background preloader

Språkutvecklande arbete

Facebook Twitter

Brainstorm. Struktur: Brainstorm Brainstorm kan användas tillsammans med andra strukturer så som Inspiratören, Karusellen eller vid par-strukuturer som PPT, Turas om eller EPA.

Brainstorm

Kollaborativt och Kooperativt Lärande – vad är skillnaden? I Sverige råder det en viss begreppsförvirring kring vad man ska kalla det internationella begreppet Cooperative Learning.

Kollaborativt och Kooperativt Lärande – vad är skillnaden?

I flera böcker såsom Mikael Jensens – Kommunikation i klassrummet (2012), Anders Gustavsson – Delaktighetens språk (2004), Christer Stensmo – Ledarskap i klassrummet (2008) används begreppet Kooperativt Lärande. I andra böcker används begrepp såsom Samarbetsinlärning, Samarbetsinriktat lärande, Samarbetsorienterat lärande, Samlärande, Kollektivt lärande mm. Dylan Wiliam som är pedagogikprofessor med fokus på formativ bedömning använder i sin svenska översättning av sina böcker begreppet Kollaborativt Lärande. Detta begrepp associeras även till James Nottinghams undervisningsfilosofi ”The learning pit”. Både James och Dylan har under senaste 5 åren blivit omåttligt populära i Sverige och de båda har haft flertalet föreläsningar på olika ställen. Kollaborativt – Kooperativt, vad är vad? Stärk ordförrådet vid språkstörning genom ordning & reda. Eller: Vad finns det för likheter mellan ditt ordförråd och ditt hem?

Stärk ordförrådet vid språkstörning genom ordning & reda

Vårt ordförråd kan (mycket förenklat) liknas vid ett hus eller en lägenhet, där vi förvarar föremål i olika skåp, lådor och hyllor. När vi får ett nytt föremål, behöver vi sortera in det på rätt ställe. Har vi oordning hemma så kommer vi ha svårare att hitta föremålet när vi behöver det. Vi kanske också har svårare att minnas vad vi ska använda det till. Anta t.ex. att du har fått en vitlökspress som är specialdesignad, och inte alls ser ut som en vitlökspress. Skapa ordning i ordförrådetHar du bra ordning hemma så kommer du också ha lättare att minnas vilka saker du har, och det blir lättare att plocka fram dem när du behöver dem. Även om man på många sätt kan jämföra ordförrådet med hur vi förvarar föremål hemma, så finns det en viktig skillnad: Det fantastiska med ordförrådet är nämligen att ord och begrepp kan förses med ”taggar” som gör de kan förvaras på jättemånga ställen samtidigt!

Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever. Språk-, läs- och skrivutvecklare - Mölndal. Det senaste inom vår podcastvärld - #ANNAOCHPHILIP. Checklista för en språkutvecklande lektion. Språk- och kunskapsutvecklande arbete. Språkutvecklande arbetssätt. 10 tips som hjälper elever att börja läsa. Helena Bross, kanske mest känd för de lättlästa bokserierna Klass 1B och Axel & Omar, har jobbat som lågstadielärare i över 30 år.

10 tips som hjälper elever att börja läsa

By image - Home. Chuckdillon. ”Kreativ design för lärande” – Bloggen i undervisningen – Skola för hållbar utveckling. Bloggen i undervisningen – Elever är skribenter för verklig publik Bloggen Kreativ design för lärande har gett elever i behov av stöd en röst både i och utanför klassrummet och synliggjort hur vi, genom att nyttja digitaliseringens möjligheter kombinerat med en genomtänkt pedagogisk idé, arbetat på ett nytt sätt, för att få fart på språk-, läs och skrivutvecklingen samtidigt som digital kompetens och andra viktiga framtidskompetenser stärkts (21st Century Skills).

”Kreativ design för lärande” – Bloggen i undervisningen – Skola för hållbar utveckling

Stödmaterialet för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – en stöttning för lärare och skolledare. Begreppet stöttning/scaffolding (Gibbons, 2013) är vedertaget inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Stödmaterialet för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – en stöttning för lärare och skolledare.

Det handlar om att hitta en tillfällig, strategisk och framåtsyftande anpassning som eleven använder tills hen klarar av uppgiften på egen hand. Stöttning måste finnas på olika nivåer så att alla kan klara av den kognitivt krävande uppgiften. Bra exempel på stöttning är att använda modersmålet som ingång till ett arbetsområde eller att använda ett venn-diagram för att göra jämförelser. Språkutveckling- multimodalt och digitalt – Hülya.

Hur arbetar du med digitala verktyg i undervisningen?

Språkutveckling- multimodalt och digitalt – Hülya

Hur kan man arbeta med digitala verktyg med nyanlända? Det är frågor som jag ofta stöter på. Det gläder mig att fler och fler har upptäckt fördelarna med digitala verktyg för språkutveckling och andraspråksutveckling. Det är svårt att berätta om hur arbetet sker, men jag gör ett försök genom att sammanställa några verktyg nedan i punktform. Gunther Kress, professor i pedagogik definierar begreppet multimodalitet till att beskriva kommunikationsformer. Multimodal kan man säga innefattar visuell kommunikation där man använder fler uttryckssätt än text för att kommunicera sitt budskap. Multimodalitet är ganska vanligt inom skolans värld. SPRÅKLIGA SVÅRIGHETER HOS BARN - SKA MAN VÄNTA OCH SE? - barnprat. Varje förälder har säkerligen någon gång grubblat på om deras barn utvecklas som det ska.

SPRÅKLIGA SVÅRIGHETER HOS BARN - SKA MAN VÄNTA OCH SE? - barnprat

Det kan handla om alltifrån att börja krypa, äta själv, gå, tala, bygga klosstorn eller leka föreställandelek. Man jämför, medvetet eller omedvetet, med andra barn - det är lika svårt att låta bli som att försöka undvika att läsa texten på en stor reklamskylt. Det bara händer.När ett barn utvecklas långsammare än jämnåriga ligger det såklart nära till hands att undra om något är fel. I många fall kanske man känner på sig att allt egentligen är i sin ordning, och då är det ofta ganska lätt att skaka av sig sådana tankar. Men i andra fall finns den där oron kvar, och kanske blir den större ju längre tiden går.

VARFÖR SPRÅKET ÄR EN SÅ BIG DEAL - barnprat. Jag kan tänka mig att en och annan läsare undrar varför i allsin dar jag ägnar så mycket energi åt det här med barns språkutveckling.

VARFÖR SPRÅKET ÄR EN SÅ BIG DEAL - barnprat

Det finns ju så mycket annat ungarna ska lära sig! Äta, krypa, springa, cykla, inte slåss, räkna, simma, fotboll... Prata lär de väl sig ändå av bara farten? Jo, visst är det så att de flesta barn lär sig prata av “bara farten”, utan att vi behöver göra så mycket för att hjälpa till. Bedömningsmaterial för skolordförråd. Lärar-logopedsamarbete för språkutvecklande undervisning! Metod I projektet så samarbetade en logoped med lärare i årskurs 8 för att utveckla och modifiera lärares instructional language - alltså det muntliga och skriftliga språk som används i undervisningen i klassrummet.

Lärar-logopedsamarbete för språkutvecklande undervisning!

Detta gjordes genom så kallade modification techniques - konkreta sätt och strategier för att ändra sin egen språkanvändning för att göra klassrumsspråket mer tillgängligt för elever med språkstörning. Studien var en så kallad RTC (randomised controlled trial) vilket betyder att deltagande skolor var slumpmässigt utvalda till att få träningsprogrammet eller vara väntande kontrollgrupp, och att de som utvärderade programmet inte visste om de utvärderade kontrollskolor eller skolor som fått träning. 13 lärare i årskurs 8 (i olika ämnen - matematik, historia, geografi, bild, idrott) och 43 elever med språkstörning med engelska som förstsaspråk i dessa lärares klasser deltog i studien.

Träningsprogrammets innehåll Det var fyra kategorier av strategier som programmet fokuserade på. Finns nu för beställning: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Av Karin Pettersson. Språkutveckling och IT med appar m.m. Stärk språket stärk lärandet, 4:e upplagan - Pauline Gibbons - böcker(9789173828772) Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande - Pauline Gibbons - böcker(9789173828680) FN – projekt, ett språk och kunskapsutvecklande arbete. Under de sista veckorna på terminen har jag arbetat med ett FN-projekt med mina klasser i geografi och svenska.

Arbetet blev på många sätt lyckosamt och jag vill här dela med mig av upplägget samt ge er min bild av vad som gjorde undervisningen framgångsrik. Tidigare i våras var Sandra Pilemalm från Naverlönnskolan hos oss på Spångholmsskolan och föreläste om hur lärare kan öka motivationen och ansvarstagandet i sin undervisning. Hon berättade då bl a om två arbetsområden som hon genomfört baserade på entreprenöriellt lärande och som fungerade som en form av rollspel.

Sandra har även skrivit blogginlägg om dessa projekt som du kan läsa om här: Från fakta till fiktion – ett sätt att skapa skrivglädje. Vi deltar i läslyftet den här terminen och arbetar i modulen Läsa och skriva i alla ämnen. När vi läste texten Berättande texter valde vi att planera för en lektion där vi skulle låta eleverna utgå från en faktatext som inspiration för att skriva en skönlitterär text.Vi arbetade utifrån cirkelmodellens princip och började med att samla fakta. Vi läste om och såg på film om Glimmingehus och gjorde också ett studiebesök där. Hemma på skolan gjorde vi en mindmap med all fakta och vi hjälptes åt att sortera upp faktan inom olika områden. Därefter skrev alla en individuell text om besöket på Glimmingehus. Hur stödjer vi elever med avkodningssvårigheter? Stärk ordförrådet vid språkstörning genom ordning & reda.

Språk & kommunikation - Vi listar de bästa apparna för barn. En språkstimulerande padda... Bläupp sa den söta lilla grodan en dag... Nej det är inte så jag menar. Jag har nu börjat bygga upp språkmappen i vår iPad. Vad är egentligen en språkstimulerande app? Är det bara appar som lär barnet att forma ljud och träna språkförståelse eller är det också alla de appar där barnen måste kommunicera med varandra för att klara appens grundläggande syfte? Eller är det främmande språk? Jag har nu jobbat med iPad sedan i julas, alltså bara några månader men jag vet knappt hur jag kunde jobba utan den.

Åter till det språkliga perspektivet. Se bokstavsljuden – En app kanske främst för pedagogerna där man via bild ser hur tungan ska placeras etc vid framställande av ljud. Ritprata – En gratisapp som är bra vid bl.a seriesamtal och som stöd för såväl oss som barnen i samtal om specifika händelser. Kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Förstå matematikens språk med språkstörning? Att skriva sig till läsning - Tematisk språkutveckling i fsk - Carina Ljunggren, Jeanette Nilsson - böcker(9789140692788) Digital dokumentation och språkutveckling : kreativitet med läroplan och platt@ - Tobias Gyllensvärd - böcker(9789188099020) Nyanlända elever i mitt klassrum : språkutveckling med digitala resurser - Hülya Basaran - böcker(9789188099181)

Att få barnets språk att växa - Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma - Karolina Larsson - böcker(9789198047516) Gibbons pauline. Nationellt centrum för svenska som andraspråk.