background preloader

Läs- och skrivanpassningar

Facebook Twitter

iPad som stöd. Jakten på dyslexin: Fördelar och styrkor. Jakten på dyslexin: Fördelar och styrkor. Stöd i forskningen för båda metoderna. ”Det är så här framtid börjar: Med en surfplatta, ett klassrum och en bra lärare.”

Stöd i forskningen för båda metoderna

Nej, det är inte så barnrättsorganisationen Plan international skriver i en kampanj på reklamplats i Stockholm. Men byt ”surfplatta” mot ”penna”, så blir citatet från affischen rätt. En Ipad är knappast basen i en grundläggande utbildning för barn världen över. Om det är handskrift eller tangentbord som fungerar bäst för läs- och skrivträning är troligen en irrelevant fråga i många av världens skolor.

Dessutom är pennan, som ett verktyg med gamla anor, en given symbol för hur utbildning kan komma många till del. Men i Sverige finns både möjlighet och anledning att ställa frågan om framtiden ska börja med penna eller tangentbord. Klart är att det är lättare att trycka på tangenter än att forma bokstäver med handen – för de flesta. ”Skriva sig till lärande”, förkortat STL, är en modell som har visat sig gynna elevers lärande i stort. . – Många lågstadieelever har ett relativt stort ordförråd.

Forskaren: Appar lika effektiva som läs- och skrivträning. LegiLexi. LegiLexi. Foraldrar_en_resurs_SV. Dyslexiförbundet. Det finns många verktyg som underlättar för dig när du ska skriva.

Dyslexiförbundet

Här presenterar vi de vanligaste funktionerna. Stavningsprogram Rättstavningsfunktionen i det vanliga ordbehandlingsprogrammet i datorn är fullt tillräcklig för de flesta.För den som har större behov finns ett rättstavningsprogram för personer med dyslexi, Stava Rex.Det finns även ett rättstavningsprogram på engelska, Spell Right, som är speciellt framtaget för dyslektiker med svenska som modersmål. I programmen finns viss grammatikkontroll.Även Googles sökfunktion (google.com) kan hjälpa dig med stavning: Skriv in ett ord och sök på det så får du stavningsförslag. Ordbok Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien finns tillgänglig som gratis app på AppStore och GooglePlay.Gustavas ordböcker bygger på Svenska ordboken och Engelsk ordbok.

Ordprediktion Program som föreslår vad det är för ord du försöker skriva, och ger dig en lista av tänkbara ord att välja mellan. Anpassningar för oss med dyslexi. 13316-anpassningar-for-oss-med-dyslexi. Elevhälsan - Pysa skrivning i engelska? Gudrun Löwendahl Björkman svarar Fråga: Hej!!

Elevhälsan - Pysa skrivning i engelska?

Vi har en elev med diagnos inom AST och vi har funderingar kring undantagsbestämmelsen. Det vi funderar över är om man kan ta bort ett helt moment som tex skrivning i engelskan?? Kan man tillämpa undantagsbestämmelsen för alla delar av kunskapskraven? Kan man tillämpa undantagsbestämmelsen för alla delar av kunskapskrav exempelvis läsa, skriva, tala och räkna?

Kan man tillämpa undantagsbestämmelsen för alla delar av kunskapskraven?

I det svar som nu följer hänvisar vi till skollag 2010:800. Enligt skollagen ska man alltid ta hänsyn till barnets bästa. I 1 kap. 10 § står: ”I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Here's What Reading Can Really Look Like When You're Dyslexic. Inbyggd OCR-funktion i Google Docs - få inskannade bildfiler upplästa. Det finns en gratis inbyggd ocr-funktion i Google Docs som du kan använda på inskannade textfiler eller foton på text som du tagit med din mobil.

Inbyggd OCR-funktion i Google Docs - få inskannade bildfiler upplästa

Denna text kan du sedan markera och få uppläst med en talsyntes, t.ex. Oribi Speak. Gör så här 1. Recension av DayCape - Schemaapp med bildstöd. Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat. Den vanligaste frågan jag får är; vilken extra anpassning är den bästa?

Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat.

För en tid sedan fick jag en klurig fråga på Twitter; vilken är den sämsta extra anpassningen? Lagändringen om extra anpassningar skulle underlätta för lärare och skolan vad gäller dokumentation. Man såg att antalet åtgärdsprogram hade skjutit i höjden. På vissa skolor var andelen elever med ÅP större än andelen utan ÅP. Extra anpassningar skulle också innebära att flytta ansvaret för elevens svårigheter från eleven själv till undervisning och lärmiljö. Skolinspektionens rapport om skolans arbete med extra anpassningar (160826) ger mycket information om vad som görs, vad som inte görs och vad som borde göras.

Enligt rapporten visar studier att nära 40% av eleverna får specialpedagogiskt stöd någon gång under sin grundskoleutbildning. Likeadyslexic. Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar. Dyslexia Friendly Classroom. Arbeta med språkstörning i förskola och skola - SPSM Webbshop. DysTEFL Booklet Trainee. Dexylisa. A frnied who has dsielxya desrciebd to me how she epxereencis rdeaing. She can raed, but it takes a lot of ctaceotrnoinn, and the lterets semes to “jump auornd”.

I rebemmered reidang aubot typoglycemia. Wouldn’t it be poslibse to do it iiteractnevly on a webtise with Javascript? Miniräknare för dyskalkyliker. Studiepaket - NPF. Förståelse, kunskap och pedagogiska konsekvenser Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet.

Studiepaket - NPF

Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Extra anpassningar - Danderyd kommuns webbplats. Information om språkstörning – Logopedforum. I en av forumtrådarna har det tipsats friskt om en mängd olika bra informationskällor vad gäller språkstörning.

Information om språkstörning – Logopedforum

Här kommer en sammanställning från den tråden med länkar att laborera bland för den som vill uppdatera tipsbanken till föräldrar och pedagoger. På många av sidorna finns det i sin tur ännu fler länkar och litteraturlistor. Kommentera gärna och fyll på med era bästa tips.! Information om språkutveckling och språkstörning Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Inbyggd OCR-funktion i Google Docs - få inskannade bildfiler upplästa. ClaroCloud – Talsyntes som fungerar oavsett vilken apparat du använder! Åsså har jag dyslexi: Tro inte att du är dum! Extra anpassningar… Något nytt? Det här med extra anpassningar… Är det egentligen något nytt?

Extra anpassningar… Något nytt?

Är det något vi på Klågerupskolan 6-9 inte gjort tidigare? Gör inte lärare extra anpassningar hela tiden? Christina Franzon Wallin, specialpedagog i Sigtuna kommun svarar på dessa aktuella och intressanta frågor i Lärarförbundets tidning Specialpedagogik. Hon menar att det nya är att vi numera synliggör allt det som vi gör för eleven. Recension av SnapType- för oss som inte gillar att skriva för hand. Användningsområden SnapType är framtagen av arbetsterapeuter och den är ett mycket bra verktyg för elever med nedsatt förmåga och/eller motivation att använda penna och papper.

Recension av SnapType- för oss som inte gillar att skriva för hand

Många elever föredrar att skriva på lärplatta eller dator då det är lättare att redigera, kräver mindre finmotorisk precision och ger ett snyggt och lättläst resultat. 7 Google Chrome Extensions that Help Students with Dyslexia. In this day and age, high-quality assistive technology (AT) can be found on almost every computing platform. This widespread availability is making curriculum access easier for students with dyslexia. Dags för betyg – glöm inte pysparagrafen! Det är dags för betyg och för många elever kan det bli omöjligt att nå upp till målen på grund av funktionsnedsättning, ofta osynlig sådan.

Av denna anledning finns undantagsbestämmelsen som till vardags ofta kallas pysparagrafen. En anledning till att det kallas pysparagrafen är att meningen är just att vi ska ”pysa” de delar av kunskapskraven som inte kan nås på grund av funktionsnedsättningen, där det finns ett rimligt tvivel huruvida eleven inte skulle klara dessa kriterier om det inte var för funktionsnedsättningen. Detta ska självklart inte vara någon kompensation för anpassningar och åtgärder i undervisningen. Bo Hejlskov Elvéns blogg. I skollagen finns en paragraf, kallat undantagsparagrafen. Den finns på lite olika ställen i lagen beroende på vilken skolform det gäller: 10 kap. 21 § (grundskolan), 11 kap. 23 a § (grundsärskolan), 12 kap. 21 § (specialskolan), 13 kap. 21 a § (sameskolan),15 kap. 26 § (gymnasieskolan), 20 kap. 28 § (kommunal vuxenutbildning), 21 kap. 20a § (särskild utbildning för vuxna), 22 kap. 22 § (utbildning i svenska för invandrare).

Undantagsparagrafen för grundskolan låter såhär: Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 9. Med särskilda skäl avses här funktionshinder eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för eleven att uppfylla kraven för ett viss kriterium (Skollagen kap 10 § 21). Grundskoleguiden. 13316 anpassningar for oss med dyslexi. Medioteket131002c. Betyg, pysparagrafen, sammanvägningen av prestationer. Dags att sätta betyg och tänka igenom betygen för varje elev så att det blir rätt. Förhoppningsvis vet alla elever redan hur de ligger till och hur de bedöms så att betyget inte kommer som en överraskning. Här är min checklista för betygsättning så att jag vet att jag inte glömmer något: 1. Anpassa för elever med funktionsnedsättning. Ja, i vissa ämnen. Matematik Läraren kan hjälpa eleverna att läsa delar i alla prov i matematik.

Pysparagrafen. Eva förklarar om dyslexi. Stadsbiblioteket Göteborg. Appar - med möjligheter. ModMath. En mobiltelefon kan vara en räddning för många elever! - Dyslexiförbundet FMLS. En mobiltelefon kan vara en räddning för många elever! Jan Björklunds förslag om att förbjuda mobiltelefoner i skolan är oövertänkt. Naturligtvis ska eleverna ägna sig åt skolarbetet och inte ägna sig åt fritidsaktiviteter på studietid. På raster är det dock naturligt att kunna ta kontakt med familj, kamrater eller kolla sina sociala konton.

Föreläsningar i Stockholm med åhörarkopior. TorTalk - Smart Talsyntes även för teknikovana. Logopeden i skolan: iPad-appar. Ipad/Iphone & kamera. För de som använder surfplatta av annat märke än Apple rekommenderar jag starkt ett besök på Tortalk hemsida de har lyckats med att använda talsyntesen på ett riktigt bra sätt jag är mycket imponerad Ipad och iphone har numera både talsyntes och diktafon inbyggt. Du kan alltså nu mera läsa med öronen och skriva med munnen. Du markerar bara texten och trycker på läs upp så läser din ipad/iphone upp texten för dig. Du trycker på mickrofonen bredvid mellanslag och pratar så skriver ipad/iphone åt dig. Värdens modernaste bok Innehåller en Ipad ipad är enligt mig det bästa som hänt oss dyslektiker.

Tips! Hur använda appar i skolan och hemma. Mobiltelefonen kan hjälpa till att organisera och underlätta vardagen: Tidigt upptäckt av Dyslexi - Optolexia. Material i StoCKKs bildshop. Free OpenSource Dyslexia Font - OpenDyslexic. 13316-anpassningar-for-oss-med-dyslexi_1.pdf. Bildstöd med Emojis. Urn:nbn:se:umu:diva-96279 : Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår : en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3.

: en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 32014 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic) Abstract [sv] I skolverkets rapporter framkommer att ca 15-20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Varje år går även alltför många elever ut grundskolan utan behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. Det finns ett behov av mer kunskap om vilka elever som riskerar att inte nå målen för att underlätta tidig identifiering. Tips till skolbibliotek om talböcker. Här är några länkar och praktiska tips till skolbibliotekarier som arbetar eller tänkt börja arbeta med talböcker och andra tillgängliga medier. Läxor i örat när du vill. Extra anpassningar årskurs 6-9. Nu är jag på väg att förverkliga min stora dröm, tack vare min dyslexi.

"Tala markering" - markera din text och få den uppläst direkt. Alternativa verktyg. Apparna ger dyslektikern kontroll över skoldagen. Nytt typsnitt lättare att läsa för dyslektiker. Understanding the Causes of Dyslexia for Effective Intervention. Dyslexia in the General Education Classroom. Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser - SBU. En dyslektisk hjärna - Avsnitt 1. Appar som hjälp vid läs- och skrivproblematik. Lix räknare.