background preloader

O - Samhällskunskap

Facebook Twitter

Hållbar utveckling (TEMA 2014) National Library for the Environment. Countries and Their Cultures. Gapminder: Unveiling the beauty of statistics for a fact based world view.

The Quality of Government institute

Global Issues (via skolan) Globalis - fakta om världen. Globalportalen - Fakta om globala frågor. Kontraterrorism - Säkerhetspolisen. Allvarligheten i de potentiella terrorbrott som Säkerhetspolisen har ansvar för att förhindra, gör att stort fokus ligger på underrättelsearbete, samverkan och brottsprevention.

Kontraterrorism - Säkerhetspolisen

Underrättelseinhämtning, analys och kunskapsspridning skapar förutsättningar för att vidta effektiva åtgärder. Arbetet med att motverka terrorism måste också ske i dialog med myndigheter eller andra parter i samhället. Terrorism är inte ett område som begränsas av geografiska eller nationella gränser. Därför är Säkerhetspolisen i sin underrättelseverksamhet beroende av samverkan med andra, nationellt och internationellt. För terroristbrott döms den som begår vissa allvarliga brott som allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation om avsikten med brottet är att: Det är även brottsligt att offentligt uppmana, rekrytera eller utbilda annan att begå terroristbrott. Landguiden - länder i fickformat. Real time world statistics. Uppsala Conflict Data Program (UCDP) Utrikespolitiska institutet - utrikesanalyser.

Världskartan - Sakerhetspolitik.se. Världskartan visar ett urval av ett antal konflikter som är aktiva runt om i världen.

Världskartan - Sakerhetspolitik.se

Vid varje ingång finns en sammanfattning och en fördjupande del som beskriver bakgrunden till varje konflikt. Du finner även fakta om landet, information om svenska internationella insatser och länkar till andra webbplatser där du kan få ytterligare fakta. Länderna under Världskartan är ett urval av olika väpnade konflikter i världen. Urvalet av koflikterna på Världskartan utgår från Institutionen för freds- och konfliktforsknings definition av statsbaserade väpnade konflikter. Inom denna definition ryms såväl krig mellan stater som inbördeskrig, det vill säga mellan olika grupper inom ett land. Texterna består av en kortare introduktionsdel samt en mer fördjupande text. Är du lärare och vill få tips och idéer på hur du kan använda Världskartan i din undervisning kan du läsa vidare här. Vill du läsa mer om de bakomliggande orsakerna till konflikter så kan du läsa mer här .

Världskoll - Koll på läget i världen. Welcome to the United Nations: It's Your World. Amnesty International Library. European Court of Human Rights. Forum för levande historia. Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter. RightsInfo - Human Rights Information to Share. Brottsrummet - från Brå. Brå - Brottsförebyggande rådet. Ekobrott.se. Ekobrottsmyndigheten. Från förslag till lag. Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition.

Från förslag till lag

Men ett lagförslag kan också komma i en motion från en eller flera riksdagsledamöter. Alla lagförslag förbereds i utskott innan riksdagen fattar beslut. En lag kan handla om allt från straff för snatteri till avveckling av kärnkraftverk. Men också om förändringar i sjukförsäkringen. Bara riksdagen får besluta om lagar Det är bara riksdagen som får besluta om lagar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling, SFS, som finns som bok och på internet.Svensk författningssamling Förslag från regeringen Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition. Vill regeringen till exempel införa en lag om ändrade regler för övertid måste regeringen lämna ett förslag om det till riksdagen. Riksdagen beslutar inte bara om lagar.

Justitiedepartementet. Kriminalvården. Lagrummet - den offentliga förvaltningens rättsinformation. Rättegångsreferat från Sveriges domstolar. Rättsmedicinalverket. Sveriges Domstolar. Forced Migration Online Flyktingfrågor. Migrationsverket. The UN Refugee Agency. Kvinnors kamp för kunskap. Kvinnors kamp för rösträtt. Kvinnor i arbete. Gender (The World Bank) Glbtq: the world's largest encyclopedia of gay, lesbian, bisexual, transgender, and queer culture.