background preloader

TodaysMeet - Give everyone a voice

TodaysMeet - Give everyone a voice

https://todaysmeet.com/

Related:  Digitala verktygmrivier

Digitala verktyg Jag gillar att känna bokens sidor, höra tidningens prassel och rita symboler vid sidan av texten jag läser. Jag gillar också digitala verktyg som ger mig och eleverna helt andra ingångar till att läsa, samtala och skriva. Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för planering, flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här). Som vanligt när det gäller undervisningens innehåll (VAD) eller de metoder läraren använder (HUR) gäller det att ha klart för sig i vilket syfte den ena eller andra används (VARFÖR). En del kollegor har säkert lärt sig Google Drive, Kahoot och Padlet, men många lärare står fortfarande utanför den digitala världen och därmed också eleverna.

Sebran - gratis program för barn Sebran är ett kul och lärorikt dataprogram med originell grafik och specialskriven musik som hjälper barn (ca 4-9 år) att lära sig läsa och räkna. Programmet är dessutom gratis! Följande övningar ingår Hur många? Räkna hur många av ett föremål som visas på skärmen). Digital kompetens Digital kompetens kan definieras som förmåga att kunna använda Internet och digital teknik för att stödja det egna yrkesutövandet. Kompetens innebär i sig att man är formellt behörig, har rätt utbildning, erfarenhet eller kunnighet för en viss befattning. Digital kompetens är ett nytt begrepp, som började komma fram med datorrevolution, dvs med datormodernisering och IKT-verktygs utveckling. I början av det 21:a århundradet blev detta begreppet ganska populärt. Hösten 2006 listade EU-kommissionen åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, bl.a. digital kompetens, som innefattar allt från att hantera en dator och dess programvaror till att ha en kritisk och reflekterande attityd till IT.[1]

Recension av IntoWords - Läs- och skrivverktyg med inbyggd ordprediktion Användningsområden IntoWords är ett verktyg för dig som vill skriva och läsa med uppläsningsstöd på ett eller flera språk. Appen fungerar med svenska eller det språk du väljer att installera en röst för, vilket medför att appen är användbar på bredden i såväl svenskundervisning, som moderna språk- och modersmålsundervisningen. Appen kostar i basversion 109 kr och appen har köp inuti appen. OCR-funktionen kostar 65 kr och språk du kan lägga till kostar 40 kr styck i skrivande stund.

DIGITALA VERKTYG – Patricia Diaz Följande rubriker hittar du på den här sidan: Kollaborativa kommentars- & delaytor, Kollaborativa skrivytor, Källkritik, Upphovsrätt, Egna bloggar, hemsidor och wikis, Ytor för att flippa videoklipp, Digitala responssystem, Flippytor, Namnslumpare & gruppskapare, URL-förkortare, Film & livesändning, Skärminspelning, Serier & animeringar, Presentationer, Tankekartor, Tidslinjer, Infografik, Sociala bokmärken, Ordmoln, Fria bilder, Bildredigering, Kartor & statistik, Podcast & ljudredigering, Programmering & kodning, Spel, Alternate reality spel, Samarbeta med andra lärare/klasser. För att slippa skrolla så mycket på sidan föreslår jag att du gör en sökning på den rubrik du vill läsa mer om. Prova ”Kringla+F/H” (Mac) eller ”Ctrl+F/H” (PC). Kollaborativa kommentars- och delaytor kan bland annat användas för att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet.

Låt skolan få använda mer it – på rätt sätt De senaste dagarnas diskussioner om vilken plats surfplattorna egentligen ska ha i våra skolor har varit väldigt uppfriskande. Den är ett tecken på att det finns ett oerhört stort intresse för frågan, och jag är verkligen den första att välkomna det. För när jag å regeringens vägnar presenterade den digitala agendan i höstas så presenterade jag också det nya it-politiska målet för Sverige, ett mål som innebär att Sverige ska sikta på att bli bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Det målet kommer vi aldrig någonsin kunna nå om vi inte fullt ut drar nytta av it i skolan.

Nationell strategi för digitalisering av gymnasieskola och vuxenutbildning Skolverket lämnade den 27 april 2016 förslag på en strategi för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna till regeringen. Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras. Alla elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital kompetens. Strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta. Strategin omfattar i svenska och engelska Resans början Var står jag inom formativ bedömning? Min resa började då jag 2012 började arbeta igen efter ett år som föräldraledig, med ny läroplan och ett projekt som vi kallade Hitta Nya Vägar. Vi skulle hitta bedömningsmatriser utifrån förmågorna i the Big Five och hade bjudit in Göran Svanlid som inspiratör. Jag gjorde matriser utifrån de fem stora men har nu sista året gjort om den utifrån de ämnesspecifika förmågorna inom mina ämnen svenska och engelska som är läsa, skriva, tala och lyssna.

Strategier för att synliggöra elevers lärande på individ- och gruppnivå – Strategier för lärande Att synliggöra lärandeprocessen – för att anpassa undervisningen På sidan Bedömning för lärande kan vi läsa följande: ”Utifrån samma undervisning lär sig elever olika saker och olika fort.

DATORN i UTBILDNINGEN Av:Bosse Andersson Trender för lärande IT blir mer och mer integrerat som stöd för kommunikation, informationssökning och publikation i allt fler människors vardagsliv - i arbetslivet och på fritiden. Verktygen och tjänsterna utvecklas till att bli allt mer användarvänliga. Kompetensutveckling inom digitalisiering Besök nya Lärportalen – tre moduler ute! Nu finns modulerna om kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum och digitalt berättande på Lärportalen. Gå till Lärportalen Därför ska du delta Du får ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande Möjlighet att pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet med dina kollegor Du får arbeta med kritiska perspektiv till internetanvändning

Related:  3.Classroom Assessment Tech ToolsEmerging TechnologiesWeb 2.0 AraçlarıPresentationInfiniteCanvasToolsCollaborative toolsOnline Collaboration Space Whiteboards, Sketch, etccool websitesBackchannelsתוכנות שימושיותiPad Web AppsComunicare e collaborarePresentationWebsites to evaluatecréationIPads APPSRépertoire Outils sur le webFlipped/online classroom'Making' tools