background preloader

Normer och värdegrund

Facebook Twitter

Mänskliga rättigheter - Youmo. Kortpass 1: Normer och lådor. Diskriminering. Diskrimineringsgrunderna finns ofta med i olika läs- och skrivprojekt.

Diskriminering

Ibland är de i fokus och ibland finns de med i bakgrunden. Här en samling av olika resurser som synliggör normer, normbrytare, representation, diskriminering och som vänder på roller och hierarkier. The problem with that equity vs. equality graphic you’re using – Cultural Organizing. Be a Lady They Said. Gender pay gap: This child social experiment shows how unfair it is.

While they are a long way off having to experience pay inequality, some children are already protesting against the gender pay gap.

Gender pay gap: This child social experiment shows how unfair it is

A video of a social experiment in Norway shows children reacting with disbelief after being awarded with different amounts of sweets for completing the same task. The children were put in mixed pairs and asked to place coloured balls into containers. After completing the task successfully, one child was given more sweets than the other. The i newsletter cut through the noise When they realised the portion sizes were different, many said: “That’s unfair!” ‘She should get the same reward’ Always #LikeAGirl. We Believe: The Best Men Can Be. Får alla vara olika men lika unika? del 2 · Annika Sjödahl. Jag ville utifrån ovanstående tanke fokusera på just upplevelsen av att känna sig annorlunda och avvikande från normen.

Får alla vara olika men lika unika? del 2 · Annika Sjödahl

Vidare ville jag problematisera vem som skapar normerna och vad vi behöver göra för att bredda toleransen. Jag la upp undervisningen genom ett textsamtal som påminner om det textsamtal som eleverna möter under de nationella proven. Det är en styrd form av samtal där eleverna intar rollen som samtalsledare men även deltar i samtalet som deltagare. Samtalen skapar samhandling där eleverna är med och bidrar kring innehållet tillsammans. Utgångspunkten för samtalen var olika texter som berörde funktionsnormen kring npf. Textsamtalet som stöd Eleverna fick utifrån citatet ovan fundera över hur det var relevant för innehållet i texten de läste samt skapa en egen frågeställning i förberedelserna av samtalen. Submit your ideas - Assembly. Anne Franks dagbok - Drama för unga. Brorsan är kung - Drama för unga.

Om Godnattsagor för rebelltjejer - Godnattsagor för rebelltjejer i Barnradion. I den nya säsongen får du träffa elva olika kvinnor som tack vare sitt mod förändrat världen, var och en på sitt eget sätt.

Om Godnattsagor för rebelltjejer - Godnattsagor för rebelltjejer i Barnradion

Varje avsnitt har sin egen karaktär och i den nya säsongen berättas avsnitten av Nina Rashid, Angelica Prick, Frida Hallgren, Vanna Rosengren och Ruth Vega Fernandez. Fyra avsnitt ur den nya säsongen släpps 25 mars. Being an Anti-Racist Educator Is a Verb  - NCTE. From the NCTE Committee Against Racism and Bias in the Teaching of English This post was written by NCTE members Keisha Rembert, Patrick Harris, and Felicia Hamilton, members of the NCTE Committee Against Racism and Bias in the Teaching of English.

Being an Anti-Racist Educator Is a Verb  - NCTE

Det är skolans uppdrag att arbeta värdegrund. Samtalskväll: När samtalen tystnar.

Talking about Racism #Black Lives Matter

Värdegrund i vardagen. Ett framgångsrikt värdegrundsarbete sker som en integrerad del i helheten.

Värdegrund i vardagen

För att nå dit behöver man arbeta systematiskt.All personal lägger tillsammans upp arbetet utifrån förskolans och skolans egna förutsättningar. Utifrån styrdokument behöver förskole- och skolpersonal tillsammans med barn och elever omfamna och erövra värdegrunden - vad den står för i verksamheten och på vilken sätt den blir synlig hos oss. En eldsjäl räcker inte Studier visar att där arbetet inte når samma framgång sker det på ett mer splittrat sätt. Lärportalen. Utbildningen ska enligt skollagen och läroplanerna utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Lärportalen

Ibland sammanfattas detta som skolans värdegrund. Det främjande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Skolans värdegrund ska genomsyra verksamheten. Men vad betyder det egentligen? ”Låt eleverna ta ledningen i värdegrundsarbetet” Den svenska skolan har idag som ansvar att förbereda elever på att ”leva och verka i samhället”.

”Låt eleverna ta ledningen i värdegrundsarbetet”

Frågan är; vilket samhälle vill vi ha? Vilken typ av elev ska vi släppa ut i samhället? Jag jobbar som ämneslärare och jag märker att det finns en tydlig brist på värdegrundsarbete i skolan. Med detta menar jag inte att pedagoger inte följer Lgr 2011 för det tar jag för givet att vi gör. Vad jag menar är det som sker utöver undervisningen. Jag anser att skolan behöver en kontinuitet och stabilitet i värdegrundsarbetet. John Deweys uttryck, learning by doing, innefattar bland annat att människor kan lära sig själv genom att sätta ihop teori, praktik, reflektion och handling till en helhet. Jag anser att vi måste låta eleverna delta aktivt i planeringen av värdegrundsarbetet i skolan. Mia Stewart, ämnespedagog i engelska och historia. Lyfta svårare värdegrundsfrågor genom litteratur · Annika Sjödahl. Båda böckerna tar upp ämnen som berör kön, religion eller annan trosuppfattning samt främlingsfientlighet och de krockar som kan uppstå både inom familjer, mellan vänner och samhället i stort.

Lyfta svårare värdegrundsfrågor genom litteratur · Annika Sjödahl

Det är frågor som elever i skolan har många funderingar kring och är intresserade av att veta mer om - vilket ger en perfekt ingång till litteratur. När Mats Berggren skrev den senare boken så utgick han från en diskussion om hedersvåld på Facebook. The Danger of a Single Story - Globala målen. Lärares yrkesetik. Tolerans – Lära för Fred. “Tolerans” betyder enligt våra vanligaste ordböcker: fördomsfrihet, förståelse, mänsklighet, upplysthet, vidsynthet, empati. ” Tolerans innebär att leva med olikheter, fokusera på hur vi löser konflikter och kompromissa om utrymmet – i samexistens.”

Tolerans – Lära för Fred

(Teskedsorden) “No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.” (Nelson Mandela) Se, förstå och förändra. Alla Människor! Film: De mänskliga rättigheterna på 2 minuter Filmen berättar om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Se filmen! Om filmen.

Motverka rasism och främlingsfientlighet

Posters. #metoo. Könsnormer och genus. Sex och relationer. Katarina Taikon. Filmtips. Normgranska läromedel och medier. Normkritik sagor. Om normer och normkritik. Kommunikation. På engelska. Koppling till lärande. Bokförlag. Bok- och lästips. Normkritiskt- & genusperspektiv.

Värdegrund Likabehandling.