background preloader

Pedagogik

Facebook Twitter

”Undvik digitala fallgropar i skolan” YRKapp - webblösning för bedömning, självskattning och uppföljning av apl. Yrkapp är ett digitalt verktyg för lärare och elever på yrkesprogrammen samt för handledare på arbetsplatser.

YRKapp - webblösning för bedömning, självskattning och uppföljning av apl

Dags för betyg. Kunskapskrav i varje ämne I varje ämne och kurs i skolan finns det kunskapskrav.

Dags för betyg

De talar om vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne. Fortbildningsdag för lärare Öppet seminarium 1 november 2016 - Riksdagen. Så blir du av med stressen genom att andas rätt - P4 Sjuhärad. Lottie Stjernqvist, andningsintstruktör och yogaterapeut lär ut en andningsteknik som gör dig stressfri på mindre än en minut.

Så blir du av med stressen genom att andas rätt - P4 Sjuhärad

I tekniken ska man andas in genom näsan vilket ger flera hälsofördelar. Jag säger kaxigt att en minut och tre djupa andetag är allt som behövs för stressen att släppa. Pictogram. Picto Online. What Is Graphic Recording? Graphic Recorder. Sex tänkarhattar. Sex tänkarhattar, eng.

Sex tänkarhattar

Vänd på tanken : framgångsrik undervisning i klassrummet - Lotta Karlsson, Stefan Hertz - böcker(9789198047523) Kjell Enhager. Carol Dweck: The power of believing that you can improve. TED: Ideas worth spreading. TED: Ideas worth spreading. Mytodrama® Källkritik för gymnasieskolan. Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen.

Källkritik för gymnasieskolan

Det är också en nödvändig kompetens i en uppkopplad skola, på fritiden och som medborgare. Lärarens utmaning är ge eleverna de verktyg som de behöver för att kunna söka, värdera, välja, använda och resonera om olika typer av informationskällor. Här får du inspiration till samtal om källkritik och nyhetsvärdering med elever i gymnasieskolan. Nordidactica. Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education är en nordisk ämnesdidaktisk tidskrift som ska vara en arena för forskning med relevans för skola, lärarutbildning och högre utbildning.

Nordidactica

Ämnesdidaktiska studier av undervisning och lärande i geografi, historia, samhällskunskap, statsvetenskap och religionskunskap står särskilt i fokus, men tidskriften är också öppen för artiklar där breda teman som inkluderar frågor som rör dessa ämnen behandlas. Nordidactica vill kombinera en hög vetenskaplighet med en hög grad av auktalitet i ämnesdidaktiska frågor. Scenarier där skolpersonal och skolledning kan behöva stöd för att utveckla undervisningen.

Exempel: En lärare vet om att det bland eleverna förekommer laddade diskussioner med rasistiska och främlingsfientliga förtecken på raster.

Scenarier där skolpersonal och skolledning kan behöva stöd för att utveckla undervisningen

Samtidigt undviker läraren att lyfta dessa diskussioner i klassrummet på grund av omsorg av elever som skulle kunna känna sig utsatta för kränkningar. Exempel: I en diskussion i klassrummet hävdar några elever att "Sverige måste minska invandringen för att de där flyktingarna kostar för mycket". Några andra elever säger emot eleverna och hävdar att det är rasistiskt att säga så. – Normalisering av främlingsfientlighet och kritik av invandringspolitik Exempel: Några elever driver gång på gång uppfattningen att invandringen till Sverige bör minska.

. – Försvara åsiktsfrihet men samtidigt stå bakom skolans värdegrund. Browse all resources. Popplet. När summativt blir formativt på riktigt. Det är intressant att titta på sitt eget lärande som lärare tycker jag.

När summativt blir formativt på riktigt

Jag har under ganska lång tid haft ambitionen att de uppgifter vi gör som är summativa också ska användas formativt, mer än bara genom kommentarer. Placeringen i klassrummet - hur tänker vi? Klasserna blir allt större och 30-grupper på gymnasiet är idag mer regel än undantag.

Placeringen i klassrummet - hur tänker vi?

Ibland känns det omöjligt att som lärare kunna bedriva en undervisning som når fram till alla, oavsett individuella förutsättningar. TodaysMeet - Give everyone a voice. The Marshmallow Test.

Question the Author. It's smarter to travel in groups. It's smarter to travel in groups. Take the bus. Caves campfires and watering holes. For Teachers. ClassDojo. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger. Det inkluderande klassrummet.

