background preloader

Cirkelmodellen.pdf

Related:  writingPedagogik

Descriptive-essay-transitions-exercise The Weekend Market (descriptive essay transitions) This is a transitions and linking words exercise for a descriptive essay. Well placed transitions help make essays easier to read. and understand. <span><a target="_self" href="/AcademicWritng.html">Essay writing home</a><br /><a target="_self" href="/transitionalconnectingandlinkingwords.html">Transitions home</a><br /><a target="_self" href="/Descriptive-essay-transitions-exercise.html">Descriptive transitions</a><br /><a target="_self" href="/Cause-efffect-essay-transitions-worksheet.html">Cause effect transitions</a><br /><a target="_self" href="/Comparison-contrast-sentence-writing-exercise.html">Comparison transitions</a><br /><a target="_self" href="/Narrative-essay-transitions.html">Narrative transitions</a></span>

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse - Vad vet ni om Sverige? Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Högarna med lappar växer men efter ett tag börjar det gå lite långsammare, eleverna går och kollar på kartan och börjar diskutera: Hur var det, var Gotland Sveriges största ö? I större grupper läser eleverna upp vad de skrivit, därefter kategoriserar de alla lappar genom att placera ut dem på ett större papper. I klassrummet bredvid sitter klass 3B i par och läser upp ord för varandra: häcka, ruva och hjässa. Cirkelmodellen ökar språkutveckling Klasserna befinner sig i fas ett av cirkelmodellens fyra faser - bygga upp kunskap, läsa texter för att få förebilder, skriva gemensam text och skriva en egen text. Men arbetet med cirkelmodellen tar tid. Första fasen inleder Förebilder i fas två Lätt att glömma fas tre Fas fyra avslutar

Digitala verktyg främjar undervisningen i engelska Elevernas brist på motivation blev en drivkraft Sofia Arvidsson jobbar sedan sju år tillbaka som lärare i engelska och idrott på Smedingeskolan utanför Kungsbacka. Smedingeskolan är en pilotskola i kommunen med en satsning på bärbara datorer till varje elev i årskurs 7-9. Sofia Arvidsson märkte tidigt i sin lärargärning att textböckerna i engelska inte gav tillräckligt för att eleverna skulle kunna nå upp till alla mål i kursplanen. När eleverna inte blir motiverade eller engagerade är det svårt att nå målen, och Sofia Arvidsson strävade därför att få en mer varierad undervisning. Digitala lärresurser främjar undervisningen i engelska Utgångspunkten för Sofia Arvidssons undervisning i engelska är kursplanen i kombination med en LPP (lokal pedagogisk planering), där undervisningens mål och centrala innehåll tydligt framgår. Eleverna får ofta använda digitala publiceringsverktyg när de ska redovisa ett arbete eller hålla ett föredrag. Hörförståelse underlättas med digitala verktyg

Att skriva en argumenterande text på engelska En argumenterande text går ut på att du ska övertyga dina läsare om att din åsikt är den rätta eller att du ska försöka få dina läsare att handla på ett visst sätt. Jag har valt att göra denna genomgång på svenska då flera av er uttryckt att ni (engelska år 8) tycker det blir alldeles för svårt annars. I förväg vill jag att ni har läst igenom detta inlägg och sett filmen. Lektionstid kommer vi arbeta med detta på engelska. Jag kommer att hjälpa er med ord och med exempel på hur det blir på engelska. Vi kommer först att skriva tillsammans i klassen och sedan när ni kan det skriver ni enskilt. Det finns en del som man måste tänka på för att texten ska bli bra: 1. 3. Exempel på fler bindeord hittar du här: Bindeord Du behöver också ha med ord som uttrycker dina egna och andras åsikter och känslor tex: I wish - jag önskar I feel - jag känner I dream of- jag drömmer om I hate - jag hatar I dislike - jag ogillar - Är rubriken intresseväckande? / Sara

Att jobba med återgivande text – cirkelmodellen Vårt arbete med återgivande text började med ett besök på Naturrum på Kulbackens museum. När vi var där tog jag många kort på eleverna och det vi såg. Nästa dag fick eleverna jobba med att sortera korten i kronologisk ordning. Sedan pratade vi om vilka tidsord vi kan och vad de betyder. Nästa uppgift var att skriva en bildtext till varje bild. Eleverna valde bilder och använde kronologin och tidsorden för att kunna skriva passande text. Nästa steg var att skriva en gemensam text på cleaverboarden. ”Muséet Kulbacken och Naturrum En torsdag för tre veckor sedan åkte vi till Muséet Kulbacken. Först åkte vi buss. Sedan tittade vi på blommor som heter krokus. Sen pratade vi med Janne och vi ställde frågor till honom. Det var en spännande och härlig dag. Efter detta jobbade vi ungefär tre lektioner med att läsa, förstå och på olika sätt jobba med gamla elevtexter inom den återgivande genren. Sedan var det dags för ytterligare en lektion utanför skolans väggar. ”Centrum ”Exkursion i stan

Make Your Images Interactive - ThingLink ESL Writers Workshop: Weighing an Argument Weighing an Argument A Young ESL Writers' Workshop Part I: Students examine the pros and cons of electing their teachers. Preparation: Homework to be completed before class: Photocopy the Election Vocabulary worksheet and Green Party campaign poster. Note: Students are asked to choose one of four candidates, if they choose candidate #1, you might want to question whether the candidate is likely to keep his or her promise. For class: Print and photocopy the worksheet titled Weighing an Argument. Introduction: Note: Do not handout the sheet Weighing an Argument yet. Quickly go over the homework that was assigned the previous class. Ask students how much they weigh or how much things around them weigh. Now ask students what "pros" means and what "cons" means. Activity 1: Write the topic: Should students elect their teachers on the board? Ask the students if this is a good idea. Ask the students what the pros of electing teachers would be. Now hand out the sheet Weighing an Argument. In Class Pros:

Cirkelmodellen - ett konkret exempel Jag hör lite då och då att lärare är nyfikna på cirkelmodellen och hur man kan arbeta utifrån den. Cirkelmodellen, eller cykeln, för undervisning och lärande är en pedagogisk modell som vuxit fram inom genrepedagogiken. Genrepedagogiken handlar i grund och botten om explicit undervisning, att synliggöra och tydliggöra sådant som eleverna annars förväntas klara på egen hand. Det kan handla om att synliggöra olika texttypers syfte, struktur och språkliga drag men det kan även handla om att synliggöra hur man använder sitt språk i olika sammanhang. Explicit undervisning handlar även om vikten av att modella språkanvändandet (oavsett om det handlar om muntligt eller skriftligt språk) och se till att undervisningen, med hjälp av stöttning och återkoppling, anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov. Vill du läsa mer har Nationellt centrum för svenska som andraspråk en bra sida med information om vad genrepedagogik är för något. Referenser

20 ways to use a tablet in the classroom | Teacher Network Whatever model of Android or iOS tablet you have available, it’s a hugely versatile tool when it comes to educating and entertaining children. Here are some of the best apps and features you can make use of in the classroom – some of which you have to pay for and others that are free. 1 Dive into 360-degree videos This is the most basic form of virtual reality, a full sphere of video centred on the spectator who can view an environment in any direction. The content works with VR headsets but is also available through browsers and mobile devices. 2 Get creative with photo taking The Android and iOS camera apps are simple enough to use and can be deployed to record anything from a field trip diary to the results of a science experiment or a class art show. 3 Make music – no experience required 4 Record radio shows and podcasts Alternatively, you can make music (or indeed any kind of audio) and then use a tablet to record it. 5 Make immersive and interactive notes 8 Start up a class blog

More Free Graphic Organizers for Teaching Writing More Free Graphic Organizers for Teaching Writing Introduction The free graphic organizers that I offer on this page come from the collection of 50 More WRITERizers, the successor of 50 WRITERizers, which has generated loads of interest over the last couple of years—thanks to you and our colleagues. I truly believe that this newer collection breaks completely new ground. I just simply haven’t seen anything ANYWHERE that is anything like what you are about to see here. These graphic organizers feature… 4 structured sets of numbered, sequential pages.tagged information that students reference and transfer to related organizers.a series of manipulatives used to construct 7 individual, common-core-based, writing projects. Whether or not they are truly ground-breaking makes no difference to me. What WILL make a difference is how they will impact your kids. Quick Links for THIS Pagefree graphic organizers You may use the following quick links to go directly to what interests you on this page.

Modell för ämnesövergripande planering I vårt arbetslag (åk 4) har vi under en tid diskuterat hur vi ska kunna planera och samköra vår undervisning på ett effektivt sätt. Vi har velat minska antalet pågående arbetsområden för eleverna och få ihop ämnesövergripande arbete för att skapa ett mer meningsfullt sammanhang för eleverna. Vi bestämde oss för att använda oss av cirkelmodellen (Pauline Gibbons) som bas för vår planering och ta hjälp av läsförståelsestrategierna som presenteras i En läsande klass i den första fasen som innebär att samla på sig kunskap inom området. Vi har också hämtat inspiration från Göran Svanelid som talar om stora frågor som hjälper oss att knyta ihop innehållet i undervisningen även om vi är olika lärare som undervisar i SO, NO och Sv samt att förtydliga för eleverna vad de är de ska lära sig. Planeringsarbetet är klart och i onsdags kickade vi igång vårt Tema Sverige.

26 Research-Based Tips You Can Use in the Classroom Tomorrow With so many classroom research studies published daily, you can be forgiven for missing some. The techniques below are super-tactical and, for the most part, unsung strategies that you’ll be excited to try tomorrow. Just remember two things. Research on Engaging Students 1. 2. 3. Studying Tips to Give Students Tomorrow 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Instruction They’ll Remember 12. 13. 14. 15. Improving Academic Achievement Scores 16. 17. How to Minimize Teacher Stress 18. 19. Don’t Contribute to Needless Cognitive Strain 20. 21. 22. 23. Research on Writing Instruction 24. 25. 26.

Common Writing Mistakes - English Writing - Learn English Free This article features "dictionary look up". Just double click on any word to get an instant definition (uses a pop-up). Common Writing Mistakes by Michael LaRocca Most books aren't rejected because the stories are "bad." I don't mean places where we, as authors, deliberately break the rules. I've been editing novels for over three years. Once you've found a publisher who publishes what you write, you want to present yourself in the best way possible. The publisher is investing a lot in every book it accepts. The first thing you need to do, and I hope you've already done it, is use the spelling and grammar checkers in your word processor. Here's a list of the mistakes I see most often. * Dialogue where everyone speaks in perfect English and never violates any of the bullet points below. * It's is a contraction for "it is" and its is possessive. * Who's is a contraction for "who is" and whose is possessive. * You're is a contraction for "you are" and your is possessive. * You wear clothes.

Related: