background preloader

Språkutvecklande undervisning

Facebook Twitter

Skrivmallar och spraklig stottning for att bygga texter. Samhällskunskap. Att ha genomgång – Karin bygger undervisning. Konsten att hålla en genomgång eller ett föredrag är verkligen en konstform.

Att ha genomgång – Karin bygger undervisning

Har precis varit på fortbildning flera dagar i rad och blivit föreläst av både politiker, tjänstemän, kommunikatörer och kursadministratörer. Vissa har föreläst med framgång. De flesta har försökt fylla stunden med så mycket information det bara är fysiskt möjligt.

Didaktik mm

20 Literacy Strategies for Engaging the Middle Level Brain. Recently, I was teaching a language arts class in Logan, West Virginia.

20 Literacy Strategies for Engaging the Middle Level Brain

The objective of the lesson was to analyze the impact of tradition on human behavior using narrative text. Sounds really dull, doesn't it? It could have been, had I not used engaging strategies to facilitate the lesson. The vehicle for accomplishing the objective was The Lottery by Shirley Jackson. If you have not read it, you should! Even though it was considered a short story, The Lottery contained a great deal of text, so I had to devise ways to help students.

For the second section, I continued to read aloud but paused periodically so that students could chorally provide the next word in the sentence. Section four involved partner reading where a student could elect to read a page, a paragraph, or pass his or her turn. A good thing. Whether you examine any of the research on how the brain acquires information, you will find there are 20 ways to deliver instruction.

Brainstorming and Discussion. Lärportalen. Lärportalen. Lärportalen. Elevaktiva arbetssätt. Från vardagssnack till skolspråk: Att sakna ord. Engelska - Undervisa nyanlända. Lässtrategier - exempel från klassrummet! Det var svårt att komma igång med arbetet som förstelärare i augusti, tyckte jag.

Lässtrategier - exempel från klassrummet!

Samtidigt som jag kände det var skönt att äntligen kunna lägga tid på att fundera över de bästa vägarna för utvecklingsarbetet, ville jag också att det skulle synas att jag gjorde något. Var jag en lönsam liten förstelärare, liksom? Värdet av den känslan kan man ju diskutera, men det mynnade ut i att jag som en del av arbetet under hösten anordnade tre stycken workshops om lässtrategier. Varje tillfälle var 40 minuter. 82559 greppa sprket pdf. Mitt språkutvecklande SO-klassrum: Arbeta med texter i SO. Det är viktigt att vi ämneslärare är medvetna om och har fördjupat oss i vilka texttyper som är centrala i våra ämnen.

Mitt språkutvecklande SO-klassrum: Arbeta med texter i SO

SO är ett "texttungt" ämne och de fyra SO-ämnenas texter är av ganska olika karaktär. För att vi ska bli medvetna om vilka utmaningar eleverna kan ställas inför i mötet med de texter vi valt ut, behöver vi göra analyser av våra läromedelstexter. Exempel på vad man kan titta på vid en analys: Språk snackas bäst och mest i autentiska miljöer. Skype in the Classroom är bara ett av de verktyg hon använder sig av för att skapa en verklighetsnära språkundervisning.

Språk snackas bäst och mest i autentiska miljöer

Sara Bruun är lärare i engelska och tyska i åk 6–9 på Furutorpsskolan i Hässleholms kommun och har på kort tid byggt upp en bred kunskap kring digitala arbetssätt som gör undervisningen både mer spännande men också relevant för eleverna. – Häromdagen hamnade vi via mysteryskype i Vitryssland, Minsk. Det är så enkelt och fantastiskt kul. Klassen samlas framför datorn, allt som behövs är en dator och en projektor. Själva tävlingsmomentet går ut på att ställa frågor för att ta reda på var den andra klassen befinner sig. Det är på detta sätt Sara menar att språkundervisningen sker på riktigt. . – Hela världen finns tillgänglig i våra händer. Relevans i inhämtade kunskaper Sara talar om 21st Century Skills som eleverna får med sig genom exemplen på de digitala arbetssätten här. Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling. Vad innebär en språkutvecklande undervisning?

Det finns mycket forskning som pekar på att språket är vårt främsta redskap för lärande i alla ämnen.

Vad innebär en språkutvecklande undervisning?

Det är till exempel genom språket vi kommunicerar med andra, utvecklar ny kunskap och visar vad vi har lärt oss. Det är också genom språket som vi visar vad vi har förstått och vad vi kanske behöver stöd för att komma vidare med. Om du som lärare tillsammans med dina kollegor vill utveckla undervisningen till att bli mer språkutvecklande kan sammanfattningen och diskussionsunderlaget nedan vara till god hjälp. Kunskaper om begrepp och texttyper För att genomföra denna typ av undervisning behöver du som lärare använda varierade arbetssätt som tillåter eleverna att vara språkligt aktiva.

Kvaliteter i elevens språkliga aktiviteter I kunskapskraven för skolans olika ämnen krävs att eleverna ska visa sina kunskaper genom språkliga uttrycksformer av olika slag, till exempel genom att föra resonemang, värdera arbetsinsatser eller analysera texter eller skeenden. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Språk- och kunskapsutveckling Resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, 2010, visar att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i tillräckligt hög grad och att bristerna i många förskolor och skolor gäller generella svagheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling.

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Många lärare saknar kunskap om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och många lärare saknar nödvändig kunskap om elevernas bakgrund och kunskapsnivå. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever, men vad innebär det? Vad gynnar elevers lärande? Skolverkets kunskapsöversikt Greppa språket hänvisar till en sammanfattning av forskarna Meltzer och Hamann där följande åtta punkter gynnar elevers lärande i olika skolämnen: Stödmaterial TV-serie. 2003_3_Hajer.pdf.