background preloader

Om normer och normkritik

Facebook Twitter

HBTQ - NORMER & MAKT » Gratis i Skolan. Det_oppna_klassrummet_201507. Digitala spel om mänskliga rättigheter. Om att känna sig som hemma i ett nytt land. Jamrum.nu - för jämställdhet! - jamrum.nu. Tema Likabehandling. Tema Likabehandling anser att arbetet för lika rättigheter och möjligheter bör ske utifrån ett normkritiskt perspektiv för att det ska leda till en verklig förändring.

Tema Likabehandling

Diskriminering och trakasserier hänger nära samman med de normer som finns i ett samhälle. Kartläggning-laromedel. Normkritik. Røde Kors - IHR. Yttrandefrihet handlar inte om rätten att kränka en annan människa - Det öppna klassrummet. Vi har ett ansvar som lärare att aktivt verka mot homofobi, bifobi och transfobi.

Yttrandefrihet handlar inte om rätten att kränka en annan människa - Det öppna klassrummet

Vi har ett ansvar att aktivt verka mot rasism och främlingsfientlighet. Ja, vi har ett ansvar att aktivt verka mot alla former av kränkningar och diskriminering, och detta är givetvis inga nyheter för någon av oss. Jag har tidigare skrivit uttömmande om vårt likabehandlingsuppdrag här och när jag nu äntligen är tillbaka på bloggen efter några veckors uppehåll nämner jag det igen, av en särskild anledning: Det är valår i år.

Det är valår, och politik diskuteras med säkerhet i alla klassrum någon gång under läsåret. Många skolor bjuder dessutom in politiska partier att presentera sig och att debattera, kanske inför skolans eget informella val. Att alla riksdagspartier erbjuds tillträde innebär givetvis att också Sverigedemokraterna finns på plats. Ett parti vars agenda inte riktigt går ihop med det som skolan faktiskt står för. Normen i fokus, del 2: Vad normkritik är och inte är - Det öppna klassrummet. FULLTEXT01. Skärpning! Värdegrunden går inte att välja bort! - Det öppna klassrummet. Jag läste alla kommentarer till mitt senaste inlägg om motverkande av hbtq-fobi i klassrummet, bl.a. på LR:s facebooksida.

Skärpning! Värdegrunden går inte att välja bort! - Det öppna klassrummet

Det är alltid lite småotäckt att läsa de där kommentarerna, tycker jag, för även om det givetvis finns många lärare som uttrycker tacksamhet för att frågan tas upp eller som entusiastiskt berättar om hur de arbetar normmedvetet i sina klassrum så är helhetsbilden inte lika positiv. Alla barn har inte en "mamma och pappa" - LitteraturMagazinet, Sveriges största litterära magasin.

På mitt jobb försöker vi tänka normkritiskt.

Alla barn har inte en "mamma och pappa" - LitteraturMagazinet, Sveriges största litterära magasin

Att inte gå in och tillskriva folk vissa relationer eller egenskaper för att vi förutsätter en viss sexualitet, en viss könsidentitet, och så vidare. Det handlar om att hellre säga partner än pojkvän/flickvän/fru/make ifall vi vet att personen har en partner, men inte vet könet på denna. Vet vi inte om personen har en partner ska vi självklart inte förutsätta att så är fallet! Hen kanske har två, tre eller ingen alls. Det handlar också om att aldrig fråga efter kön ifall en vuxen vill ha boktips åt ett barn. Meningen med normkritik är även om vi människor ofta fastnar i stereotyper så finns det ingen anledning att aktivt upprätthålla dem. Det handlar också om att inte förutsätta en kärnfamilj. Barn kan också bo med andra än sina föräldrar.

Jag har en gång gjort en riktig tabbe. Därför blev jag väldigt trött när jag såg Coops skylt om att barn kan ta en frukt när "mamma och pappa" handlar. Det finns olika sorters familjer. Björkmans pedagogiska. Normkritisk pedagogik är ett arbetssätt som utvecklats sedan 2009 och som rekommenderas av Skolverket för att på ett långsiktigt sätt arbeta för likabehandling.

Björkmans pedagogiska

Jag är en av dem som varit med och utvecklat den normkritsiak pedagogiken, detta bland annat genom mitt deltagande i den tvärprofessionella studiecirkel vars arbete summerats i antologin Normkritisk pedagogik – Makt, lärande och strategier för förändring (2009). Med hjälp av arbetet i studiecirkeln har jag utvecklat ett sätt att arbeta med normkritik i praktiken, detta beskrivs i mitt kapitel "En skola i frihet, med "misstagens hjälp". 2009 fick jag Natur & Kultuts lärarpris för mitt sätt att arbeta med normkritik i skolan.

Som jag ser det har normkritisk pedagogik två delar vilka motsvarar en pedagogs dubbla uppdrag, det socialiserande och det undervisande. Båda dessa uppdrag regleras i läroplanens värdegrund respektive kursplaner. Teori Troubling Education (2002) Kevin Kumashiro (RoutledgeFalmer) Metoder. BTJ. Äntligen en välskriven och aktuell vägledning till böcker som skildrar ett liv bortom heteronormen!

BTJ

Bokens första del utgörs av en inledande exposé över hbtq-historien ur såväl samhälleligt som litterärt perspektiv. Utgångspunkten och urvalet blir övervägande västerländskt, i synnerhet svenskt, eftersom det (enligt författaren) saknas hbtq-litteratur översatt från andra delar av världen. Implementeringsanalys av barnboksprojektet. Normkritiskt perspektiv. Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Denna rapport, som genomfördes 2009, bygger på en intervjustudie med över 500 barn, elever och studerande i förskola, skola och vuxenutbildning.

Diskriminerad, trakasserad, kränkt?

Den undersöker hur dessa personer uppfattar förekomsten av diskriminering och trakasserier inom sina respektive verksamheter. Undersökningen visar att det är framför allt utanför lektionstid som trakasserier och kränkningar förekommer mellan barn, elever och studerande. Att döma av intervjuerna är det i grund- och gymnasieskolan framför allt pojkar som blir både mest utsatta och utsätter andra för verbala trakasserier och hot om liksom reella fysiska trakasserier.

Anledningarna är länkade till både homofobi och rasism, men även till annan kränkande behandling, särskilt till utseende, bl. a. kroppsstorlek. Flickor använder ryktesspridning och baktaleri hellre än fysiskt våld som medel att trakassera och kränka varandra. Normkritiskt tänkande. Normkritisk pedagogik och ett normutmanande arbetssätt. Här presenterar vi vad ett normutmanande arbetssätt innebär, varför vi rekommenderar det och hur du kan komma igång.

Normkritisk pedagogik och ett normutmanande arbetssätt

Ladda ner hela texten som pdf här. Normer. Rädda Barnens Ungdomsförbund. Jämställdhet. Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan könen.

Jämställdhet

Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. För att uppnå jämställdhet kan kvinnor och män behandlas lika, eller olika. Till exempel kan kvinnor och män ha lika lön för likvärdigt arbete eller så kan kvinnor och män behandlas med olika läkemedel och metoder inom sjukvården för att den ska vara jämställd. Jämställdhetsarbetet kan ha olika fokus.