background preloader

Daily 5 - The Daily Cafe - The Daily Cafe

Daily 5 - The Daily Cafe - The Daily Cafe
The Daily 5™ is a framework for structuring literacy time so students develop lifelong habits of reading, writing, and working independently. The second edition was released in spring 2014. How does it work? Students select from five authentic reading and writing choices, working independently toward personalized goals, while the teacher meets individual needs through whole-group and small-group instruction, as well as one-on-one conferring. These choices include Read to Self, Work on Writing, Read to Someone, Listen to Reading, and Word Work. Teachers tell us their Daily 5 classrooms produce productive, highly engaged students who are developing a true love of literacy. The benefits of The Daily 5 for teachers and schools include the following: The CAFE System is how The Sisters, and teachers all over the world, deliver instruction within The Daily 5 framework. Hover over the Daily 5 tab above to begin accessing resources to launch and sustain The Daily 5 in your classroom. Related:  Lässtrategier

Förförståelse – en väg in i texten | Lappkullan I det här inlägget presenterar jag några lektionsförslag som aktiverar elevernas förförståelse inför läsning av en text. Vissa förslag passar bäst för skönlitteratur, vissa för sakprosa medan några går att använda på båda. Bildpromenad – ett fantastiskt sätt när man vill aktivera elevernas egen förförståelse, ett arbetssätt som jag har lärt mig av Anne-Marie Körling. Så här skriver hon på sin blogg Körlingsord: En väl genomförd bildpromenad syftar till att aktivera språket, det talade, det skrivna och det egna uttryckta, och i en nära relation till undervisande fokus utvecklas i samspel med text, lärare och andra elever. I sin bok ”Kiwimetoden” beskriver hon utförligt hur man kan gå till väga och på hennes blogg finns många inlägg om bildpromenad. Språkberikarlektion! Här är tre upplägg som går att använda var för sig eller kombinerat. Vad kan du redan? VÖL Här är ytterligare en modell som Barbro Westlund presenterar i sin bok. Informationstjuvar! Lycka till!

Textkopplingar Här några Canva med textkopplingar för att synliggöra vad som menas för eleverna. Skriv ut, sätt upp och öva tillsammans i klassrummet. Starting the Daily 5 So I have officially completed seven full days of school. Whew! It is been a whirlwind of learning procedures and routines (the kids AND me!!! My favourite new things in my classroom this year is my Mimio! I have been using the Mimio a lot with the start of our Daily 5. So we have just begun practicing read to self. We completed our read to self I-chart together. Then I created a stamina chart to help us keep track of how long we can read. The second day of practice we read the book "Read Anything Good Lately?" After that we read "The Best Place to Read" by Debbie Bertram. Then we talked about reading spots in the classroom. The next day we read the book "The Best Time to Read" by Debbie Bertram and made a list of when we like to read. We also started to talk about the three ways to read books. That's all we've gotten to so far! Disclaimer: The Daily 5 & CAFE resources are unofficial adaptations of the Daily 5 by Gail Boushey & Joan Moser. Enjoy your weekend everybody.

Språket i alla ämnen Jag och min kollega Maria Lachan träffade förra veckan ett antal högstadielärare i svenska, svenska som andraspråk och so för att samtala om är språk- och kunskapsutvecklandearbetssätt. Jag har nedan samlat ihop ett antal resurser som lärare kan använda sig av för att komma igång med att arbeta i språket i alla ämnen. På studiedagen började vi med att prata om att alla skolans ämnen ställer, förutom ämnets specifika kunskapskrav, en mängd språkliga krav på eleverna Det kan till exempel vara att kunna: • Värdera • Beskriva • Samtala om • Resonera • Reflektera • Analysera • Lösa problem • Genomföra • Utvärdera • Tolka • Sammanställa • Använda begrepp • Kommunicera • Ge respons • Motivera • Se sammanhang • Presentera • Jämföra • Redogöra • Dra slutsatser • Planera För att eleverna ska klara av de språkliga kraven behöver vi i skolan undervisa explicit även om dem. Här finns det ännu mer information, t ex litteraturtips, från Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Reading Comp Strategies 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading. By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. Without getting too Platonic about it all, reading doesn’t change simply because you’re reading a text from another content area. Science content can often by full of jargon, research citations, and odd text features. Social Studies content can be an interesting mix of itemized information, and traditional paragraphs/imagery. Literature? This all makes reading strategies somewhat content area specific. But if you’d like to start with a basic set of strategies, you could do worse than the elegant graphic above from wiki-teacher.com. For related reading, see 50 of the best reading comprehension apps, different ways your school can promote literacy, or how reading in the 21st century is different. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. To the above list, we’d add:

Story Sequence Language Arts Story maps provide one way to help students organize the events from a story. Helping students learn transition or signal words that indicate a sequence (first, second, last) will also help them learn about sequence. Sequence sticks, story chains, story retelling ropes, and story sequence crafts all help students practice ordering events within a story. Math Most math curricula include worksheets on ordinal numbers (first, second, third, etc). Science Helping children sequence also develops their scientific inquiry skills. Social Studies Timelines are a great way to teach sequence in social studies. This simple example of an explorers timeline illustrates how the spacing between dates indicates the passage of time. Other ideas for sequencing Arts & crafts activities. Download blank templates

Språkutvecklande arbetssätt Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Deltagarna arbetar enskilt med olika uppgifter före eller mellan träffarna. Förslag på arbetsgång Text och publikationer Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen Få syn på språket Greppa språket Film

The Lemonade Stand: Comparing and Contrasting with the Three Little Pigs We keep hoping for snow here in middle Tennessee. We got so close yesterday, but nothing! Boo! While wishing for snow last week, our comprehension skill focus was on comparing and contrasting. You may be familiar with this common core standard: RL 2.9 Compare and contrast two or more versions of the same story (e.g., Cinderella stories) by different authors or from different cultures. I decided to teach this using The Three Little Pigs! I made a little packet similar to my other reading comprehension packets for my littles to learn how to compare and contrast more than one version of the same story. I divided my class into 4 groups. Each day they filled out a story map over the book we read which I made into little booklets. As we read them, I would make whole group Venn Diagrams to show them how to compare and contrast the different versions. We also discussed how the character of the wolf was portrayed differently in The True Story of the 3 Little Pigs and The Three Pigs.

Mina digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen En läsande klass Lässtrategier - exempel från klassrummet! Det var svårt att komma igång med arbetet som förstelärare i augusti, tyckte jag. Samtidigt som jag kände det var skönt att äntligen kunna lägga tid på att fundera över de bästa vägarna för utvecklingsarbetet, ville jag också att det skulle synas att jag gjorde något. Var jag en lönsam liten förstelärare, liksom? Värdet av den känslan kan man ju diskutera, men det mynnade ut i att jag som en del av arbetet under hösten anordnade tre stycken workshops om lässtrategier. Varje tillfälle var 40 minuter. Deltagarna undrade om jag kunde dela materialet, så här nedan samlar jag både mina - ytterligt stilrena - presentationer, och sammanfattningar av de olika exempel från klassrummet jag berättade om under workshopparna. Inspiration till många av övningarna har jag fått från boken Lyft språket - lyft tänkandet av Pauline Gibbons! Övning 1 - Gemensamma tankekartor För att ta sig in i ett ämnesområde är denna övning särskilt bra. Övning 3 - Titel, rubriker och bilder Övning - bilder

En enkel ordkarta Efter att jag återigen har läst Anna Kayas intressanta blogginlägg om hur man kan arbeta aktivt med ordförståelse så blev jag inspirerad och knåpade ihop en egen (enklare än den som visas i inlägget) ordkarta på appen Comic Life. Den har jag tänkt att vi kan använda framför allt i NO och SO, men även så klart i övriga ämnen. I mitten skriver man själva ordet, sedan finns det rutor för betydelse, motsatsord och synonymer. Jag gjorde en med pilar, den blev tydligare. Här finns ordkartan att ladda ner: ordkarta

Related: