att utveckla ett bra språkverktyg för att öka förståelsen av svenska, danska och norska hos barn och ungdomar. Information till lärare På hemsidan hittar du kortfilmer á 5-7 minuter, tillhörande uppgifter, filmbaserade quiz, språkprover och länkar till flera nätresurser om grannspråksundervisning. Materialet på hemsidan är flexibelt i sin användning. Frågorna är menade som förslag. Faggrupp. Finnish - Finnish language grammar. Samiska - Skolbok. Det samiska språket är släkt med finskan, men så pass olikt att en same och en finne inte förstår varandra.

Samiska - Skolbok

Samiskan är uppdelad i flera olika dialekter som dessutom är så olika varandra att samer som bor långt ifrån varandra inte förstår varandra. Det samiska språket är mycket påverkat av samernas traditionella levnadssätt och är mycket rikt på ord som rör naturen och renskötseln. I renskötseln är samiskan väldigt användbart eftersom det har hundratals ord som rör just renar som inte finns i svenskan eller finskan. I samernas område ligger snön på marken hälften av året så det finns naturligtvis också en mängd ord för att beskriva snö. De anger t.ex. snömängden, snöns konsistens, ytan, olika slags skid- och slädföre, det orörda snötäcket, rimfrost och snö på buskar och träd. Samisk kultur Den samiska kulturen var en nomadkultur där samerna följde renarnas vandringar från fjälltopparna på sommaren ner till skogarna på vintern.

Exempel på samisk kultur Dialekter Språkuppbyggnad Ortnamn. Danska - Skolbok. H C Andersen, en av Danmarks mes kända författare Danskan är ett nordiskt språk som är starkt påverkat av ”plattyskan”, en tysk dialekt som talas i norra Tyskland längs gränslandet mellan Danmark och Tyskland.

Danska - Skolbok

Danska talas, förutom i Danmark, också i Sydslesvig, det tyska område rakt söder om Danmark, som var danskt fram till år 1864. Danskan och norskan är dessutom så lika varandra att bokmål i skriven form nästan är identisk med danskan, mycket beroende på den union Danmark och Norge var i fram till 1814. Från Köpenhamn styrs inte bara Jylland, Själland och de andra öarna i det vi oftast tycker är Danmark. Sedan många hundra år ansvarar danska regeringen även för Färöarna och Grönland. Danmark har haft många dialekter, men då Köpenhamnområdet har haft så stor påverkan på resten av det lilla landet har dialekterna mer och mer försvunnit samtidigt som riksdanskan, den danska man talar runt Köpenhamn, blivit standardspråk. Karta över Danmarks olika dialekter Författare. Finska och meänkieli - Skolbok. Finska dialekter (engelsk text)

Finska och meänkieli - Skolbok

Norska - Skolbok. Historian bakom norskan.

Norska - Skolbok

Isländska - Skolbok. Historia Isländsk handstil.

Isländska - Skolbok

Island uptäcktes av vikingar på mitten av 800-talet och var en självständig stat från 900-talet till år 1262, då landet hamnade under norskt styre och därefter tillsammans med Norge under danskt styre. Största delen av de som först flyttade till Island kom från den norska västkusten och grunden till dagens isländska är norskan från 800-900 talet. Man känner rätt väl till det isländska folkets födelsehistoria eftersom böcker skrivna på 1100- och 1200-talet bevarats till våra dagar. De beskriver hur landet befolkades och hur man levde för tusen år sedan. Fram till 1300-talet fanns inga nämnvärda skillnader mellan norskan och isländskan, men sedan började norskan genomgå stora förändringar. Bibliotek = bókasafn (boksamling) kontor = skrifstofa (skrivstuga) teater = leikhús (spelhus) pass = vegabréf (vägbrev)

Språk i Norden. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Språk i Norden

Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Det är väldigt roligt att jobba med det kunskapskravet tycker jag. Nu finns det så många sidor på nätet man kan ta hjälp av och få stöttning och inspiration av. Vi började med ”språkträdet” och tittat på hur språken hänger samman. Nordiska språk - Skolbok.

Norden består av länderna: Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island.

Nordiska språk - Skolbok

Till Danmark hör även ögruppen Färöarna och Grönland. Inom norden talar vi ett flertal språk som är besläktade med varandra, men också språk som inte alls har med varandra att göra. Man brukar tala om olika ”språkgrenar”. Början. Färöiska - Skolbok. Precis som Island koloniserades Färöarna under 800-talet e.kr.

Färöiska - Skolbok

Det var främst sjömän från Västnorge som bosatte sig på den karga ögruppen och det språk dessa nybyggare talade är fortfarande likt det språk man talar på Färöarna i nutid. Färöiskan är så likt isländskan att en färöing och en islänning förstår varandra på samma sätt som en svensk och en dansk gör. Den största skillnaden mellan de två språken är att färöiskan innehåller mer danska inslag eftersom Färöarna tillhör Danmark och har gjort det sedan 1300-talet. Danskan har en stark ställning i landet och Färöarna är tvåspråkigt. Precis som islänningarna försöker färöingarna att använda egna ord istället för att använda lånord för att förhindra att färöiskan försvinner.