Socrative. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Peer Instruction på Karlstads universitet. Tagxedo - Word Cloud with Styles. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Lifelong Learning Web: Login to the site. Hi!

Lifelong Learning Web: Login to the site

For full access to courses you'll need to take a minute to create a new account for yourself on this web site. Each of the individual courses may also have a one-time "enrolment key", which you won't need until later. Here are the steps: Fill out the New Account form with your details. An email will be immediately sent to your email address. Read your email, and click on the web link it contains. Tema SO. Forskning har visat att en bra SO-undervisning ställer krav på lärarens förmåga att anpassa metoder till ämnesområde, situationer och elevgrupper samtidigt som uppdaterade ämneskunskaper är avgörande i en värld i förändring. Kärnan i SO-ämnena, det som eleverna ska ha med sig som samhällsmedborgare, förändras i takt med att omvärlden och samhällets värderingar ändras. Det har skett en stark utveckling av den didaktiska forskningen inom historia, samhällskunskap, religion och geografi de senaste åren, men många frågor kvarstår om SO-undervisningens effekter i praktiken.

Tema SO i undervisningen är producerat av frilansjournalisten Helene Gustafsson i samarbete med Anna Sandström, redaktör på forskning.se. Vetenskaplig faktagranskning: Anders Broman, lektor i statsvetenskap och forskare vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstad universitet. Temat är en samproduktion mellan Skolverket - Forskning för skolan och forskning.se.

Historiska institutionen, Lunds universitet. Ph.D., University of Alberta, Kanada 2009 M.A., historia, San Diego State University, USA, 2003 Fil. mag, ryska, Uppsala Universitet 1998 Postdok, Lunds universitet 2012-2013 Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Tyskland 2010-2011. MIK-rummet. Your designs - Canva. Kollegialt lärande och formativ bedömning. Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. Vad händer egentligen i klassrummet? Hur går undervisningen till? Vad fungerar och vad fungerar inte? Dörren till klassrummet är stängd och det är ovanligt att lärare talar med varandra om sin undervisning, påpekar den nyzeeländske forskaren John Hattie i ”Visible learning”. När lärare tillsammans med kolleger analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos eleverna.

Det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna och det vetenskapliga stödet för effekterna är starkt. Lära och lära om Enligt John Hattie bör läraryrket kännetecknas av ett kontinuerligt och systematiskt lärande. Skolverkets kommande satsning på matematik ska baseras på kollegialt lärande, vilket kan ge lärare och rektorer skolutvecklingsverktyg som de också kan använda inom andra ämnesområden. Kritiskt granska sitt eget och andras arbete. Att se helheter i undervisningen. Naturvetenskapligt perspektiv. Erfarenhetsutbyte kritisk del i kollegialt samarbete.

Under de senaste åren har skolpersonalens kompetensutveckling och kvalitetshöjande insatser, med fokus på bland annat kollegialt lärande, samarbete och erfarenhetsutbyte, haft en framträdande plats i skoldebatten. Sådana förändringsprocesser kan vara utmanande för alla inblandande. I avhandlingen ”Samarbete och lärande” belyser Lisa Stedt vid Örebro universitet hur lärare formar villkor för samarbete och deras möjligheter att lära av varandra genom samarbetet. Lärarna som ingår i studien är utvalda ur fyra arbetslag som arbetar med totalt tolv klasser i årskurserna sju till nio. Avhandlingen baseras på deltagarobservationer och intervjuer av sex lärare där fyra också var arbetslagsledare. Eftersom Stedt följde dessa lärares arbete bevittnade hon många olika samtal och interaktioner mellan olika personer.

Risk att befintliga samarbetsstrukturer kollapsar. Eleverna är lata insändare. Bedömningsstöd i samhällskunskap på gymnasial nivå. I ämnet samhällskunskap finns ett bedömningsstöd till kurserna 1a1 och 1b. Bedömningsstöd i historia på gymnasial nivå. I historia finns ett bedömningsstöd till kurserna 1a1 och 1b. Lifelong Learning Web. Pro. Omröstning online. Animoto - Make & Share Beautiful Videos Online. Create on-line and printed assessments, quizzes, exams, surveys. Curriki. Blendspace - Create lessons with digital content in 5 minutes. Make mobile learning awesome! Student creation Share materials Free! Get our new app! Save time by using free lessons & activities created by educators worldwide!

Be inspired! Combine digital content and your files to create a lesson.